title

شیوع انواع اختلالات خواب در دانشجویان دانشگاه های شهر اردبیل

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، مولایی, بهنام (1388) شیوع انواع اختلالات خواب در دانشجویان دانشگاه های شهر اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 11 (4). ص.ص.1-10.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
200kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: اختلال خواب یکی از مشکلات عمده سلامتی است. زیرا باعث نقص در کارکرد روزانه و افت عملکرد کلی فرد می گردد. دوران دانشجوئی نیز با عوامل متعدد مختل کننده خواب همراه است ( ساعات طولانی درس و مطالعه ، خوابگاهی بودن و..) . کارایی افراد و آموزش نیز تحت تاثیر این مشکل قرار میگیرد. واین مطالعه نیز با هدف "تعیین شیوع انواع اختلالات خواب در دانشجویان " انجام شده است. روش کار: این مطالعه یک بررسی توصیفی- مقطعی است که روی 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهراردبیل انجام شده است. ابزار گرد اوری اطلاعات پرسشنامه تنظیمی در بخش های دموگرافیک ،بررسی اختلال در شروع خواب ، اختلال در تداوم خواب و اختلال در بیدارشدن بود. داده ها توسط پرسشگران وبه صورت نمونه گیری تصادفی جمع و وارد نرم افزار آماری spss شده وبا استفاده از آمار توصیفی و کای اسکوئر ، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: 56/1 درصد نمونه ها زن ، 84/5 درصد مجرد ،57/5 درصد ساکن منزل شخصی بودند میانگین سنی آنها 3/3 ± 23/6 سال بود. 7/91 درصد نمونه ها از داروهای آرامبخش استفاده می کردند. در مجموع 1/43 درصد دانشجویان دچار اختلال خواب بودند.19/9% اشکال در شروع خواب ، 17% اختلال در تداوم خواب داشته و 6/3% دچار بیداری زودرس بودند. نتایج نشان داد بین اختلال خواب با مصرف دارو (p<0.00012)، اشتغال (p<0.0001)، دانشگاه محل تحصیل (p<0.002) و وضعیت تاهل (p<o.02166) رابطه آماری معنی دار وجود داشت. نتیجه گیری : شیوع بالای اختلال خواب در دانشجویان ممکن است سلامت و عملکرد کلی وروزانه آنها را تحت تاثیر قرار دهد.لازم است مطالعات بیشتر و وسیعتری در این زمینه انجام گیرد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمدعلی محمدی
کلید واژه ها:اختلال خواب ، دانشجو ،اردبیل
موضوعات :WL سیستم عصبی
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1328
ارائه شده توسط : دکتر بهروز دادخواه
ارائه شده در تاریخ :26 اردبهشت 1389 08:11
آخرین تغییر :01 تیر 1393 06:33

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...