title

بررسی وضعیت پسماندها در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر تبریز در سال 1391

قوچانی, محبوبه ، قنبری, محمد ، امینی تپوک, فهیم ، مختاری, سیداحمد ، نوروز, پرویز ، جباری, یحیی (1392) بررسی وضعیت پسماندها در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر تبریز در سال 1391. در: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 9-11 مهر 1392, تبریز- ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
173kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
120kB

خلاصه فارسی

مقدمه و اهمیت موضوع: امروزه پسماندهای بیمارستانی یکی از معضلات زیست محیطی می باشد که به علت پتانسیل بیماریزایی و خطرناک بودن، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. عدم توجه به مدیریت این نوع از پسماندها می تواند سلامت جامعه را در معرض‌ خطر جدی قرار دهد. ارایه اطلاعات مورد نیاز در مورد روش های مطلوب جمع آوری، حمل و دفع پسماندهای پزشکی بویژه نحوه مدیریت صحیح فرایند بی خطرسازی اینگونه از پسماندها در جهت ارتقای وضعیت بهداشت محیطی بیمارستان ها و نیز ایمنی و سلامتی کارکنان و افراد درگیر از اهداف این مطالعه است.مواد و روشها: این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- مقطعی و مشاهده ای است که در طول سال 1391 در 10 بیمارستان آموزشی درمانی موجود در شهر تبریز انجام یافته است. در این تحقیق پسماندهای تولیدی مطابق چک لیست وزارت بهداشت در چهار گروه پسماندهای شبه خانگی، عفونی و نوک تیز، شیمیایی و دارویی و پاتولوژیکی تفکیک و وزن گردید. سپس داده های مربوط به این گروه از پسماندها از طریق روش های آماری توصیفی و با استفاده از نرم افزار Excel مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج و بحث: نتایج مطالعه نشان داده که در بیمارستان های مورد مطالعه، متوسط سرانه پسماند 25/3 کیلوگرم در شبانه روز به ازای هر تخت فعال است که شامل 89/80 درصد پسماندهای شبه خانگی، 87/17 درصد پسماندهای عفونی و نوک تیز، 24/0 درصد پسماندهای شیمیایی و دارویی و 03/1 درصد پسماندهای پاتولوژیک می باشد که در مقایسه با نتایج مربوط به مطالعه صورت گرفته در سه سال قبل، میزان پسماندهای عادی و شبه خانگی موجود در ترکیب پسماندهای تولیدی حدود 11 درصد افزایش نشان یافته و در مقابل مقدار پسماندهای عفونی و نوک تیز حاصله نیز 12 درصد کاهش یافته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه با وجود افزایش توجه به موضوع مدیریت پسماندهای پزشکی و ارتقاء اقدامات نظارتی و کنترلی در بیمارستان های شهر تبریز در راستای توجه هر چه بیشتر به امر تفکیک از مبداء پسماندهای تولیدی نسبت به چند سال قبل، اعمال هرچه بیشتر دستورالعمل پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته در مدیریت پسماند بیمارستان ها و استفاده از سیستمی کارآمد جهت بی خطرسازی و امحاء پسماندهای‌ خطرناک بیمارستانی با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و اقتصادی‌ ضروری به نظر می رسد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :محبوبه قوچانی
نویسنده :محمد قنبری
نویسنده :فهیم امینی تپوک
نویسنده :سیداحمد مختاری
کلید واژه ها:بی خطرسازی پسماند های عفونی - مدیریت پسماند - بیمارستان - پسماندهای پزشکی
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :9003
ارائه شده توسط : آقای سید احمد مختاری
ارائه شده در تاریخ :11 شهریور 1396 05:49
آخرین تغییر :11 شهریور 1396 05:49

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...