title

بررسی وضعیت آموزش بالینی پرستاری از دیدگاه دانشجویان پرستاری در بیمارستان فاطمی اردبیل، سال 1388

کامران, عزیز and ملک پور, عظیم and بی ریا, مهرداد and محمدی, مسعود and بایرامی, ناهیده (1388) بررسی وضعیت آموزش بالینی پرستاری از دیدگاه دانشجویان پرستاری در بیمارستان فاطمی اردبیل، سال 1388. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, 14-15 مرداد 1388, اردبیل - ایران.

[img]
Preview
Text
101kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف رشد و توسعه هر جامعه متاثر از نیروی آموزش دیده آن جامعه بوده و شناسایی فاکتورهای موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان و بذل توجه به آنها گامی بسوی توسعه پایدار جامعه است.بدون تردید ارتقای سطح کیفی آموزش پرستاری اثرات مفید و سودمندی در جامعه داشته و شناخت مشکللات آموزش بالینی در این حرفه اولین گام در جهت بهبود کیفی آموزش خواهد بود.روش اجرا این مطالعه بصورت مقطعی انجام و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت.جامعه آماری مطالعه شامل دانشجویان کارورز و کارآموز بوده و برای نمونه گیری بصورت تصادفی ساده تعداد 55 نفر از آنان در بررسی وارد شدند.پرسشنامه ها در حضور پرسشگر تکمیل و با نرم افزار آماری SPPS16 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها 33 نفر (60%) از شرکت کنندگان مونث بودند، 28 نفر(%50.9) شیوه آموزشی رایج را مناسب ارزیابی نمودند که به لحاظ جنسیت اختلاف معنی داری وجود داشت و اکثریت زنان (%63.6) آن را مناسب نمی دانستند. شروع برخی بخشها قبل از آموزش تئوری موثر نبودن آموزشهای عملی از جمله نقاط ضعف شیوه آموزشی رایج و در نظر گرفتن نیازهای حرفه ای دانشجویان در آموزش و ارتقای مهارت های بالینی مربیان از جمله پیشنهادات برای بهبود آن اعلام شد، اکثریت افراد گزارش دادند اهداف آموزشی و معیارهای ارزشیابی در بخشها به دانشجویان اطلاع داده می شود و 76.4% میزان تطابق اهداف آموزشی نظری و بالینی را کم ارزیابی نموده و 51% اعلام کردند اهداف با انتظارات از دانشجویان در آموزش بالینی تطابق ندارد، %65/5 افراد واضح بودن اهداف و 61/9% افراد ایجاد فرصتهای یادگیری در بخش ها را خوب و بسیار خوب ارزیابی نمودند. بحث و نتیجه گیری ارزیابی وضعیت آموزش بالینی در بخشها و توجه به همسو ساری اهداف آموزشی بالینی و نظری در جهت پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانشجویان در بهبود کیفیت آن بسیار موثر خواهد بود.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عزیز کامران
نویسنده :عظیم ملک پور
نویسنده :مهرداد بی ریا
نویسنده :مسعود محمدی
Uncontrolled Keywords:پرستاری، آموزش بالینی ، دیدگاه
Subjects:WY Nursing
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:9011
Deposited By: Ms Zeynab Imani
Deposited On:10 May 1396 04:25
Last Modified:10 May 1396 04:25

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...