title

بررسی تأثیر کارنیتین و اسید لینولئیک مزدوج (CLA) بر سطح هموگلوبین و فاکتورهای التهابی در بیماران مرد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی و آنمی با ژنوتیپ های مختلف هاپتوگلوبین

نعمتی, علی and علی پناه مقدم, رضا and مأذنی, محمد and درویشی, اکرم (1395) بررسی تأثیر کارنیتین و اسید لینولئیک مزدوج (CLA) بر سطح هموگلوبین و فاکتورهای التهابی در بیماران مرد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی و آنمی با ژنوتیپ های مختلف هاپتوگلوبین. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img]
Preview
Text - final reserch project report
718kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
132kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

4MB
[img] Other (data) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

11kB
[img] Other (data) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

11kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: نارسایی مزمن کلیوی یکی از مهمترین اولویت های بهداشت عمومی در جهان و ایران به حساب می آید. یکی از عوارض نارسایی مزمن کلیوی آنمی است بنابراین اصلاح آن یکی از اولویت های مهم این بیماری به حساب می آید. نشان داده شده که L-کارنیتین اثرات مهاری روی فاکتورهای التهابی، پراکسیداسیون لیپیدی، مسیر آپوپتوز و نیز بهبود آنمی نقش مهمی دارد و اسید لینولئیک کنژوگه با جلوگیری از ترشح سایتوکین های التهابی پاسخ التهابی میزبان را تعدیل می کند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر L-کارنیتین و اسید لینولئیک کونژوگه به طور همزمان بر فاکتورهای التهابی و هماتولوژیکی بیماران مزمن کلیوی دارای آنمی با ژنوتیپ های مختلف هاپتوگلوبین انجام گردید. مواد و روش کار: در یک مطالعه مداخله ای از نوع کارآزمایی بالینی، پس از اخذ رضایت نامه کتبی 40 فرد مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی طبق معیارهای ورود و خروج مطالعه از مهر ماه سال93 به مدت 1/5 سال از دو بیمارستان امام خمینی اردبیل و لبافی نژاد تهران همچنین مطب خصوصی برای بررسی انتخاب گردیدند. بعد از ثبت فاکتورهای آنتروپومتریک، اطلاعات دموگرافیک توسط پرسشنامه های عمومی جمع آوری گردید. سپس مکمل های L-کارنیتین ( یک گرم) و اسید لینتولئیک مزدوج(2/4 گرم) به مدت یک ماه به بیماران داده شد. نمونه های خونی در ابتدا و انتهای مطالعه از آن ها جهت اندازه گیری فاکتورهای هماتولوژی و التهابی و تعیین پلی مورفیسم هاپتوگلوبین گرفته شد. نتایج توسط آزمون های آماری توصیفی، تی مستقل و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که میانگین سطوح سرمی هموگلوبین بعد از مداخله افزایش معنی داری داشت. ( 1/2 ± 12/05 در مقابل 1/1 ± 11/38 گرم در دسی لیتر) (0/05>p) در صورتی سطوح سرمی اینترلوکین6، hsCRP، فریتین، TIBC و آهن هیچ تغییر معنی داری نشان نداد، همچنین بین پلی مورفیسم‏ هاپتوگلوبین و بیماری مزمن کلیوی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. با وجود اینکه در بیماران ژنوتیپ HP2-2 بیشترین فراوانی را داشت. بیشتر بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیه از نظر تحصیلات در سطح بسیار پایینی (بی سواد و کم سواد حدود 65 درصد) قرار داشتند. مصرف سیگار و قلیان در این بیماران از نظر آماری بالا بود. بدنبال مصرف مکمل های L-کارنیتین و CLA به طور همزمان وزن بیماران در انتهای مطالعه کاهش معنی داری یافت (0/05>p). نتیجه گیری: نتایج مطالعه اخیر نشان داد که علیرغم وجود رابطه غیرمعنی دار بین پلی مورفیسم ‏هاپتوگلوبین و بیماری مزمن کلیوی، افزایش سطح سرمی هموگلوبین در گروه بیماران و هم چنین کاهش وزن بیماران پس از مصرف کارنیتین و CLA، را احتمالا بتوان به تاثیر این دو مکمل غذایی مرتبط دانست.

Title

Evaluation of the effect of Carnitine & CLA on the levels of hemoglobin and inflammatory factors in patients with chronic kidney disease and anemia with reference to Haptoglobin genotypes

English Abstract

Introduction:Chronic renal failure is considered as one of the most important priorities of the public health in the world and in Iran.One of the side-effects of chronic renal failure is anemia therefore,its modification is taken into account as one of the most significant prefrences of this disease.it has been shown that L-Carnitin has inhibitory effects on inflammatory factors,lipid peroxidation and apoptosis process.It also plays an essential role in ameliorating of anemia ,and conjugated linoleic acid by means of the preventing the secretion of inflammatory cytokines modulate the inflammatory response in the host.Current study had been done with the purpose of investigating the simultaneous effects of L-Carnitin and Conjugated linoleic acid on inflammatory and hematological factors of choronic renal patients who have anemia with different phenotypes of haptoglobin. Materials and Methods:In an interventional study of clinical trial , after obtaining , 40 patients with chronic renal disease based on inclusion and exclusion criteria of the study , since September 2014 for 1.5 years, were choosen from one hospital in Ardabil,Iran,(including Imam Khomeini), one in Tehran,Iran,(inclu ding Labbafinejad),and a private practice as well . After recording antropometric factors , demographic data were collected by general questionnaire.Then L-Carnitin and Conjugated Linileic Acid supplements were given to patients for one month.blood samples at the beginning and end of study were taken from patients in order to measure hematology and inflammatory factors and to determine of haptoglobin polymorphism. The results were analyzed by descriptive statistics, T-test , and chi –square. Results:Results showed that the average serum levels of hemoglobin were significantly increased after the investigation . (12.05+1.2,11.38+1.1 g/dl) p<0.05. While serum levels of IL-6 , hsCRP , Ferritin , TIBC and Iron did not show any significant change . In addition , between haptoglobin polymorphism and CKD was not a statistically significant relationship. Even though it was the most prevalent genotype in patients.Most patients with CKD in terms of education level were very low.(low literate and illiterate 65%).In these patients , smooking hookah andcigarette were significantly high. After taking L-Carnitin and CLA at the same time weight of pa tients were considerably reduced at the end of the study. Conclusion:The results of the recent study showed that despite no significant relationship between haptoglobin polymorphism and CKD.Significant increase in the plasma level of hemoglobin in patients as well as weight loss after taking l-carnitin and CLA may be attributed to the effect of these two nutritional supplements.

Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علی نعمتی
استاد راهنما :رضا علی پناه مقدم
استاد مشاور :محمد مأذنی
دانشجو :اکرم درویشی
Additional Information:شماره پایان نامه 022 ، پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
Uncontrolled Keywords:نارسایی مزمن کلیوی، آنمی، ژنوتیپ هاپتوگلوبین، اسید لینولئیک مزدوج، L-کارنیتین، فاکتورهای هماتولوژی، فاکتورهای التهابی
کلیدواژه ها (انگلیسی):CKD , Anemia , Haptoglobin genotypes , CLA , L-Carnitin , Hematological factors , Inflammatory factors
Subjects:QU Biochemistry
WJ Urogenital System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
ID Code:8902
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:27 Mar 1396 11:17
Last Modified:02 Apr 1399 08:59

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...