title

بررسی مقایسه ای اثر بی دردی استنشاق گاز انتونکس به تنهایی و در ترکیب با دگزامتازون در زایمان بی درد

درگاهی, رقیه and قاضی, احمد and امانی, فیروز and هاشمی پازیکوئی, فاطمه (1396) بررسی مقایسه ای اثر بی دردی استنشاق گاز انتونکس به تنهایی و در ترکیب با دگزامتازون در زایمان بی درد. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
455kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
105kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

367kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف :درد زایمان اغلب شدید بوده و عدم تسکین آن می تواند اثر سوء بر وضعیت فیزیولوژیک مادر داشته باشد. درد در حین زایمان با ترسی که مربوط به پیشرفت کندتر کار است همراه می باشد.اندازه گیری دقیق و درمان مناسب درد یک مشکل مهم برای پرسنل پزشکی و پرستاری است. انتخاب های متعددی در دوران زایمان در مورد گزینه های در دسترس برای تسکین درد وجود دارد و هر روش خطرات و منافع خاص خود را در خصوص کارایی و در دسترس بودن آن به همراه دارد. این مطالعه با هدف مقایسه اثر بخشی استنشاق انتونوکس و استفاده همزمان از انتونوکس و دگزامتازون بر شدت درد زایمان و عوارض آنها در زنان مراجعه کننده به بیمارستان علوی در سال 95-1394 انجام گرفت. مواد و روش ها : دراین مطالعه از بین زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علوی 95 زن باردار گراوید 1 انتخاب شدند. گروه A تحت استنشاق انتونوکس و تزریق وریدی پلاسبو (45 مورد) و گروه B تحت استنشاق انتونوکس و تزریق وریدی دگزامتازون 8 میلی گرم(45 مورد) قرار گرفتند. اسکور درد بر مبنای VAS و NRS قبل از مداخله و 3 ساعت و 6 ساعت بعد از مداخله اندازه گیری شد.در نهایت اطلاعات حاصل از مطالعه از طریق SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: شدت درد در بیمارانی که از انتونوکس و دگزامتازون استفاده کرده بودند 3 ساعت بعد از بی دردی به طور قابل توجهی پایین تر از گروهی بودندکه انتونوکس دریافت کردند (P = 0.0001). اختلاف معنی داری در میانگین زمان فاز فعال زایمان، تعداد انقباضات رحمی وجود نداشت. در مورد عوارض مادری بین دو گروه به غیر از مورد فشار خون سیستولیک در بقیه موارد اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. هیچ تفاوت معنی داری میان گروه ها از نظر عوارض نوزادی مشاهده نگردید ولی آپگار در دقیقه 1 و 5 بین دو گروه دارای اختلاف آماری معنی دار بودند. آنالیز آماری عوارض جانبی دارو ها نشان داد که بغیر از تهوع و استفراغ که فقط در گروه دریافت کننده انتونوکس و دگرامتازون کمتر بود اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نگردید. نتیجه گیری: استفاده همزمان انتو نوکس و دگزامتازون در مقایسه با استفاده ازانتو نوکس به دلیل امن بودن آن برای مادر و کودک و ایجاد بی دردی مطلوب تر در حین زایمان توصیه می گردد.

Title

Comparison of analgesic effect of inhaling Entonox with and without dexamethasone in labor

English Abstract

Background & Objective: Labor pain is often severe. Unrelieved labor pain can have an adverse effect on the physiologic status of women. Pain during labor is accompanied by fear, which is related to slower progress of labor. Accurate measurement and appropriate management of pain is a significant problem for attendant medical and nursing personnel. There are choices to be made during pregnancy about options available for pain relief in labor; each method has its own risks and benefits, with variations in effectiveness, availability and acceptability. The purpose of this study was to comparison of analgesic effect of inhaling Entonox with and without dexamethasone among women undergoing normal vaginal delivery. Methods: In this clinical trial study, 90 women with term pregnancy were observed. In all of the cases, labor pains started spontaneously and had fetal and maternal indication for normal vaginal delivery. They were divided into two groups randomly. The first group received inhaled 50% nitrous oxide and plasebo and the second group received the inhaled 50% nitrous oxide and 8 mg intramascular Dexamethasone. Data of labor pain and outcome of delivery collected by means of questionnaires. Results: Pain severity according to VAS and NRS score was significantly lower in patient received nitrous oxide and dexamethasone after 3 hours after intervention (P=0.0001). There was not a significant difference in the duration of labor, number of uterine contractions and infant complications. Analysis of the maternal complications between two groups showed that none of investigated complications were significantly different between two groups unless SBP. Significant different was observed among the groups regarding Apgar in 1st and 5th minute between two groups. Analysis of the pooled risk differences showed that none of the side effects investigated were significantly different between two groups unless nausea and vomiting that was significantly higher in nitrous oxide users. Conclusions: Use of nitrous oxide and dexamethasone has more beneficial effects for many parturient women compared to nitrous oxide.

Item Type:Thesis (PhD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :رقیه درگاهی
استاد راهنما :احمد قاضی
استاد مشاور :فیروز امانی
دانشجو :فاطمه هاشمی پازیکوئی
Additional Information:شماره پایان نامه : 083 ، پایان نامه دکتری تخصصی جراحی زنان و زایمان
Uncontrolled Keywords:انتونوکس – دگزامتازون – درد زایمان
کلیدواژه ها (انگلیسی):Entonox, labor Pain, Dexamethasone
Subjects:QV pharmacology
WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:9367
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:01 Sep 1396 05:24
Last Modified:11 Mar 1399 09:11

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...