title

معنویت و سرطان پستان

مصطفی زاده, فریده ، رستم نژاد, معصومه (1388) معنویت و سرطان پستان. در: هشتمين كنگره بين اللمللی بيماريهاي زنان و مامايی ايران, 14-18 ابان ماه, تهران-مركز بين المللی همايشهای رازی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
31kB

خلاصه فارسی

زمينه و اهداف: سرطان پستان يکی از شايعترين سرطانهای سنين باروری زنان می باشد که باعث مرگ و مير در بين زنان می شود. با تشخيص اين سرطان زنان عکس العمل های مختلفی از خود نشان می دهند که برای تطابق با اين عکس العمل ها يکی از بهترين راهکارها نیایش و تمسک به ريسمان الهی بشمار می رود. هدف از اين مقاله مروری بررسی تأثير معنویت و نیایش در مبتلايان به سرطان پستان می باشد. مواد و روشها: اين پژوهش مروری با استفاده از بررسی سايت های مختلف علمی و پژوهشی از جمله (Springer، Ovid،Elsevier ،MD consult و ...) با استفاده از کليد واژه های (Spirituality، Prayer، Breast Cancer) انجام شده و از بين مقالات متعدد، مقالات مربوط استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. نتيجه گيري : تمامی مطالعات مورد بررسی نشان داده اند که رویکرد معنویت و نیایش در تمام اديان و مذاهب مختلف و در بين تمام اقوام دنيا باعث ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی زنان مبتلاءبه سرطان پستان می شود و پيشنهاد می شود که مبتلايان از اين ابزار مهم برای تطابق با بيماريشان استفاده نمايند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فریده مصطفی زاده
کلید واژه ها:عبادت . معنویت . سرطان پستان
موضوعات :WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :949
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :21 دی 1388 12:43
آخرین تغییر :01 تیر 1393 09:06

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...