title

بررسی محرومیت های اجتماعی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به ملاسمای مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 94-95

عدالتخواه, حسن and صادقیه اهری, سعید and کریم اللهی, منصوره and عباس نژاد, فاطمه (1396) بررسی محرومیت های اجتماعی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به ملاسمای مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 94-95. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
619kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
128kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

4MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف: ملاسما هیپرپیگمانتاسیون اکتسابی قهوه ای رنگ صورت و گردن می باشد. برجستگی گونه، پیشانی، لب بالا و چانه شایعترین محل درگیری هستند.از آنجایی که 90 درصد موارد ملاسما در جنس مونث دیده میشود عمده ی مراجعه کنندگان با شکایت ملاسما نیز خانم ها می باشند. در زنان دارای پوست تیره شایعتر است و حدود 10% موارد بیماری در مردان دیده می شود. در زنان و در سن باروری شایع میباشد. نتایج مطالعات به عمل آمده حاکی از ان است که اندازه گیری کیفیت زندگی در بیماری های پوست اهمیت زیادی دارد زیرا این بیماری ها از راه های گوناگونی مانند ایجاد علائم و فشارروانی (کمبود اعتماد به نفس و دستپاچگی) و تاثیر در روابط اجتماعی و خانوادگی و مشکلات درمانی(بارمالی و اتلاف وقت)˛ بیشترین تاثیر منفی را در حیطه های زندگی اجتماعی تفریح و سرگرمی و سلامت روحی بیماران میگذارد. با توجه به اینک ملاسما در ظاهر فرد تاثیر میگذارد می تواند محرومیت های اجتماعی زیادی را برای فرد ایجاد کند. مطالعه کنونی جهت بررسی محرومیت های اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران ملاسمایی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست صورت گرفت. مواد و روش ها: یک پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوای مرسوم جهت رسیدن به هدف انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق با بیماران انجام گرفت، نمونه گیری با روش مبتنی بر هدف از بیماران مبتلا به ملاسما مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی انجام شد و جمع اوری اطلاعات تا زمان رسیدن به اشباع اطلاعاتی ادامه یافت. اطلاعات پس از تجزیه و تحلیل داده های متنی حاصل از هر مصاحبه انجام شده از بیماران شرکت کننده در پژوهش ثبت شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی مرسوم استفاده شد. تحلیل محتوای کیفی مرسوم یک روش تحقیق است که به منظور تفسیر ذهنی محتوای داده های مکتوب به کار میرود. نتایج: 14 نفر زن در مطالعه شرکت کردند. دامنه ی سنی شرکت کنندگان از 32 تا 50 سال و میانگین سنی آنها 5±40/28 سال بود. اکثر بیماران خانه دار و دارای مدرک دیپلم بودند. یکی از یافته های اصلی این پژوهش از فشار عصبی است که بصورت غم و اندوه میباشد، اکثر بیماران به دلیل رفتارهای اطرافیان ، مشکلاتی که در جامعه دارند استرس و اندوه زیادی را متحمل میشوند و یادآوری این مشکلات نیز ناگزیر منجر به افت عملکرد و غمگین و عصبی شدن آنها میشود. نتیجه گیری: طبق یافته های حاصل از مصاحبه ها و استنتاج پژوهشگر، بیماران مبتلا به ملاسما از تبعیض و تمسخر، نیاز به حمایت، شرم ، انزوا طلبی، نداشتن آگاهی، فشار عصبی و افت کیفیت زندگی رنج می برند.

Title

Evaluation of social stigma and social deprivation in women with melasma referring to dermatology clinic of Imam Khomeini hospital in Ardabil in 2016-17

English Abstract

Objective and Background: Melasma Acupressure hyperpigmentation is a brown face and neck. The prominence of the species, forehead, upper lip and chin is the most common site of involvement. Since 90% of cases of melasma are seen in female, the majority of patients with melasma complaints are women. It is more common in women with dark skin and about 10% of cases are seen in men. It is common in women and in reproductive age. The results of studies have shown that measuring the quality of life in skin diseases is very important because of these various diseases, such as the development of signs and symptoms (lack of self-confidence and confusion), and the impact on family and social relationships. Health problems (times and times of wasting) ˛ have the most negative impact on the social life of recreation, entertainment and mental health of patients. Due to the fact that Melmasma now affects the appearance of a person, it can create a lot of social exclusion for the individual. The present study was conducted to investigate social deprivation and quality of life in the patients referred to the specialized clinic. Materials and Methods: A qualitative research was conducted using conventional content analysis method to reach the goal. Data collection was done by in-depth interviews with patients. A melasma patient referral to the dermatology clinic of Imam Khomeini Hospital was performed and data collection was continued until information saturation was obtained. Information was analyzed by analyzing the textual data from each interview conducted by the patients participating in the study. Qualitative content analysis method was used to analyze the data. The analysis of the standard qualitative content is a research method used to interpret the content of written data. Results: 14 women participated in the study. The age range of participants was from 32 to 50 years and the average age was 40.28 ± 5 years. Most patients were housewives and had a diploma. One of the main findings of this research is nervous pressure, which is sad and painful. Most patients suffer from stress and sorrow due to their behaviors, problems in society, and the recall of these problems inevitably leads to loss of performance and sadness. They become nervous. Conclusion: According to findings from interviews and researchers' findings, patients with melasma suffer from discrimination and ridicule, need for support, shame, need for support, isolation, lack of awareness, nervous pressure and poor quality of life.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن عدالتخواه
استاد راهنما :سعید صادقیه اهری
استاد مشاور :منصوره کریم اللهی
دانشجو :فاطمه عباس نژاد
Additional Information:شماره پایان نامه : 0620 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:انگ اجتماعي، محروميت هاي اجتماعي، زنان، ملاسما
کلیدواژه ها (انگلیسی):social stigma, social deprivation, women, melasma
Subjects:WM Psychiatry
WR Dermatology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:9164
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:04 Jul 1396 07:29
Last Modified:11 Feb 1399 09:06

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...