title

دقت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص کیستهای تراتومای تخمدانی

رفاهی, سهیلا ، پورعیسی, مسعود ، مردی, افروز ، تذکری, زهرا (1385) دقت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص کیستهای تراتومای تخمدانی. در: اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامائی و نازائی ایران, 26-23 مرداد ماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
93kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: از آنجا که تظاهرات سونوگرافیکی بسیاری از توده های تخمدانی غیر اختصاصی است پیش گوئی تشخیص بافتی ضایعات فضاگیر تخمدانی برای سونوگرافی کننده بصورت یک چالش باقی مانده است. هدف از این پژوهش بررسی دقت و صحت تشخیص سونوگرافی در ارزیابی توده های تخمدانی بوده است. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی در 79 زن با ضایعات فضاگیر تخمدانی شناخته شده که تحت عمل لاپاراتومی در بیمارستان الزهرا تبریز قرار گرفته بودند، در سال 1384-1383 انجام شده است. کلیه گزارشهای سونوگرافیک و یافته های بعد از عمل در این بیماران با یکدیگر مقایسه شدند. مشخصات فردی و نتایج سونوگرافی و بعد از عمل در پرسشنامه جمع آوری می گردید و اطلاعات جمع آموری شده با استفاده از آمار توصیفی پردازش گردید. یافته های پژوهش: مقایسه نتایج سونوگرافی و یافته های پاتولوژیک نشان داد که تشخیص سونوگرافی در 77% از موارد صحیح بود. تشخیص کیستهای تراتومای تخمدان در 24/17% موارد صحیح بود (حساسیت 71% و ویژگی 98%). تشخیص توده های بدخیم تخمدان در 24/17% موارد صحیح بود(حساسیت 70% و ویژگی 5/98%). سونوگرافی صراحتا" در 79/14 موارد گزارش رد شده و 79/4 موارد اشتباه گزارش شده بود. نتیجه گیری: مشاهده بهتر تخمدانها از طریق تکنولوژی تصویر گیری تشخیصی معیاری برای آشکار سازی زود هنگام ضایعات بدون علامت تخمدانها است تا بدینوسیله تعداد مداخلات نامناسب جراحی کاهش یابد.

عنوان انگليسي

The accuracy of ultrasound in the diagnosis of cystic teratoma of the ovary


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سهیلا رفاهی
کلید واژه ها:توده های تخمدانی تصویر گیری سونوگرافی تومورهای تخمدان
کلید واژه ها (انگلیسی):ovarian massess - ultrasound imaging - adnexal tumors
موضوعات :WP بیماریهای زنان
WN پرتو شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی

دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :934
ارائه شده توسط : خانم سهیلا رفاهی
ارائه شده در تاریخ :17 دی 1388 07:20
آخرین تغییر :02 تیر 1393 05:09

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...