title

بررسی ميزان آگاهی بهورزان شهرستان اردبيل از کيست هيداتيد در سال 1383

مجیدپور, علی and حبیب زاده, شهرام and عباسقلی زاده, ناطق and شریفی, معصوم (1384) بررسی ميزان آگاهی بهورزان شهرستان اردبيل از کيست هيداتيد در سال 1383. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

Full text not available from this repository.

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : بيماری کيست هيداتيد يکی از بيماريهای انگلی ، خطرناک و صعب العلاج می باشد که بوسيله کرمی بنام Echinococcous ايجاد می شود . علی رغم پيشرفتهايی که در زمينه تشخيص و درمان اين بيماری صورت گرفته است ولی اين بيماری همچنان بعنوان يکی از بيماريهای خطرناک بشمار می رود. مشکل بودن درمان از يکسو و ساده بودن پيشگيری از سوی ديگر آگاهی از نحوه انتقال بيماری را بعنوان مهمترين عامل در پيشگيری از بيماری مطرح کرده است. با توجه به اينکه بهورزان مراکز بهداشتی بعنوان منابع اطلاع رسانی و ياوران بهداشتی و درمانی کشور مطرح می باشند لذا بر آن شديم تا با تعيين ميزان آگاهی بهورزان در مورد اين بيماری زيربنای مناسب تری را جهت برگزاری برنامه های آموزشی ا ين عزيزان فراهم سازيم. روش تحقيق : اين مطالعه توصيفی – مقطعی بوده و بر روی 138 نفر از بهورزان شهرستان اردبيل انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها در اين پژوهش ، پرسشنامه بود که از قسمت يکی از قسمت اطلاعات دموگرافيک و ديگری حاوی اطلاعاتی در مورد جنبه های مختلف کيست هيداتيد تشکيل يافته بود. برای آناليز اطلاعات از آمار توصيفی بصورت جداول فراوانی و فراوانی نسبی و در برخی موارد از آمار تحليلی ساده استفاده گرديد . نتايج : براساس نتايج بدست آمده آگاهی موثر بهورزان در مورد کيست هيداتيد3/20% بود که بيشترين ميزان آگاهی براساس جنس مربوط به زنان با 5/21% و بيشترين ميزان آگاهی براساس سن مربوط به بهورزان با سن بالای 35سال با 9/25% و بيشترين آگاهی براساس مدرک تحصيلی مربوط به بهورزان با مدرک تحصيلی راهنمايی با 2/26% بود . ما در اين پژوهش با توجه به جايگاه بهورزان در آموزش بهداشت در مناطق محروم تنها آگاهی کامل از مخزن ، راههای انتقال و راههای پيشگيری از بيماری هيداتيد را بعنوان آگاهی موثر در نظر گرفته ايم . با توجه به نتايج بدست آمده ميزان آگاهی بهورزان در مورد راههای انتقال کيست هيداتيد ناکافی بوده و کوشش در جهت بالا بردن توان علمی و آگاهی بهورزان ضروری بنظر می رسد .Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علی مجیدپور
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
نگارنده :معصوم شریفی
Uncontrolled Keywords:آگاهی - کيست هيداتيد – بهورزان شهرستان اردبيل
Subjects:WB Practice of Medicine
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:149
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:13 Jul 1388 07:43
Last Modified:18 Jun 1391 11:09

Repository Staff Only: item control page