title

اسنادی که یکی ازنویسندگان آن "فاکهی, فاطمه"می باشد.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نوع سند | تاریخ | بدون گروه بندی
رفتن به: مقاله
تعداد اسناد: 1.

مقاله

سعیدی, رضا ، محمدزاده, اشرف ، میرزا رحیمی, مهرداد ، سنگ سفیدی, زهره سادات ، فاکهی, فاطمه ، سعادتی, حکیمه (1389) تاثير سوکروز خوراکي 25% بر درد ناشي از واکسيناسيون هپاتيت ب در نوزادان: کارآزمايي باليني تصادفي شده. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم ــ 4 (1). ص.ص.20-23. شاپا 7799- 1735

فهرست در تاریخ 3 / 4 / 1397ایجاد شده است.