title

مشکلات بالینی در عرصه از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

اسدزاده, فيروزه and مشعوفی, مهرناز and فاخری, ساناز and عبداللهی, فاطمه (1388) مشکلات بالینی در عرصه از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (1). pp. 33-39.

[img]
Preview
Text - Published Version
946kB

Persian Abstract

زمینه و هدف : مشکلات مختلفی باعث کاهش کارایی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری می شود و برای بهبود وارتقای کیفیت آموزش بالینی ، وضعیت آن همواره باید مورد ارزیابی قرار گیرد که پژوهش حاضر نیز در همین راستا صورت گرفته است. روش کار: در یک مطالعه توصیفی – مقطعی تمامی دانشجویان پرستاری ترم 7و8 (40نفر) و مربیان مربوطه (16 نفر) بصورت سرشماری انتخاب و پرسشنامه استاندارد دردو بخش مشخصات دموگرافیک و وضعیت کارورزی در اختیار آنان قرار گرفت و سپس داده ها از طریق نرم افزار SPSS وآزمون t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : میانگین سنی مربیان 5 ± 35 سال و میانگین سنی دانشجویان 2 ± 22 بوده و اکثریت مربیان (5/62%) و دانشجویان (5/67%) مونث بودند. براساس نتایج چنین بر می آید که نظرات مربیان و دانشجویان در مورد اکثریت شرایط موجود در کارآموزی در عرصه دانشجو خوب تا عالی می باشد اما در مورد مشخص بودن حیطه وظایف دانشجو ومربی در بخش مناسب بودن تعداد دانشجو برای هر مربی و دسترسی به امکانات رفاهی نظر عکس داشتند که با انجام آزمون Ttest اختلاف نظر در دو گروه مربی و دانشجو معنی دار نیست. ولی مقایسه میانگین وضعیت تاهل در هر دو گروه معنی دار است (05/0>P). مقایسه میانگین جنس وتحصیلات معنی دار نبوده است. نتیجه گیری : طرح کار آموزی در عرصه اگر چه برای هدف ارتقای مهارت واستقلال دانشجو برای ارائه خدمات جامعه نگر در عرصه های مختلف پرستاری مناسب و دیدگاهها نسبت به آن مثبت است اما در اجرا مشکلات متعددی دارد که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

Title

Clinical edujcation problems in field from view nursig students and lecturers in nursing and midwifery faculty in Ardabil.


Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فيروزه اسدزاده
Uncontrolled Keywords:آموزش بالینی - دانشجو - مربی
کلیدواژه ها (انگلیسی):clinical education - student - lecturers
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:939
Deposited By: Dr Mehrnaz Mashoufi
Deposited On:17 Oct 1388 09:56
Last Modified:01 Apr 1393 08:04

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...