title

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از ادرار کودکان بستری مبتلا به عفونت ادراری دربیمارستان بوعلی شهراردبیل ازسال 1391-1394

زارع نوقابی, جواد and براک, منوچهر and دلخواه, میترا (1396) بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از ادرار کودکان بستری مبتلا به عفونت ادراری دربیمارستان بوعلی شهراردبیل ازسال 1391-1394. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
452kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
130kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

735kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

15kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف:عفونت ادراری بعد از عفونت های تنفسی و گوارشی شایع ترین بیماری عفونی در کودکان است..آگاهی از پاتوژن های شایع والگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در هرمنطقه جهت درمان تجربی لازم و ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین توزیع جنسی وسنی عفونت های ادراری ،شیوع میکروارگانیسم های مختلف،تعیین حساس ترین و مقاوم ترین آنتی بیوتیک، جهت استفاده بالینی در درمان تجربی بیماران قبل از دسترسی به نتایج کشت و آنتی بیوگرام است. مواد وروش ها:این مطالعه توصیفی به صورت گذشته نگر بر روی پرونده کلیه بیمارانی که طی چهارسال(1394-1391)در بیمارستان کودکان اردبیل با تشخیص عفونت ادراری و کشت ادراری مثبت بستری شدند،انجام گردید.اطلاعات مربوط به سن،جنس،سابقه بیماری زمینه ای،سابقه مصرف آنتی بیوتیک در شش ماه اخیر،پاتوژن و میزان مقاومت آن از پرونده موجود استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.نتایج با نرم افزار SPSS نسخه 22 وآزمون کای دو تحلیل شد. یافته ها: از271بیمار 83 % دختر و 17 % پسر و میانگین سنی بیماران 36/30 ± 39/04 ماه و 51/3 % از افراد در بازه سنی زیر دو سال بودند. 50/9 %از افراد دارای تشخیص پیلونفریت و 49/1 % از افراد دارای تشخیص سیستیت بودند. همچنین مشاهده شد که 26/9 %از افراد دارای سابقه مصرف آنتی بیوتیک در 6 ماه گذشته و 21 % از افراد دارای سابقه عفونت ادراری بودند. 20/29 % دارای اختلالات آناتومیکی وبیماری های دستگاه ادراری بوده اند که از این میان ریفلاکس مثانه به حالب بیشترین فراوانی راداشته است. E-coli (73/1 %) شایع ترین سوش در تمام گروه های سنی بوده است وبعد به ترتیب کلبسیلا وانتروکوک (2/9 %)،پروتئوس و استافیلوکوک اورئوس (1/8 %) و سودوموناس آئروژینوزا(1/5 %) بودند.حساس ترین آنتی بیوتیک بدون توجه به ارگانیسم مولد، نیتروفورانتوئین وبعد به ترتیب ایمی پنم ،سیپروفلوکساسین،جنتامایسین وآمیکاسین ومقاوم ترین آنتی بیوتیک ها آمپی سیلین و کوتریموکسازول بودند.بیشترین میزان حساسیت E-coli به ترتیب به نیتروفورانتوئین،ایمی پنم ،سیپروفلوکساسین،جنتامایسین و آمیکاسین وبیشترین مقاومت به ترتیب به آمپی سیلین ،کوتریموکسازول وسفتریاکسون بود. نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که عفونت ادراری در دختران شایع تر از پسران بوده،وشایع ترین اوروپاتوژن مسئول عفونت ادراری درهر دو جنس ودر همه رده های سنی اشریشیاکلی بوده که بیشترین حساسیت را به نیتروفورانتوئین و ایمی پنم وهم چنین بیشترین مقاومت را به کوتریموکسازول وآمپی سیلین داشته است که این نتایج با مطالعات دیگربه میزان زیادی هم خوانی داشته است.

Title

Evaluation of antibiotic profile of resistance bacteria isolated from urine of hospitalized children with urinary tract infection Bu Ali Hospital since 2012-2016

English Abstract

Background & objective: After respiratory and gastrointestinal infections, urinary tract infection is the most common infectious disease in children.Knowledge about common pathogens and antibiotic resistance in each region is essential for empirical treatment. The purpose of this study was to determine the distribution of age and sex of urinary tract infection, the prevalence of different microorganisms, the most sensitive antibiotic and antibiotic resistance patterns in patients with antibiotic use history, anatomical abnormalities and urogenital system disorders, and over 4 consecutive years for Clinical use is in emiprical treatment of patients before access to culture and antibiogram results. Methods:This retrospective descriptive study was performed on the records of all patients who had been diagnosed with urinary tract infection and positive urine culture during the four years (2012-2016) in Ardabil Children's Hospital.Data on age, sex, history of underlying illness, history of antibiotic use in the last six months, pathogen and its degree of resistance were extracted from the records. The results were analyzed by SPSS version 22 and Chi-square tests. Results:In this study, 271 patients (83% female and 17% boys) had a mean age of 39.0 4 ± 36.30 months and 51.3% of subjects under the age of two years. 50.9% of the patients had pyelonephritis and 49.1% of them had cystitis. It was also observed that 26.9% of people had antibiotic use in the last 6 months and 21% had a history of urinary tract infection. 20.29% had anatomical disorders and urinary tract disorders, including vesicoureteral most often. E-coli (73.1%) was the most common type of strain in all age groups, followed by Klebsiella and Enterococcus (9.2%), Proteus and Staphylococcus aureus (1.8%) and Pseudomonas aeruginosa (1.5% ). The most sensitive antibiotics, regardless of the organism, were nitrofurantoin, and then, respectively, imipenem , ciprofloxacin, gentamicin and amicycin, and the most resistant antibiotics were ampicillin and cotrimoxazole. The highest sensitivity of E-coli was respectively to nitrofurantoin, imipenem, ciprofloxacin, gentamicin and amikacin, and the highest resistance to ampicillin, cotrimoxazole and cefriaxone, respectively. Conclusion: The results of this study showed that urinary tract infections are more common in girls than boys, and the most common type of uropathogen responsible for urinary tract infection in both sexes, and in all age groups, is Escherichia coli, which has the highest susceptibility to nitrofurantoin and imipenem, and also has the highest resistance to cotrimoxazole and ampicillin. These results have been greatly matched by other studies

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :جواد زارع نوقابی
استاد مشاور :منوچهر براک
دانشجو :میترا دلخواه
Additional Information:شماره پایان نامه : 0629 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:عفونت دستگاه ادراری،مقاومت آنتی بیوتیکی،باکتری
کلیدواژه ها (انگلیسی):urinary tract infection,antibiotic resistance,bacteria
Subjects:QW Microbiology and Immunology
WJ Urogenital System
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:9191
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:23 Jul 1396 06:29
Last Modified:11 Feb 1399 08:34

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...