title

ارتباط افسردگي بعد از سكته مغزي با يافته هاي CT scan و MRI مغزي و اندازه تخريب عملكردي بيمار 2 تا 7 ماه بعد از سكته مغزي

فتاح زاده اردلانی, قاسم and مولوی, پرویز and ندرمحمدی مقدم, مهریار and عزیزی, رباب (1396) ارتباط افسردگي بعد از سكته مغزي با يافته هاي CT scan و MRI مغزي و اندازه تخريب عملكردي بيمار 2 تا 7 ماه بعد از سكته مغزي. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
460kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
16kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

983kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

240kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

1kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و بیان مسئله: سكته مغزي سندرمي است كه با شروع حاد نقص نورولوژيك به مدتي بيش از 24ساعت مشخص ميشود و ناشي از بروز ضايعه موضعي سيستم عصبي مركزي در نتيجه اختلال جريان خون مغزي ميباشد. در بیماریهای مزمن بخصوص استروک و MS اختلالات خلقی شایع میباشند و افسردگی پس از سکته های مغزی شایعترین اختلال خلقی در بیماران مبتلا می¬باشد. از این رو هدف از این مطالعه تعیین ارتباط افسردگي بعد از سكته مغزي با يافته هاي CT scan و MRI مغزي و اندازه تخريب عملكردي بيمار 2 تا 7 ماه بعد از سكته مغزي می باشد. مواد و روش ها:این مطالعه که به صورت توصیفی تحلیلی بر روی بیماران مبتلا به استروک انجام شد، بیماران دارای نمره افسردگی بزرگتر یا مساوی 14 از پرسشنامه بک بودند. بعد از تاييد استروك بر اساس بالين و تصويربرداري، بيماران وارد مطالعه می شوند. سپس در ادامه اطلاعات دموگرافیک علاوه بر اطلاعات جنرال بیماران از جمله ریسک فاکتورهای قلبی عروقی، نوع ایسکمی، نیمکره درگیر، شریان درگیر و میزان حجم درگیری مورد ارزیابی قرار میگیرد. سپس میزان توانایی بیماران بر اساس اسکور MRS محاسبه می شود. سپس تمامی اطلاعات وارد برنامه آنالیز آماری SPSS شده و به تحلیل داده ها پرداختیم. نتایج: در اين مطالعه اطلاعات 100 بيمار( 43 مرد و 57 زن و میانگین سنی 63/97 سال می باشد) مورد بررسي قرار گرفتند كه تمامی آنها بر اساس آزمون افسردگي بك مبتلا به افسردگی بودند و 71 درصد دارای افسردگی خفیف بودند. در بررسی کلیشه های CT اسکن و MRI مشاهده شد که 80 درصد ضایعات ایسکمیک، 56 درصد درگیری نیمکره راست، 39 درصد درگیری فرونتال و 39 درصد درگیری شاخه قدامی مغزی داشتند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افسردگی در زنان بیشتر از مردان مبتلا به استروک دیده می شود و عمده افراد مبتلا به افسردگی از فرم خفیف آن شاکی می باشند. همچنین اکثریت افراد مبتلا به نوع ایسکمیک استروک بوده و شاخه قدامی شریان مغزی بیشترین درگیری داشته اند.

Title

The Study of Relationship between post stroke depression with CT scan and MRI findings and functional states of patient 2-7 months after Stroke

English Abstract

Background and objectives: The stroke is a syndrome characterized by acute onset of neurological deficiency for more than 24 hours and is due to a local lesion of the central nervous system as a result of cerebrovascular disorder. In chronic diseases, especially stroke and MS, mood disorders are common, and depression after cerebral stroke is the most common mood disorder in patients. Therefore, the aim of this study was to determine the association between post-stroke depression and CT scan findings and brain MRI and the degree of functional degradation of the patient between 2 and 7 months after the stroke. Methods: This descriptive-analytic study was performed on patients with stroke, patients with depression scores greater than or equal to 14 were Beck questionnaires. After confirmation of stroke based on clinical and imaging, patients are enrolled in the study. Then, in addition to demographic information, in addition to the general information of patients, including cardiovascular risk factors, type of ischemia, involved hemisphere, involved artery and extent of conflict, are evaluated. Then, the ability of patients is calculated based on the scores of the MRS. Then all the information was entered into the SPSS statistical analysis program and we analyzed the data. Results:In this study, 100 patients (43 males and 57 females with an average age of 63.97 years) were studied. All of them were depression based on Beck's depression test, and 71% had mild depression. In CT scan and MRI scans, 80% of ischemic lesions, 56% of right hemisphere involvement, 39% frontal involvement and 39% of the anterior branch of the branch were observed. Conclusion: The results of this study showed that depression in women is more likely than men with stroke, and most people suffering from depression are complaining of their mild form. Also, the majority of people with stroke ischemic type and the anterior branch of the artery have the most conflict.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :قاسم فتاح زاده اردلانی
استاد مشاور :پرویز مولوی
استاد مشاور :مهریار ندرمحمدی مقدم
دانشجو :رباب عزیزی
Additional Information:شماره پایان نامه : 0608 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:سکته مغزی، افسردگی، ایسکمی، هموراژی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Stroke, Depression, Ischemia, Hemorrhage
Subjects:WL Nervous system
WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:9101
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:02 Jun 1396 08:19
Last Modified:13 Feb 1399 08:19

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...