title

بررسي عوامل تنش زاي شغلي پزشکان طرحي در طول دوره گذر در مراکز بهداشتي-درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

تذکری, زهرا and مولوی, پرویز and هاشم پور آل هاشم, زهرا (1385) بررسي عوامل تنش زاي شغلي پزشکان طرحي در طول دوره گذر در مراکز بهداشتي-درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

379kB
[img] Text - final reserch project report
56kB
[img] Text - final reserch project report
150kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

357kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : دوره گذر يا انتقال از نقش دانشجويي به اشتغال از دوره هاي برجسته تنش زا محسوب مي شود. فشار کاري خصوصاًدر اواخر دوره پزشکي که دانشجويان خود را براي شروع طرح و عمل به دانش و مهارتهاي حرفه اي آماده مي کنند ، بيشترين جنبه استرس زا بوده و اين دوره يک دوره سرشار از استرس مي باشد. دانشجويان پزشکي در طي دوران تحصيلات چندين دوره گذرا را طي مي کنند. گذر از مرحله علوم پايه به پري کلينيک ، گذر از پرکلينيک به کلينيک و بالين و گذر از مرحله دانشجويي به اشتغال و شروع طرح . اکثر پزشکان در 6 ماه اول شروع طرح به علت برخورد با شرايط و موقعيتهاي جديد و ناآشنا دچار استرس مي شوند که عدم حمايت دانشکده پزشکي و مسئولان سطح استرس پزشکان تازه فارغ التحصيل را افزايش مي دهد. لذا بر آن شديم تا با شناسائي عوامل تنش زاي شغلي پزشکان طرحي در طي دوره گذر از نقش دانشجويي به اشتغال، گامي هر چند کوچک در راستاي کاهش تنش هاي تازه فارغ التحصيلان برداشته باشيم. روش تحقيق : پژوهش حاضر از نوع توصيفي – تحليلي مي باشد. که در آن تجارب شغلي پزشکان تازه فارغ التحصيل در طول دوره گذر (6 ماه اول شروع طرح) مورد بررسي قرار گرفته است. ابزار گردآوري داده ها بصورت پرسشنامه اي بود که در 5 بخش تنظيم گرديد. جامعه آماري نيز شامل کليه پزشکان طرحي بود که در زمان انجام پژوهش در پايان 6 ماه اول از خدمت طرح قرار داشتند. نمونه پژوهش برابر با جامعه آماري و شامل 62 نفر بودند که به روش سرشماري انتخاب شدند. جهت تجزيه و تحليل داده ها نيز از آمار توصيفي ( فراواني مطلق، ميانگين و انحراف معيار ) استفاده گرديد. نتايج : نتايج اين مطالعه نشان داد که اکثر پزشکان طرحي در طي دوران گذر عوامل تنش زاي حمايتي نامطلوب (2/6%) و عوامل تنش زاي فردي (58%) و درماني (2/53%) را در حد زياد داشتند. از نظر عوامل حمايتي، برگزاري برنامه هاي آشناسازي در شروع کار از جانب مسئولين با (5/14%) و فرصت مشارکت در تصميم گيريها از سوي مسئولين با (29%) کمترين عوامل حمايتي بوده است. از نظر عوامل تنش زاي فردي نيز، نياز به کسب مهارتهاي جديد با (3/40%) رويارويي با موقعيتها و محيطها و مسئوليتهاي جديد با (6/22%) بيشترين عوامل تنش زاي فردي گزارش شدند. از نظر عوامل تنش زاي درماني نيز درمان بيماران در وضعيتهاي بحراني و بدحال با (29%) و يا آگاه کردن بيماران و خانواده هايشان با (6/22%) به ترتيب مهمترين عوامل تنش زاي درماني بودند. هم چنين علي رغم اينکه اکثر پزشکان مورد پژوهش (8/54%) عوامل تنش زاي مديريتي را در حد کمي داشتند. با اين حال موارد سنگين بودن حجم کاري و عدم همخواني بين وضعيت محيط کار و آموخته هاي دوران تحصيل به ترتيب با (6/51%) و (6/22%) به عنوان مهمترين عوامل تنش زاي مديريتي ابراز شدند. نتيجه گيري : عوامل تنش زاي شغلي پزشکان تازه فارغ التخصيل با موقعيتهاي واقعي محيط کار امري ضروري به نظر مي رسد.

Title

Assessing the new graduate, Physician, Job stressful factors during transition period in teaching centers and affiliated hospital of Ardabil, Medical Sciences University, 2005-2006

English Abstract

Introduction: In process of transition or transfer from student role to qualified physician in the medical university is one of the high lighted stressful periods. Pressure of work, especially in terms of medical education that student have preparing for beginning the work & doing professional knowledge & skills were have the most stressful. In the other manner, the impending graduation and the transition to increased levels of responsibility were high lighted as particular stressful periods. Medical student have passed many of transition periods in there graduation time. Transition between physiopathology and preclinical, preclinical and clinical training, and clinical training to beginning work. Most of new graduate physician because of exposure to new and unknown situation and position be involved in stress at the six month of beginning the work. A perceived lack of support from the medical school and responsible also appeared to add the new graduates physician stress level. Therefore it is necessary to recognize effects of transition process on the new graduate physician and the stressful job experiences in the transition period from student role to employment to decrease new graduates stress. Materials & Methods: This survey is a descriptive study in which job stress full factors of new graduate physician during transition period has been assessed the date were collected by using a questionnaire including 4 section. Target population consisted of all of new graduates placed at the end of first six month of work, the sample size was as population and consists of 62 peoples and census was used in sampling method. Data analysis was done using descriptive statistic (frequency, percent, mean, and std-error). Results: The finding of this study indicated that many of new graduate physician in the transit period had undesirable supportive stressful factors (61.2%) as well, high level of individual (58%) and caring stressful factors(53.2%). From the supportive stressful factors paint of view, not implementation of orientation programs in the first job from the responsible with (14.5%) and the chance of partnership in the determines from the responsible with (29%) were the least of supportive stressful factors. From the individual stressful factors need to new skills with (40.3%), exposure to the new situation & position and responsibilities with (22.6%) reported as the most stressful factors. From the caring Stressful factors, caring the patients in the critical position and during patients with (29%) and awarding the patients and their family with (22.6%) were the most important caring stressful factors. Also in spite of the most of physician (54.8%) had a little management stressful factors, the heavy bulk of work with(51.6%) and incongruity between condition of work setting and what learned in education course with(22.6%) identified as highest stressful events. Conclusion: The finding of this study indicated that supportive , individual & management factors was the stressful factors of new graduates physician in the first six month of work. Therefore explaining and orientation the new educate physician with real situations of work setting is necessary.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :زهرا تذکری
استاد مشاور :پرویز مولوی
نگارنده :زهرا هاشم پور آل هاشم
Additional Information:شماره پایان نامه : 0250
Uncontrolled Keywords:عوامل تنش زاي شغلي – پزشکان طرحي – دوره گذر
کلیدواژه ها (انگلیسی):Job stressful factors , New graduate Physician , Transition Period
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:93
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:08 Jul 1388 07:47
Last Modified:30 Feb 1399 10:09

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...