title

بررسی میزان آگاهی زنان از خودازمایی پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل،83

مردی, افروز ، تذکری, زهرا ، رفاهی, سهیلا (1385) بررسی میزان آگاهی زنان از خودازمایی پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل،83. در: اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامائی و نازائی ایران, 26-23 مرداد ماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
85kB

خلاصه فارسی

مقدمه : سرطان پستان شایعترین سرطان زنان بوده و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در اکثر کشورهای دنیا محسوب مشود. بر اساس مطالعات موجود روشهای تشخص زودرس سرطان پستان ،مرگ ومیر ناشی از بیماری را کاهش میدهد .لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی زنان و عوامل موثر بر آن در مورد خود آزمایی پستان صورت گرفت. روش تحقیق : این مطالعه از نوع توصیفی –تحلیلی بوده ، جامعه پژوهش کلیه زنانی بودند که در بهار سال 83 به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل مراجعه کرده بودند . که میزان آگاهی ، عملکرد و عوامل موثر در آن د ر310 نفراز زنان به روش نمونه گیری آسان و با تکمیل پرسشنامه ، مورد بررسی قرار گرفت . نتایج : نتایج پژوهش نشان داد که 21 % زنان آگاهی خوبی در مورد خود آزمایی پستان داشتند و فقط 13 % BSE را انجام می دادند و بین میزان تحصیلات و ابتلای یکی از اعضای خانواده با میزان اگاهی افراد ارتباط معنی داری وجود داشت . بحث : نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اکثر زنان آگاهی خوبی در مورد خود آزمایی پستان ندارند لذا در این زمینه نیاز به آموزش بیشتر و افزایش آگاهی زنان وجود دارد .

عنوان انگليسي

BSE and effected factors in women in Ardebil Health Clinics,2005


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :افروز مردی
کلید واژه ها:سرطان پستان – میزان آگاهی - عوامل موثر
کلید واژه ها (انگلیسی):Breast cancer – women – knowledge
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی

دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :931
ارائه شده توسط : خانم سهیلا رفاهی
ارائه شده در تاریخ :17 دی 1388 06:59
آخرین تغییر :02 تیر 1393 05:07

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...