title

تعیین آگاهی و نگرش پزشکان نسبت به استفاده از نرم افزار ثبت سیستمی دستورات پزشک در فرآیند درمان

زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما and مهرتک, محمد and کامران, عزیز (1396) تعیین آگاهی و نگرش پزشکان نسبت به استفاده از نرم افزار ثبت سیستمی دستورات پزشک در فرآیند درمان. در: دومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت, 8-9 آذر1396, بابل - ایران.

[img]
Preview
Image
80kB
[img]
Preview
Text
76kB

Official URL: http://ardhs2.mubabol.ac.ir

Persian Abstract

خلاصه مقدمه و هدف: فن آوري اطلاعات به ویژه در حیطه نظام سلامت در دنیاي امروز اهمیت روز افزونی یافته است. فن آوري هایی نظیر نرم افزار ثبت سیستمی دستورات پزشک از جمله فن آوري هایی هستند که در حیطه نظام سلامت وارد شده و جریان کار را دگرگون ساخته اند. با توجه به نقش تیم درمان و بویژه پزشکان در نظام سلامت و اهمیت آشنایی و استفاده ایشان از نرم افزارهاي یاد شده جهت ارتقاء کارایی و اثربخشی، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش پزشکان نسبت به استفاده از نرم افزار ثبت سیستمی دستورات پزشکان انجام یافته است. روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که با شرکت 279 نفر از پزشکان (عمومی، متخصص و فوق تخصص) بیمارستان هاي شهر اردبیل که بصورت تصادفی طبقه بندي شده انتخاب شده بودند، انجام یافته است. ابزار گرد آوري داده ها شامل چک لیست ارزیابی تجهیزات غیر پزشکی بیمارستان و پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش پزشکان بود که روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت .(α=0/834) 52 درصد متخصص بودند / 46 درصد در دامنه سنی 40 الی 50 سال و 7 / 52 شرکت کنندگان زن، 6 / یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که 7 45 برآورد شد. میانگین امتیاز ارزیابی تجهیزات غیر پزشکی / 45 و امتیاز نگرش ایشان 92 / که میانگین امتیاز کل آگاهی پزشکان 57 22 بود. اختلاف معناداري از نظر امتیاز ارزیابی بین بیمارستان ها مشاهده نشد ولی امتیاز آگاهی کل پزشکان در بین / بیمارستان ها نیز 25 ولی از نظر نگرش پزشکان اختلافی در بین بیمارستانها مشاهده (p<0/001 ،F=3/ بیمارستان هاي مختلف داراي تفاوت معناداري بود ( 676 نشد. سطح تحصیلات و جنسیت شرکت کنندگان دو عامل تأثیر گذار بر امتیاز کل نگرش و آگاهی پزشکان نسبت به نرم افزار ثبت سیستمی دستورات پزشک شناخته شدند. نتیجه گیري: بر مبناي نتایج مطالعه حاضر، مشخص شد که آگاهی و نگرش پزشکان نسبت به نرم افزار ثبت سیستمی دستورات پزشک در حد متوسط رو به پایین قرار داد لذا مقتضی است به منظور افزایش آگاهی و نگرش ایشان اقداماتی نظیر برگزاري کارگاههاي آموزشی و توجیحی پیرامون مزایا استفاده از نرم افزار در فرآیند کاري ایشان تدوین و ارائه گردد و نظر به تأثیرگذار بودن مولفه تحصیلات بر امتیاز کل آگاهی و نگرش پزشکان، به نظر می رسد تأکید اصلی می بایست بر آموزش پزشکان عمومی باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :حامد زندیان
نویسنده :تلما ظهیریان مقدم
نویسنده :محمد مهرتک
نویسنده مسئول :عزیز کامران
Uncontrolled Keywords:ثبت سیستمی دستورات پزشک، آگاهی پزشکان، نگرش پزشکان، ارزشیابی بیمارستان
Subjects:W Health professions > Medical Informatics , Information Systems W 26/55.I4
W Health professions
WB Practice of Medicine
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:9453
Deposited By: Dr Hamed Zandian
Deposited On:17 Oct 1396 10:40
Last Modified:17 Oct 1396 10:40

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...