title

بررسی میزان کم توانی ذهنی در کودکان سطح آمادگی اردبیل وبرخی مشخصات دموگرافیک آنها

مردی, افروز ، رفاهی, سهیلا ، عبدالهی, اصغر (1388) بررسی میزان کم توانی ذهنی در کودکان سطح آمادگی اردبیل وبرخی مشخصات دموگرافیک آنها. در: نهمین کنگره اعصاب کودکان ایران, 30 دی- 2بهمن, بندر عباس.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
43kB

خلاصه فارسی

مقدمه : پیشگیری از معتولیتهااز جمله کم هوشی وعقب مانده ذهنی یکی از هدفهای بهداشتی درسطح جهان است وکودکان کم توان ذهنی سهم عمده ای از مراقبتهای بهداشتی را به خود اختصاص داده و ازنظرروانی واجتماعی واقتصادی نیز برای خانواده وجامعه مشکل ساز هستند .به نظر میرسد عواملی در بروز کم توانی ذهنی کودکان دخیل هستند لذا بر آن شدیم میزان شیوع کم توانی ذهنی وبرخی از عوامل موثر درآنرا درکودکان سطح آمادگی شهراردبیل در سال 1382 ارزیابی کنیم. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که با هدف تعیین میزان کودکان کم توان ذهنی سطح آمادگی و برخی مشخصات دموگرافیک آنان وبامراجعه به آموزشگاه کودکان استثنائی اردبیل انجام شد . کلیه کودکان سطح آمادگی این آموزشگاه به تعداد 104 نفر به روش سرشماری انتخاب واطلاعات مورد نیاز از پرونده ها ی آنان استخراج وبا روش های آماری توصیفی واستنباطی ونرم افزارSPSS تجزیه وتحلیل انجام شد . نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که کم توانی ذهنی در بین کودکان سنجش شده در سال 1382 3% بوده و57% پسرو51% درصد فرزند اول تا سوم خانواده بودند 21% مادران درزمان حاملگی برای این کودک بالای 35 سال داشته و76% بیسواد و 98% خانه دار بودند . 53% والدین نسبت فامیلی دور ویا نزدیک داشتند.در53% موارد سابقه کم توانی ذهنی در فامیل کودک وجود داشت .در 36% موارد حاملگی ناخواسته بوده ودر 37 % موارد زایمان در منزل انجام شده و60% کودکان دو سال تمام از شیر مادر تغذیه کرده اند. بحث و نتیجه گیری : نتایج حاکی از این است که عواملی مثل سن مادر درزمان حاملگی ونسبت فامیلی با همسر وسابقه بیماری در فامیل وترتیب تولد و ناخواسته بودن کودک و محل ونوع زایمان احتمالا در بروز کم توانی ذهنی دخیل هستند .

عنوان انگليسي

mental retardation in ardabil pre-school children


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :افروز مردی
اطلاعات اضافی :کد پوستر : 2-51
کلید واژه ها:کم توانی ذهنی - کودکان
کلید واژه ها (انگلیسی):mental retardation - children
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WL سیستم عصبی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :918
ارائه شده توسط : خانم افروز مردی
ارائه شده در تاریخ :14 دی 1388 04:43
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:54

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...