title

بررسي دوازده ساله تب روماتيسمي حاد در بيماران بستري در بيمارستان‌های بوعلي و علي‌اصغر(ع) از سال 1373 تا 1384

صالح زاده, فرهاد ، حبیب زاده, شهرام ، دوستکامی, حسین ، دست برهان, مریم (1385) بررسي دوازده ساله تب روماتيسمي حاد در بيماران بستري در بيمارستان‌های بوعلي و علي‌اصغر(ع) از سال 1373 تا 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
460kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
67kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : تب روماتيسمي حاد (ARF) و بيماري روماتيسمي قلبي (RHD)، هنوز هم به عنوان دو مشكل عمده سلامت عمومي در ايران مطرح مي‌باشند.هدف از اين مطالعة گذشته‌نگر، ارزيابي خصوصيات ARF در كودكان و بالغين پذيرفته شده در بيمارستان‌هاي آموزشي بوعلي و علي‌اصغر(ع) در طي 12 سال گذشته مي‌باشد. روش تحقيق : مواد و روش‌ها: تمام داده‌ها براساس پرونده بيماراني كه از فروردين 1373 لغايت اسفند 1384، با تشخيص نهايي ARF از مراكز درماني فوق ترخيص شده بودند، از واحد مدارك پزشكي استخراج شد. تشخيص ARF تنها زماني تأييد مي‌شد كه بيماران كرايترياهاي اصلاح شده جونز را پر مي‌كردند. علايم و نشانه‌ها و ديگر خصوصيات بيماري، در اين مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفت و يافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج : براساس كرايترياهاي جونز، 72 بيمار وارد مطالعه شدند. 59 مورد (82%)، اولين حمله و 13 مورد (18%) حملات عود بودند. نسبت ابتلاي مؤنث به مذكر، 4 به 5 بود.ميانگين سني بيماران 4/7 ± 6/15 (SD±mean ) سال بود. سن بيماران از 3 تا 40 سال متغير بود. گروهي كه در بالاترين خطر ابتلا قرار داشتند، كودكان و بالغين جوان 5 تا 20 ساله بودند. (59 بيمار) پيك بروز RF در بهار و به دنبال پيك بروز فارنژيت استرپتوكوكي بود. تمام بيماران سابقه عفونت دستگاه تنفسي فوقاني را در چند هفته قبل داشتند. سابقه فاميلي مثبت RF/ RHD در 5 مورد (9/6%) وجود داشت. عمده‌ترين تظاهرات باليني، پلي‌آرتريت (8/88%)، كارديت (6/73%)، اريتم مارژيناتوم (8/2%)‌ و كره (4/1%) بودند. تعداد مفاصل درگير، در 1 مورد 1 مفصل، در 50 مورد، 5ـ2 و در 13 مورد 10ـ6 مفصل بود. مفاصل زانو و مچ پا شايع‌ترين مفاصل درگير بودند. آرتريت آتيپيك در 22 مورد (3/34%) از 64 مورد آرتريت ديده شد. (منو آرتريت در 1 مورد، درگيري فقرات گردني در 5، هيپ در 10 و مفاصل كوچك دست‌ها در 7 مورد). نارسايي دريچه ميترال شايعترين درگيري دريچه‌اي قلب بود. (19 مورد) نارسايي احتقاني قلب در 8 مورد (1/11%) ديده شد. اريتم مارژيناتوم در 2 بيمار مؤنث 5 و 15 ساله و كره فقط در يك بيمار مؤنث 13 ساله ديده شدند. نتيجه‌گيري : آرتريت و كارديت شايع‌ترين تظاهرات باليني در حملات اوليه و عود ARF بودند. آرتريت آتيپيك در تعداد قابل توجهي از حملات ARF وجود داشت و نارسايي ميترال، شايع‌ترين درگيري دريچه‌اي بود.

عنوان انگليسي

12 years study of Acute Rheumatic Fever in Bo-Ali and Ali-Asghar hospitals from 1995 to 2006

خلاصه انگلیسی

Introduction: Acute Rheumatic Fever (ARF) and Rheumatic Heart Disease (RHD) are still two major public health problems in Iran. In this retrospective study, we evaluated ARF in children and adults who admited at Bo-Ali and Ali-Asghar – two major medical teaching – hospitals, during the last 12 years. Materials & Methods: All of data were obtained from medical records of patients who had been discharged with final diagnosis of ARF from march 1995 to march 2006. The diagnosis of ARF was confirmed only if the patients fulfilled the modified Jone's Criteria. The presenting signs and symptoms were determined and findings analyzed by SPSS software. Results: There were 72 cases with ARF of which 59 cases (82%) were initial and 13 cases (18%) had recurrent attacks of RF. Female to male ratio was 4:5. The mean age of the patients was 15.6 7.4 (mean SD) years, with a range of 3 to 40 years. The high risk groups were children and young adults who aged 5 to 20 years. (n=59). The peak incidence of RF in this study was in spring, following the peak incidence of streptococcal pharyngitis. All of the patients had a history of an upper respiratory tract infection several weeks before. Positive family history of RF/RHD was present in 5 cases. (6.9%) The main presenting symptoms were polyarthritis (88.8%), carditis (73.6%), erythema marginatum (2.8%) and chorea (1.4% )respectively. The number of involved joints was 1 in 1 episode of ARF, 2-5 in 50 and 6-10 in 13. Knee and ankle joints were most commonly affected. Atypical arthritis was seen in 22 cases (34.3%) of the 64 episodes of ARF with arthritis.(monoarthritis in 1 case, involvement of cervical spine in 5, hip in 10 and small joints of the hand in 7 cases). Mitral regurgitation was the most common cardiac valvular lesion observed (19 cases). Congestive heart failure was seen in 8 cases. (11.1%) Erythema marginatoma was seen in two (5 and 15 years old) females and chorea was seen only in one 13 years old female. Conclusion: Arthritis and carditis were the most common manifestations in initial and recurrent attacks of ARF in this study. Atypical arthritis was present in a significant proportion of ARF episodes. Mitral regurgitation was the most common valvular lesion.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرهاد صالح زاده
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
استاد مشاور :حسین دوستکامی
نگارنده :مریم دست برهان
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0243
کلید واژه ها:تب روماتيسمي-پلي‌آرتريت-پان كارديت- اريتم مارژيناتوم-كره‌سيدنهام-اردبيل
کلید واژه ها (انگلیسی):Acute Rheumatic Fever, polyarthritis, carditis, chorea, erythema marginatum, Ardabil.
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WB پزشکی عملی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :95
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :08 مهر 1388 08:07
آخرین تغییر :14 آذر 1391 08:33

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...