title

معرفی یک مدل استاندارد شده ايجاد ایسکمی مغزی موضعی برای ارزیابی ضایعات و ادم مغزی در موش سوری

پناهپور, حمداله ، پلسنیلا, نیکلاس (1388) معرفی یک مدل استاندارد شده ايجاد ایسکمی مغزی موضعی برای ارزیابی ضایعات و ادم مغزی در موش سوری. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (1). ص.ص.33-43. شاپا 1735-2452

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
528kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://journals.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: سكته مغزي يكي از علل عمده مرگ و معلوليت در انسان مي باشد و هر ساله ميليونها انسان از اين بيماري رنج مي برند. استفاده از مدلهاي حيواني سكته مغزي نقش مهمي در شناسايي مكانيسمها و عوامل دخيل در پاتوفيزيولوژي سكته مغزي و ارائه روشهاي درماني جديد دارند. هدف از اين مطالعه تلاش در جهت كاهش محدوديتهاي تكنيكهاي قبلي و معرفی مدلي استاندارد با ميزان موفقيت بالا و آمار مرگ و مير كم برای مطالعات ایسکمی مغز مي باشد. روش كار: در این تحقیق تعداد 56 عدد موش سوری نر از نژاد C57/BL6 در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. موش ها با روش بيهوشي استنشاقي با استفاده از ايزوفلوران و مخلوط اكسيژن و نیتروس اکساید بيهوش شدند. ايسكمي موضعي مغز با استفاده از تكنيك انسداد شريان مياني مغز توسط نخ نايلون پوشيده از سليكون ايجاد شد. هدايت نخ در مسير عروقي با كمك ثبت مداوم جريان خون موضعي مغز صورت گرفت. 24 ساعت پس از ايسكمي حيوانات از نظر اختلالات حركتي نورولوژيك با استفاده از آزمون ویژه ای مورد ارزيابي قرار گرفتند. جهت تعيين حجم ضايعه مغزي 12 برش از سطوح مختلف مغز تهيه شده و پس از رنگ آميزي با استفاده از سيستم آناليز تصويري ويژه اي مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي ارزيابي شدت ادم ايجاد شده از تعيين محتوي آب بافت مغز استفاده شد. يافته ها: در حیوانات گروه شاهد اختلال حرکتی یا ضایعه مغزی مشاهده نشد. حيوانات گروه ايسكميك اختلالات حركتي شديدي نشان دادند (نمره آزمون نورولوژیک 25/0±36/3). ميزان حجم ضايعه مغزي ايجاد شده درنيمكره چپ اين گروه9/4 ± 2/85 ميليمتر مكعب بود كه 47% آن در نواحي زير قشري مي باشد. بروز ايسكمي، محتوي آب نيمكره چپ مغز در گروه ایسکمیک را افزايش داد كه بطور معني داري از نيمكره سالم مغز در همين گروه و نيمكره هاي مغز گروه شاهد بيشتر بود (29/0 ± 1/ 83%، 05/0 P<). ميزان موفقيت تكنيك در ایجاد ایسکمی 6/97% و ميزان مرگ و میر 21/4% بود. نتيجه گيري: اين مدل مي تواند با ضريب موفقيت بالا، مرگ و مير كم و دامنه تغييرات پايين حجم ضايعه مغزي براي مطالعات ايسكمي موضعي مغز در موش سوري مورد استفاده قرار گيرد. مدل آزمایشگاهی حاضر شرایط کنترل شده و استانداردی را جهت مطالعه مکانیسمهای مؤثر در توسعه ضایعه ایسکمیک مغز و ادم مغزی متعاقب آن و همچنین ارائه مداخلات درمانی جدید فراهم می کند.

عنوان انگليسي

Presentation of a Standard Model of Focal Cerebral Ischemia Induction for Evaluating of Sequelas Brain Edema in Mice

خلاصه انگلیسی

Background & Objectives: Stroke remains one of main causes of death and disability in human. Animal models of the brain ischemia provide important roles for studying of the pathophysiological mechanisms and evaluating of the efficacy of neuroprotective agents. The aim of this study is introducing a new model of the focal cerebral ischemia with increased success and low mortality rate. Methods: Fifteen six C57/BL6 male mice were anesthetized with isofolorane and mixture of O2/N2O divided in four groups. Focal cerebral ischemia was induced by intraluminal filament method. A silicon coated nylon filament was used for middle cerebral artery occlusion. Regional cerebral blood flow was monitored by laser Doppler flowmetery for leading of filament in vascular pathway. In the 24 hours following ischemia (60minutes), animals were assessed for neurological outcome, infarct volume and brain edema induction. A new and reformed neurological test was used for evaluation of neurological deficits. 10 µm coronal sections were collected from 12 levels of the brain and stained, digitized and quantified by using an image analysis system. Ischemic brain edema was investigated by brain water content detection. Results: When sham operated mice had no motor deficit and infarction, induction of ischemia in ischemic group, seriously caused impairment of motor functions (neurological deficit score 3.36±0.25). Mean total infarct volume of left (ischemic) hemisphere was 85.2±4.9 mm3 and 47 percent of infarction occurred in subcortical regions of the brain. Induction of focal cerebral ischemia in the left (ischemic) hemisphere of the brain significantly increased water content (83.1±0.29 percent) compared to both hemispheres of sham group and right hemisphere of the same group. Success rate of ischemia induction was 97.6 percent and mortality rate was 4.21 percent. Conclusion: These findings indicate, this can be used for brain ischemia studies with high success rate, low mortality rate and narrow variety of the size and location of infarct volume. This model provides controlled and standard conditions to study ischemic brain injury and edema formation and introduce new therapeutic strategies.

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :حمداله پناهپور
کلید واژه ها:ايسكمي مغز، ادم مغزي، موش سوری، مدل استاندارد شده ایسکمی مغزی
کلید واژه ها (انگلیسی):Focal Cerebra Ischemia, Brain Edema, Standard Model of Cerebral Ischemia, Mice
موضوعات :WL سیستم عصبی
QT فیزیولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیولوژی
کد شناسایی :991
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :06 اسفند 1388 04:59
آخرین تغییر :17 بهمن 1391 08:52

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...