title

بررسی فراوانی گروه خونی ABO و RH در بیماران با Acute coronary syndrome مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل از فروردین 1395 تا اردیبهشت 1396

زمانی, بیژن and امانی, فیروز and هادئی, فرانک (1396) بررسی فراوانی گروه خونی ABO و RH در بیماران با Acute coronary syndrome مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل از فروردین 1395 تا اردیبهشت 1396. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
483kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
106kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

404kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

23kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالا، روند رو ‌به ‌افزایش سندرم کرونری حاد ، اهمیت مطالعات اتیولوژیک بیماری‌ها و وجود بعضی گزارش‌ها مبنی بر نقش گروه‌های خونی در بروز بیماری‌ها و از جمله IHD، به منظور بررسی گروه‌های خونی در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد و سایر عوامل خطر آنها، این تحقیق در بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌ امام خمینی اردبیل انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی می باشد که از فروردین 1395 تا اردیبهشت 1396 در بیمارستان امام خمینی اردبیل انجام شد. نمونه گیری به صورت غیر احتمالی و گروه مورد، از بین بیماران بستری در بخش مراقبت های قلب بیمارستان امام خمینی انتخاب شدند. معیار ورود به مطالعه عبارت بودند از: کلیه افراد با گروه سنی بالای 30 سال و هر دو جنس زن و مرد که در آنها انفارکتوس میوکارد(MI)، آنژین صدری ناپایدار(UA) بر مبنای شرح حال، معاینه،الکتروکاردیوگرافی سریال و اندازه گیری آنزیم های قلبی توسط پزشک متخصص داده می شود و تمایل به شرکت در مطالعه را دارند سپس در فرم چک لیست اطلاعات مربوط به هر بيمار گروه خونی ABO وRH ، سن، جنس، و عوامل خطر بيماري از قبيل بالابودن فشارخون، ديابت، مصرف دخانيات، بالا بودن چربي هاي خون و سابقه خانوادگي تنگي زودرس عروق،از پرونده ی بیماران استخراج شد. در انتها تمامی اطلاعات پرسشنامه بیماران وارد برنامه آنالیز آماری SPSS v16 شده و به تحلیل داده ها پرداختیم. یافته ها: در این مطالعه 500 بیمار با سندرم کرونری حاد مورد بررسی قرار گرفت که 60/2 درصد مرد و میانگین سنی 62/28 سال داشتند. در بررس ریسک فاکتورهای قلبی عروقی مشاهده شد که فشار خون بالا با 61/6 درصد، مصرف سیگار با 37/4 درصد و هیپرلیپیدمی با 23/4 درصد شایع ترین ریسک فاکتورها درمیان بیماران بودند. در این مطالعه گروه خونی A و گروه خونی A+ شایع ترین تایپ گروه خونی بود و 90/2 درصد بیماران دارای Rh مثبت بودند. با توجه به شیوع بالاتر گروه خونی A در افراد سالم ساکن اردبیل، از این رو میان سندرم حاد کرونری با گروه های خونی رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین آنالیز داده ها رابطه معنی داری میان یافته های آنژیوگرافی با گروه های خونی نشان نداد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که گروه های خونی ارتباط معنی داری را با فراوانی سندرم حاد کرونری ندارند و میان شدت این سندرم با گروه های خونی ارتباطی یافت نشد.

Title

The frequency of blood type ABO and RH in patients with Acute coronary syndrome referred to Imam Khomeini hospital in Ardabil city from April 2016 to May 2017

English Abstract

Background and Objective: Regarding the high prevalence, the increasing trend of acute coronary syndrome, the importance of etiological studies of diseases and the existence of some reports on the role of blood groups in the development of diseases, including IHD, in order to study the blood groups in patients with acute coronary syndrome and other factors Their risk, this research was conducted in patients admitted to Imam Khomeini Hospital in Ardebil. Methods: This is a descriptive study that was carried out from March 1395 to May 1396 in Imam Khomeini Hospital of Ardabil. Sampling was unpredictable and the case group was selected from patients admitted to cardiac care unit of Imam Khomeini Hospital. The criteria for entering the study were: All subjects over the age of 30 and both sexes were males and females who had myocardial infarction (MI), unstable angina (UA) based on history, examination, serial electrocardiography and measurement Cardiac enzymes are given by a specialist physician and they are willing to participate in the study. Then, in the checklist for each patient, the blood type ABO and RH, the age, sex, and risk factors of the disease such as hypertension, diabetes, obesity, consumption Smoking, high blood lipids, and family history of premature stenosis were extracted from the patient records. Finally, all of the patients' questionnaire information was entered into the SPSS v16 statistical program and we analyzed the data. Results: In this study, 500 patients with acute coronary syndrome were studied, 60.2% were male and the mean age was 62.28 years. In the study of cardiovascular risk factors, it was observed that hypertension with 61.6%, smoking with 37.4%, and hyperlipidemia with 23.4% were the most common risk factors among patients. In this study, the blood group A and the blood type A + were the most common type of blood type, but due to the higher prevalence of A blood group in healthy individuals living in Ardabil, there was no significant correlation between acute coronary syndrome and blood groups. Also, data analysis did not show a significant relationship between the findings of angiography with blood groups. Conclusion: Results showed that blood groups did not show a meaningful relationship with the incidence of acute coronary syndrome and did not find any association between severity of this syndrome and blood groups.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :بیژن زمانی
استاد مشاور :فیروز امانی
دانشجو :فرانک هادئی
Additional Information:شماره پایان نامه :0614 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:سندرم کرونری حاد، انفارکت میوکارد، گروه خونی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Acute coronary syndrome, Myocardial infarction, Blood group.
Subjects:WG Cardiovascular System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:9182
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:17 Jul 1396 10:25
Last Modified:13 Feb 1399 08:02

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...