title

بررسی وضعيت سلامت روان جانبازان در يکی از بيمارستانهای اردبيل، 1384

مردی, افروز ، رفاهی, سهیلا ، تذکری, زهرا ، مشعوفی, مهرناز ، سهندی فر, سهیل (1384) بررسی وضعيت سلامت روان جانبازان در يکی از بيمارستانهای اردبيل، 1384. در: سومین کنگره سراسری طب نظامی, 15-13 اسفند ماه 1384, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
173kB

خلاصه فارسی

مقدمه: مطابق تعريف WHO تندرستی شامل سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی است. سلامت روان عبارت است از حالت توازن بين شخص و دنيای پيرامون و محيط زيست. با توجه به اينکه جانبازان دفاع مقدس از سلامت جسمی کامل برخوردار نيستند بررسی حفظ و ارتقاء سلامت روان در اين قشر ازجان گذشته از اولويت ويژه ای بر خوردار است. لذا اين پژوهش با هدف بررسی وضعيت سلامت روان جانبازان در يکی از بيمارستانهای اردبيل انجام شد. روش کار: اين يک مطالعه توصيفی – تحليلی بود که برروی 100 نفر جانباز تحت پوشش يکی از مراکز درمانی اردبيل و با استفاده از تکميل پرسشنامه SF36و مصاحبه انجام شد و اطلاعات جمع آوری شده با روشهای آماری توصيفی و نرم افزارSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: نتايج نشان داد که ميانگين سنی جانبازان41 سال بود. 49% از آنها مجرد بودند. در چهار هفته گذشته 56% از آنها اظهار کرده اند که بيشتر اوقات عصبی بوده اند. 41% احساس افسردگی نموده اند بطوريکه هيچ چيز نتوانسته باعث شادی آنها گردد. 56% ابراز کرده اندکه بيشتر اوقات افراد خونسردی نيستند و 48% افراد وضعيت سلامت خود را کمی بدتر از سال گذشته اعلام کرده اند. بين متغير سن و ميزان سلامت روان ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. ( 05/0P<) بحث: نتايج اين مطالعه حاکی از اين است که وضعيت سلامت روان جانبازان در حد مطلوبی نبوده و چه بسا در کنار مراقبتهای فيزيکی از اين عزيزان به بهداشت روانی و ارتقاء سلامت آنها نيز بايد توجه کافی مبذول شود.

عنوان انگليسي

ASSESSMENT OF MENTAL HEALTH AMONG WAR HANDICAPPEDS IN ONE OF THE ARDEBIL HOSPITALS, 2005


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :افروز مردی
کلید واژه ها:سلامت روان - جانبازان
کلید واژه ها (انگلیسی):Mental Health - War Handicapped
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی

دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :926
ارائه شده توسط : خانم سهیلا رفاهی
ارائه شده در تاریخ :15 دی 1388 07:57
آخرین تغییر :02 تیر 1393 05:10

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...