title

ارزیابی جو ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های کوچک استان اردبیل

حضرتی, صادق and راستگو, لیلا and جهانی, صمد and رحیم زاده, سهیلا and سلیمان پور, محمد and بابایی پویا, امین (1396) ارزیابی جو ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های کوچک استان اردبیل. در: دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, 12-14 اردیبهشت 1396, رشت - ایران.

[img]
Preview
Image
852kB
[img]
Preview
Text
340kB

Persian Abstract

زمینه و هدف :کارگاه های کوچک حدود 92 درصد از کل کارگاه های استان اردبیل را تشکیل داده و بیش از 48 درصد شاغلین در آنها مشغول بکارند.این گروه از گارکاه ها فاقد تشکیلات ایمنی و بهداشت حرفه ای بوده و شاغلین آن در مقايسه با کارگاه های بزرگ از نظر تسهيلات و تاسیسات بهداشتی، حوادث شغلی و عوامل زيان آور محيط کار شرايط نامطلوب تری داشته و در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارند. استفاده از روشهاي مختلف کنترل و نظارت به تنهايي براي پيشگيري از اعمال نا ايمن و بهبود شرايط غیر بهداشتی كافي نمی باشد. لذا ارزیابی جو ايمني و بهداشت حرفه ای در شناسایی بخش هایی که بیشترین مشکل را دارند کمک می کند تا برنامه ریزی ، مداخلات و آموزش ها بیشتر در آن بخش متمرکز گردد. مواد و روش ها (Materials & Methods): این مطالعه از نوع بررسی مقطعی و جامعه آماری کارگاه های کوچک استان اردبیل می باشد.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و 368 کارگاه مورد بررسی قرارگرفت . با مراجعه تصادفی به کارگاه و مصاحبه چهره به چهره اطلاعات مورد نظر جمع آوری و پس از تکمیل تمامی پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss داده با آزمون t تک نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها (Results): طبق نتایج بدست آمده می توان گفت که جو ایمنی و بهداشت حرفه ای در بخش های تعهد کارفرما ،‌ محیط ایمن و بهداشتی ، درک خطر ایمنی و بهداشت حرفه ای ، رضایت شغلی و آگاهی از مسائل ایمنی و بهداشت در حد قابل قبول است(میزان معنی داری بدست آمده کمتر از 05/0بدست آمد) و در بخش های ارتباطات ایمنی و بهداشت حرفه ای و پاسخگویی کارفرما در حد قابل قبولی نیست (میزان معنی داری بدست آمده بیش از 0.05 بدست آمد). نتیجه گیری (Conclusion):با نتایج بدست آمده می توان گفت که در مجموع جو ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاههای کوچک استان اردبیل در حد قابل قبول است (میزان معنی داری بدست آمده کمتر از 05/0 می باشد) و می توان با دردسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه ، ایجاد شرایط بحث و تبادل نظر بین کارگران در این خصوص و اتخاذ تدبیری جهت مشارکت کارفرما در طراحی و اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای برای بهبود در بخش هایی که شرایط غیرقابل قبول است اقدام کرد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :صادق حضرتی
نویسنده :لیلا راستگو
نویسنده :صمد جهانی
نویسنده مسئول :امین بابایی پویا
Uncontrolled Keywords:جو ایمنی و بهداشت حرفه ای، کارگاه های کوچک ، اردبیل
Subjects:WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
Divisions:Faculty of Health > Department of Occupational Health
ID Code:8957
Deposited By: mr amin babaei pouya
Deposited On:21 Apr 1396 05:39
Last Modified:21 Apr 1396 05:39

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...