title

نمودهای مراقبت معنوی در پرستاری ایران

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی (1388) نمودهای مراقبت معنوی در پرستاری ایران. در: دومین همایش سراسری تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 28-30 بهمن 1388, کرمان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
269kB

خلاصه فارسی

مراقبت پرستاری معنوی بصورت فعالیتها و روشهایی از مراقبت تعریف می شود که کیفیت زندگی معنوی، سلامتی معنوی و عملکرد معنوی ایجاد می کند که همه آنها جوانب سلامتی هستند. بنابراین مراقبت معنوی قسمتی از مراقبت کل گراست و اساسی است که پرستاران چنین مراقبتی را در عملکرد بالینی خود ارائه دهند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی نمودهای مراقبت معنوی ارائه شده توسط پرستاران برای بیماران بستری در بیمارستانهاست. روش تحقیق:این پژوهش یک تحقیق کیفی با روش تحلیل محتواست که از طریق بررسی تجارب بیماران بستری و پرستاران بخش های داخلی جراحی درباره مراقبت معنوی انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های باز و مشاهده از مراکز آموزشی درمانی شهرهای اردبیل، اصفهان و قم جمع آوری گردید.تعداد 30 بیمار، 10 همراه و 28 پرستار در این مطالعه مشارکت داشتند. یافته ها: همدلی، دادن امید، تسهیل عبادت و تسهیل ارتباط با خانواده،آموزش، حفظ خلوت، احترام به بیمار، در دسترس بودن، گوش دادن، توجه و مراقبت جسمی خوب از نمودهای مراقبت معنوی بود که در متن پرستاری از بیماران مشخص گردید. بحث و نتیجه گیری: دستیابی به این اطلاعات می تواند به ما كمك كند كه بتوانیم استراتژی مناسبی برای مراقبت معنوی در بیماران جامعه خود اتخاذ نماییم. این امر می تواند به بهبود كیفیت مراقبت از بیماران، افزایش كیفیت زندگی آنها و افزایش بهره وری و تعالی پرستاران منجر شود.

عنوان انگليسي

Attributes of spiritual care in Iranian nursing


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :منصوره کریم اللهی
کلید واژه ها:نمود ، مراقبت معنوی ، بیماران بستری ، پرستار
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :998
ارائه شده توسط : دکتر منصوره کریم اللهی
ارائه شده در تاریخ :13 اسفند 1388 10:04
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 08:39

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...