title

پیامدهای بارداری در زنان مبتلا به بیماری صرع مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی علوی اردبیل

مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز ، دیده براه, خدیجه ، کاظم زاده, رأفت (1387) پیامدهای بارداری در زنان مبتلا به بیماری صرع مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی علوی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 10 (4). ص.ص.7-12.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
908kB

خلاصه فارسی

زمینه وهدف : برطبق مطالعات آماری حدود 1/1 میلیون زن در سنین باروری مبتلا به بیماری صرع می باشند و میزان شیوع صرع در بارداری 3/3 در هزار بارداری است که اغلب این بارداری ها بدون حادثه ومشکل خاصی به اتمام می رسند. با توجه به اهمیت بارداری در زنان مصروع که در دوران بارداری دارو مصرف می کنند پژوهش حاضر در همین راستا صورت گرفته است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی –مقطعی است که در عرض یکسال از مهر ماه 1385 لغایت مهر ماه 1386 برروی زنان باردار مبتلا به صرع که داروهای ضد صرع در بارداری مصرف کرده اند انجام شده است. از بین 6021 پرونده زایمانی 18 مورد پرونده زایمانی مربوط به صرع ثابت شده قبل از بارداری وتحت نظر پزشک مورد بررسی قرار گرفت و برگه ثبت اطلاعات شامل دو بخش مشخصات دموگرافیک وپیامدهای مدنظر در بارداری بود. داده های مد نظر پژوهشگران در برگه ثبت اطلاعات جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS وآمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که 11/61 درصد زنان (11نفر) در فاصله سنی 23-19 سال قرار داشتند و 50درصد (9نفر) شکم اول بودند. 11/97 درصد (17نفر) خانه دار و 33/33 درصد(6 نفر) پره اکلامپسی داشته و 55/55 درصد (10 نفر) زایمان واژینال کرده بودند. 2 نوزاد دچار شکاف لب وشکاف کام بودند. نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان دادکه کنترل بیماری صرع ومصرف دارو در بارداری باعث بروز مشکلات عمده در مادر و نوزاد نمی شود و بهتر است که صرع در دوران قبل از بارداری وزایمان توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب وزنان وماماها تحت کنترل مرتب قرار گیرد تا مشکل جدی برای مادر و جنین ایجاد نشود.

عنوان انگليسي

Out come of pregnancy in women with epilepsy refer to Alavi medical education of center in Ardabil


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فریده مصطفی زاده
کلید واژه ها:صرع ، بارداری ، پیامد بارداری
کلید واژه ها (انگلیسی):epilepsy - pregnancy - outcome of pregnancy
موضوعات :WL سیستم عصبی
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :928
ارائه شده توسط : خانم مهرناز مشعوفی
ارائه شده در تاریخ :17 دی 1388 06:50
آخرین تغییر :01 تیر 1393 08:38

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...