title

بررسی میزان آگاهی مربیان مامایی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل نسبت به مزایای روش یادگیری مبتنی برشواهد در سال 1386

مصطفی زاده, فریده and مشعوفی, مهرناز (1387) بررسی میزان آگاهی مربیان مامایی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل نسبت به مزایای روش یادگیری مبتنی برشواهد در سال 1386. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 10 (2). pp. 42-50.

[img]
Preview
Text - Published Version
1MB

Persian Abstract

زمینه وهدف : یادگیری مبتنی بر شواهد یک روش یاد گیری فعال و یک استراتژی موثر و مناسب است که در گروه های مختلف آموزش پیراپزشکی و پزشکی کاربرد فراوانی دارد و روشی است که دانشجویان را به طرف یادگیری عمیق و بهتر سوق می دهد. استفاده از این الگوی تدریس و یادگیری به عنوان یک روش فعال وپویای تدریس و یادگیری در مامایی پرستاری از سال ها قبل به صورت گسترده شروع شده و نتایح خوبی هم به دست آمده است. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی مربیان مامایی نسبت به مزایای روش یادگیری مبتنی بر شواهد انجام شده است. مواد وروش ها: در این مطالعه 25 مربی مامایی که در دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل مشغول کار هستند پرسشنامه ای مبتنی بر دو بخش مشخصات دموگرافیک و 12 سوال در مورد یادگیری مبتنی بر شواهد بود را پر کردند. در این پرسشنامه آگاهی به 3 قسمت خوب، متوسط و ضعیف تقسیم شده است . یافته ها با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که میزان آگاهی از مزایای یادگیری مبتنی بر شواهد در بین مربیان کارشناس مامایی با 7 نفر ( 6/63%) و مربیان کارشناسی ارشد با 10 نفر(9/90%) در حد خوب می باشد و بین میزان آگاهی بین دو گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد ارتباط معنی دار دیده نشد. نتیجه گیری : با توجه به نتایح پژوهش فوق می توان نتیجه گرفت که استفاده از الگوی یادگیری مبتنی بر شواهد در ارتقاء سطح علمی وآگاهی و مهارت مربیان مامایی نقش مثبت و موثری دارد و حداقل در عرض یک سال بهتر است چند بار دانشجویان مامایی از این روش موثر برای یادگیری و حل مسائل خود استفاده کنند وحتی می توان آن را بعنوان یک واحد درسی در سطوح بالاتر رشته مامایی گنجاند.

Title

Survey of awarness midwife lecturers of nursing and midwifery faculty of Ardabil regard to evidence base learning in 2008


Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فریده مصطفی زاده
نویسنده :مهرناز مشعوفی
Uncontrolled Keywords:الگوی یادگیری مبتنی بر شواهد - مربیان مامایی - آگاهی
کلیدواژه ها (انگلیسی):evidence base learning pattern midwifery lecturers awarness
Subjects:WQ Obstetrics > WQ.18 Obstetrics Education
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:930
Deposited By: Dr Mehrnaz Mashoufi
Deposited On:17 Oct 1388 07:15
Last Modified:01 Apr 1393 08:39

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...