title

بررسی ميزان شيوع و علل گرايش به مصرف سيگار در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل

مجیدپور, علی and عباسقلی زاده, ناطق and حمیدزاده اربابی, یوسف and صالحی, اسماعیل (1382) بررسی ميزان شيوع و علل گرايش به مصرف سيگار در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
625kB
[img] Text - final reserch project report
98kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : همه ساله مصرف دخانيات منجر به مرگ 000/005/3 نفر در سراسر جهان می شود به طوری که در هر 9 ثانيه يک نفر جان خود را به علت عوامل مرتبط با سيگار از دست می دهد لذا اين پديده به اپيدمی جهانی تبديل شده است. متاسفانه اين عادت ناپسند در اقشار مختلف جامعه ما و حتی در بين دانشجويان نيز رسوخ پيدا کرده است. نظر به اينکه دانشجويان دانشگاههای علوم پزشکی در ارتباط مستقيم با سلامت جامعه هستند کشيدن سيگار از سوی ايشان می تواند اثرات مخرب آموزشی را به دنبال داشته باشد. روش تحقيق : اين مطالعه به صورت توصيفی – مقطعی و با هدف بررسی ميزان شيوع و علل گرايش به مصرف سيگار در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل صورت گرفت که بدين منظور، پرسشنامه ای در 25 بند حاوی جوابهای چند گزينه ای تنظيم و در ميان دانشجويان دانشگاه توزيع گرديد که در مجموع 1106 پرسشنامه توسط دانشجويان تکميل گرديد و نتايج با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج : طبق نتايج بدست آمده 82 نفر (4/7 درصد) از دانشجويان شرکت کننده در اين پژوهش، سيگاری بودند که از نظر جنسيت، 72 نفر(88 درصد) ايشان مذکر و 10 نفر (12 درصد) مونث بودند. تعداد 7 نفر (5/8 درصد) دانشجويان سيگاری، متاهل 75 نفر(5/91 درصد) مجرد بودند. 23 نفر(28 درصد) از آنها ساکن اردبيل و 59 نفر(72 درصد) غير بومی بودند، از مجموع دانشجويان غيربومی سيگاری ، 17 نفر(29 درصد) ساکن خانه اجاره ای بوده و مابقی در خوابگاهها سکونت داشتند. 37 نفر(45 درصد) سيگار را به صورت روزانه مصرف می کردند. 44 نفر(7/53 درصد) کشيدن سيگار را از دوران تحصيل در دانشگاه شروع نموده اند. 46 مورد(56 درصد) والدين دانشجويان سيگاری از استعمال دخانيات توسط فرزند دانشجوی خود، بی اطلاع بودند. 60 نفر(73 درصد) دانشجويان سيگاری دانشگاه علاقمند به ترک سيگاربودند و 41 نفر(50 درصد) آنها نيز تاکنون اقدام ناموفق به ترک سيگار نموده اند. 69 نفر(1/84 درصد) اين افراد به عنوان کادر بهداشتی آينده در مواجهه با افراد سيگاری توصيه به ترک سيگارخواهند نمود. 23 نفر(28 درصد) دانشجويان سيگاری نسبت به رشته تحصيلی خود ابراز عدم رضايت نموده اند و 12 نفر(6/14 درصد) سابقه مشروط شدن در طول دوران تحصيل داشته اند. همچنين از ميان انگيزه های فردی گرايش به سيگار، پنج فاکتور زير در راس قرار گرفتند که عبارتند از: صميميت با افراد سيگاری ارضاء نيازهای درونی و کسب لذت مصرف سيگار در اعضای خانواده مسائل عاطفی سرگرمی و تفريح با توجه به نتايج حاصله بديهی است افراديکه با اين شرايط در آينده به کادر بهداشتی درمانی کشور اضافه خواهند شد نمی توانند نقش سازنده ای در ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه داشته باشند. لذا بايستی با جستجوی راهکارهای مناسب زمينه ترک اين عادت ناپسند در ميان اقشار دانشگاهی را فراهم نمودItem Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علی مجیدپور
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
استاد مشاور :یوسف حمیدزاده اربابی
نگارنده :اسماعیل صالحی
Additional Information:شماره پایان نامه : 0155
Uncontrolled Keywords:دانشجو- استعمال دخانيات- ترک سيگار
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health

Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:194
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 11:15
Last Modified:08 Oct 1391 21:23

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...