title

شيوع درد پس از عمل جراحي در بيماران جراحي شده در بيمارستانهاي فاطمي و علوي اردبيل

انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره (1384) شيوع درد پس از عمل جراحي در بيماران جراحي شده در بيمارستانهاي فاطمي و علوي اردبيل. در: پنجمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد ایران, 23-22 اردیبهشت 1384, تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
126kB

خلاصه فارسی

اهداف : درد بعد از عمل يكي از مشكلات شايع دوره ريكاوري بوده و شيوع درد بعد از عمل بسته به نوع تكنيكهاي بيهوشي عمومي و يا بيحسي هاي موضعي و نيز نحوه استفاده از داروهاي مختلف مي تواند بسيار متغير باشد . هدف از مطالعه حاضر بررسي شيوع درد پس از عمل در ميان بيماران جراحي شده بيمارستانهاي فاطمي و علوي اردبيل و شناسايي عوامل خطرساز احتمالي دخيل در اين عارضه بوده است . روش تحقيق : در اين مطالعه توصيفي ، مقطعي 160 بيمار داوطلب اعمال جراحي مختلف انتخاب و پرسشنامه هاي مربوطه در مورد آنها تكميل گرديدو از نظر بروز درد در دوره بعد از عمل مورد بررسي قرار گرفتند . نتايج تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . يافته ها : نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه درد بعد از عمل در 9/26% از بيماران ديده شده است كه در بيماران مونث اندكي بيشتر از بيماران مذكر بوده است . ( 1/28% در مقابل 4/25% ) . از نظر محل عمل جراحي بالاترين ميزان درد در اعمال جراحي توراكس ( 100% موارد ) و اعمال جراحي پاراتومي تحتاني ( 1/34% موارد ) بوده است . از نظر طول مدت جراحي رابطه معني داري بين افزايش زمان جراحي و درد بعد از عمل مشاهده نشده است . از نظر تكنيك بيهوشي درد بعد از عمل در 7/29% موارد بيهوشي عمومي و 10% موارد بعد از بيحسي اسپاينال مشاهده شده است . ارتباط معني داري بين مصرف داروها و سابقه مصرف سيگار و موار مخدر و درد بعد از عمل مشاهده نشد . نتيجه گيري : درد بعد ازعمل جراحي مشكل نسبتاً شايعي بوده و به عوامل متعددي بستگي دارد . توجه به عوامل مستعد كننده درد بعد ازعمل ، آماده سازي رواني بيمار براي پذيرش بيهوشي و استفاده مناسب و به مقدار كافي ازداروهاي ضد درد ميتواند نقش موثري در كاهش اين عارضه داشته باشد .

عنوان انگليسي

The prevalence of postoperative pain in surgical patients in hospitals of Ardabil Fatemi and Alavi


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مسعود انتظاری
کلید واژه ها:درد بعد ازعمل ، بيهوشي عمومي ، عوامل خطر ساز بيهوشي
کلید واژه ها (انگلیسی):postoperative pain ، general anesthesia , anesthesia risk factors
موضوعات :WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :972
ارائه شده توسط : دکتر مسعود انتظاری اصل
ارائه شده در تاریخ :02 اسفند 1388
آخرین تغییر :10 اسفند 1391 09:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...