title

چگونگی تاثير آموزش در کارگاه های مهارت بالينی بر فرآيند گذر دانشجو از مرحله يادگيری به عمل در دانشگاه علوم پزشکی اردبيل

تذکری, زهرا and فولادی, نسرین and عابدی, علی and آذرکلاه, آنیتا (1385) چگونگی تاثير آموزش در کارگاه های مهارت بالينی بر فرآيند گذر دانشجو از مرحله يادگيری به عمل در دانشگاه علوم پزشکی اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
219kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

566kB
[img] Text - final reserch project report
42kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

435kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : يكي از ويژگيهاي آموزش علوم پزشكي لزوم يادگيري مهارتهاي عملي در كنار حيطه هاي دانشي و نظري مي باشد. اين خصوصيت دانش پزشكي باعث شده است تا از ديرباز دانشجويان، پا به پاي استادان خود در بيمارستانها وبر بالين بيماران به مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي لازم بپردازند. در دهه اخير با علمي تر شدن فرايند آموزش و اهميت ارزشهاي مطرح در اخلاق پزشكي (رعايت حقوق بيمار)، روشهاي سنتي مورد سوال قرارگرفته اند و در حال حاضر در سرتاسردنيا برنامه هاي تمرين عملي روي مانكن فراهم شده است و مراكز مهارتهاي باليني (csc ) بدين منظور راه اندازي شده است. با توجه به اينكه برنامه هاي عملي csc به تازگي در دانشگاه راه اندازي شده و از آنجائي كه يك مركز مهارت باليني براي موفقيت نياز به انعطاف پذيري در طراحي وتصحيح دوره هاي آموزشي دارد بر آن شديم تا چگونگي تاثير آموزش د ر csc را بر فرآيند انتقال دانشجو از مرحله يادگيري به عمل بررسي كنيم. روش تحقيق : اين مطالعه يك مطالعه كيفي بوده است و جهت جمع آوري داده ها از نمونه گيري مبتني بر هدف استفاده شده است. از طريق مصاحبه نيمه ساختاري اطلاعات گردآوري شد و در مجموع با 23 نفر(4 نفرمدرس،10 نفر كارورز ، 9 نفر كارآموز) مصاحبه به عمل آمد. با استفاده از آناليز محتوي ، تحليل داده ها از طريق كدگذاري انجام شد و دو مرحله كد گذاري را طي كرد:كدگذاري باز وكد گذاري محوري نتايج : 4 طبقه اصلي شامل رفتارهاي فردي مؤثر بر يادگيري ، عوامل كاهنده يادگيري ، پيشبرنده هاي يادگيري ونتايج آموزش درcsc از داده هاي كدگذاري شده بدست آمد كه همگي در فرآيند انتقال دانشجو از يادگيري به عمل اثرگذارمي باشند. نتيجه گيري : نتايج حاصل از داده ها نشان ميدهد كه آموزش باليني مؤثر فرآيندي است چند بعدي ومانند هر برنامه آموزشي ديگري نياز به برنامه ريزي صحيح ومحيط مناسب و توجه به كليه ابعاد آن دارد. يادگيري و كسب مهارت باليني ارتباط مستقيم با عواملي چون ايجاد انگيزه در دانشجو ، نظارت اساتيد بر روند آموزش و كسب مهارت ، مطالعه قبلي دانشجو، کاربرد تجهيزات پيشرفته، استمرار كارگاه، اصلاح زمان بندي، تناسب تعداد شركت كنندگان با تجهيزات و...دارد و امكان انتقال دانشجو از مرحله يادگيري به عمل را فراهم مي آورد


English Abstract

Introduction: One of Medical studying characteristics, is necessity of learning practical skills besides knowledge and theoretical fields. This medical knowledge characteristic has resulted in that students with their professors learn and practice the medical skills practically in hospitals. In recent decade by being scientical the learning processes , importance of values concerned with medical ethics traditional have been doubted procedures and now, the practical programmers in worldwide have been prepared on models; and clinical skills centers(CSC) have been established for this reason. Considering the practical programmers as newly established in the university, and whereas a CSC needs a flexibility in designing and adjusting learning periods. We decided to study how to a affect in CSC on transferring the students from theoretical process to practical process. Materials & Methods: This study is a quality study which is of content analysis it has been used for collecting data from aim – oriented sampling. Information was accumulated by semi- structural interview. In principal the interview was done with 23 (4 teachers, 10 intense, 9 trainees) data was analyzed by coding that was done in two steps: open coding and axial coding. Results: finally, 4 main categories were obtained: effective individual on learning , factors of decreasing instruction, progression of instruction and results of instruction in CSC which have effects on transferring process of the students from instructions to practice. Conclusion: Results show that effective clinical instruction is a multi– dimension process and like other programmers it needs an accurate programming and suitable environment with attending to all dimensions. There is a direct relationship in learning and obtaining clinical skills with factors such as motivating the students, professor supervising on learning and obtaining the skills, student's from learning process to practice is prepared

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :زهرا تذکری
استاد مشاور :نسرین فولادی
استاد مشاور :علی عابدی
نگارنده :آنیتا آذرکلاه
Additional Information:شماره پایان نامه : 0222
Uncontrolled Keywords:تاثير آموزش - كارگاه csc - فرايند انتقال از يادگيري به عمل - كارائي باليني - اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Effects of instruction , CSC workshop , Transferring process from learning to practice , Clinical Capability , Ardabil
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of physiology
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:92
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:08 Jul 1388 06:44
Last Modified:31 Feb 1399 12:21

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...