title

نیازسنجی در پژوهش،پژوهش در نیازسنجی

اردیبهشتی, مریم and شهباززادگان, سمیرا and ملکی, عهدیه and یدالهی, پروین (1394) نیازسنجی در پژوهش،پژوهش در نیازسنجی. در: نیاز سنجی حرفه ای در مامایی و لزوم طراحی مدل. در: . همایش ملی نیازسنجی سلامت، رویکردها، تجربه ها و چالش ها و نشست تخصصی ادغام برنامه نیازسنجی سلامت در برنامه های نظام سلامت, 23 مهر 1394, تبریز - ایران..

[img]
Preview
Image
130kB
[img]
Preview
Text
331kB

Official URL: http://congress.tbzmed.ac.ir/Details_Abstract.aspx...

Persian Abstract

زمینه:شواهد بسيارزيادي وجود دارد كه نشان مي دهد بين يافته ها واطلاعات حاصل از پژوهش ونيازهاي واقعي شكاف وفاصله قابل ملاحظه اي وجود دارد. لازمه شناسایی مسائل اساسی و انجام پژوهشهاي اثربخش حول این مسائل، نیازسنجی پژوهشی است زیرا این مقوله بواسطه ي این که سرمایه هاي دانشی بشر را به حل مسائل واقعی زندگی معطوف میکند، می تواند مثمر ثمر واقع شود. نيازسنجي پژوهشي فرايندي پيچيده ودشوار است كه با شناسايي نيازهاي پژوهشي بالقوه آغاز مي شود، با اولويت بندي اين نيازها ادامه مي يابد ونهايتاً با تدارك مبنايي براي تخصيص منابع در دسترس به عناوين پژوهشي به اتمام مي رسد. از طرف دیگر طراحی و اجرای پروژه های نیاز سنجی در هر سطحی مستلزم پیروی از یک طرح و الگوی عملی مشخص پژوهشی است. یک الگوی مناسب باید هدف و قلمرو روشهای اجرایی و سایر ابعاد لازم جهت انجام یک پروژه پژوهشی نیاز سنجی را مشخص نماید. متد:پژوهش حاضر به صورت مروری با استفاده از منابع الکترونیک و غیرالکترونیک ده ساله اخیر انجام گرفته است. نتایج:اهداف نیازسنجی پژوهشی ، بسترسازی لازم برای بکارگیری نتایج و یافته های تحقیقات از طریق اجرای غیر استراتژیک در حوزه پژوهش؛ زمینه سازی برای ارتباط و اتصال هر چه بیشتر تصمیمات و تحقیقات از طریق انجام تحقیقات اساسی مورد نیاز سازمان یا وزارتخانه؛ تدوین برنامه های پژوهشی مبتنی بر مشارکت کلیه گروه ها و عوامل دخیل در سطح سازمان می باشد. امروزه الگوهای مختلفی از پروژه های پژوهش در نیازسنجی وجود دارد که مورد استفاده برنامه ریزان قرار می گیرد لیکن علیرغم تنوع الگوهای یاد شده هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارد و مناسب بودن آنها بستگی به پروژه آموزشی و بهداشتی خواهد داشت. نتیجه گیری:اختصاص نامناسـب منـابع و اعتبارات پژوهشی، خسارات و هزینه های متنوع و فراوانی در حوزه سلامت ایجاد خواهد کرد لذا نیازسنجی به عنـوان یـک روش منظم برای تشخیص نیازهای حوزه های مختلف و ارایـه پیشنهاد برای اقداماتی که بتوانند چنین نیازهایی را مرتفع سازند، در نظر گرفته میشود ،از آنجایی که موضوعات و اهداف متفاوت، رویکردها و روشهـای متفـاوتی از نیاز سنجی را مـی طلبنـد ،مستلزم ترکیبـی از روشهـای پژوهـشی کیفـی و کمـی بـرای جمع آوری داده ها و استفاده از اطلاعات موجود میباشد.

Title

Needs assessment in research, Needs research

English Abstract

Background: There are many indications that there is a significant gap between the findings and information from the research and the actual needs of the gap. The need to identify basic issues and to carry out effective research around these issues is a research need research because this can be fruitful by the fact that human capital invests in solving real life problems. Research needs assessment is a complex and challenging process that begins by identifying potential research needs, with the prioritization of these needs, and will eventually be completed by providing a basis for allocating available resources to research topics. On the other hand, the design and implementation of need-level projects at each level requires the follow-up of a specific research design and pattern. An appropriate pattern should specify the purpose and scope of the implementation methods and other dimensions necessary for conducting a research need-assessment project. Method: The present study was conducted in a review using electronic and non-electronic sources of the past 10 years. RESULTS: The objectives of the research need-assessment, the establishment of the necessary framework for the application of research results and results through non-strategic implementation in the field of research; the basis for connecting and connecting as many decisions and researches through the basic research required by the organization or ministry; Research is based on the participation of all groups and factors involved in the organization. Today, there are different patterns of research projects in need assessment that are used by planners, but despite the diversity of the aforementioned patterns, none is superior to each other and their suitability depends on the educational and health project. Conclusion: The inappropriate allocation of resources and research credits will result in various and frequent damages and costs in the field of health. Therefore, the need assessment as a systematic method for identifying the needs of different areas and proposing measures that can address such needs It is considered that, since different subjects and objectives require different approaches and methods of need assessment, it requires a combination of qualitative and quantitative research methods for data collection and the use of existing information.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مریم اردیبهشتی
نویسنده :سمیرا شهباززادگان
نویسنده :عهدیه ملکی
نویسنده :پروین یدالهی
Uncontrolled Keywords:نیازسنجی پژوهشی،تکنیکهای نیازسنجی،رویکردهای نیازسنجی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Research Needs Assessment, Needs Testing Techniques, Needs Assessment Approaches
Subjects:WA Public Health
WA Public Health

WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:9267
Deposited By: Dr Samira Shahbazzadegan
Deposited On:19 Sep 1398 15:23
Last Modified:06 Jan 1401 11:29

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...