title

بررسی میزان رضایت مندی بیماران مراجعه کننده به کلینیک های دانشکده دندانپزشکی ازخدمات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1389

باقری, ابوالفضل and عسگری, فریبا and صابر, علی (1390) بررسی میزان رضایت مندی بیماران مراجعه کننده به کلینیک های دانشکده دندانپزشکی ازخدمات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1389. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

749kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
72kB

Persian Abstract

مقدمه : رضايتمندي(satisfaction) مفهومي است كه امروزه در مراقبتهاي پزشكي اهميت بسيار ويژه اي يافته است . رضایتمندی بیمار به دریافت خدمات مناسب درمانی - بهداشتی جهت تامین سلامتی و رفع نیازها وتمایلات درونی وی اطلاق می شود ، ضمناً عوامل تعیین کننده رضایت بیماران به کمیت وکیفیت ارائه خدمات و درک بیمار از وضعیت نسبی بهبودی و نیز به پاره ای از ویژگیهای دموگرافیک ، اجتماعی و اقتصادی مانند سن، جنس، سطح تحصیلات و آشنائی مددجو به حقوق خود به عنوان مشتری و گیرنده خدمات بستگی دارد .آگاهی دقیق از میزان رضایت از خدمات ارائه شده در مراکز درمانی جهت سیاست گذاری و رفع کاستی ها و مشکلات احتمالی لازم و ضروری است . لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به کلینیک های(بخش ها ) دانشکده دندانپزشکی از خدمات دندانپزشکی ، و امکانات وتسهیلات موجود صورت گرفته است. روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی descriptive cross-sectional انجام شده است . به این منظور به روش نمونه گیری ،کلیه مراجعه کنندگان به بخش های فعال دانشکده دندانپزشکی در طول ماه های بهمن و اسفند سال 1389 ( 400 بیمار ) بررسی گردیدند ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه ای دو بخشی بود که شامل : بخش اول ویژگی دموگرافیک بیماران ( 15 سئوال ) و بخش دوم اطلاعات مربوبط به رضایتمندی بیمار از خدمات ارائه شده و امکانات و تسهیلات دانشکده دندانپزشکی ( 21 سئوال ) در سه قسمت شامل( قسمت A رضایت از خدمات دندانپزشکی ( 8 سئوال) ، قسمت B رضایت از تسهیلات و امکانات کلینیک (8 سئوال) وقسمت C سایرموارد( 5 سئوال) ) بود. پایایی وروایی پرسشنامه به طریق اعتار محتوای(Content Validity) و روایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 94 درصد تائید گردید و سپس داده ها پس از جمع آوری ،توسط نرم افزار آماری SPSS کای دو (تست chi2 ) نسخه 12 مورد تجزیه و تحلیل آمارتوصیفی ( توزیع فراوانی ،میانگین ) و استنباطی (کای دو ) قرار گرفت یافته ها : بیشتر واحدهای مورد پژوهش درگروه جنسی زن (5/57 % ) قرار دارندو بیشترین فراوانی سنی در گروه سنی 16 تا 30 سال ( 8/30 % ) قرار دارند و میانگین سنی نمونه ها 71/32 با انحراف معیار 87/17 سال می باشند متاهلین ( 55% ) ، شهری ها ( 84 % ) و بیکاران ( 8/77 % )بودند ، بیشتر نمونه ها دارای بیمه (74% )ولی ازاین تعداد (2/63%) بیمه تکمیلی نداشتند، بیشتر نمونه های مورد پژوهش ( 67 % ) توان پرداخت هزینه دندانپزشکی را داشتند ، بیشتر نمونه های مورد پژوهش (92% ) قبلاً به کلینیک مراجعه نموده اند بیشترین رضایتمندی در حیطه رضایت از خدمات دندانپزشکی به برخورد دانشجو(7/92 درصد) و توجه ودقت دانشجو به توضیحات من در مورد مشکلم (5/91 درصد ) و نظارت استاد در کار دانشجویان حین کار برای من (90 درصد) تعلق داشت و در کل در این حیطه میزان رضایتمندی ( 94 درصد) و نارضایتی( 6 درصد) بود بیشترین رضایتمندی در حیطه رضایت از تسهیلات وامکانات کلینیک به وضعیت دمای هوای کلینیک (3/88 درصد) ووضعیت نظافت و رعایت مسائل بهداشتی (6/83 درصد ) ودر کل میزان رضایتمندی در این حیطه ( 8/80 درصد ) و نارضایتی ( 2/19 درصد) بود. بیشترین رضایتمندی در حیطه رضایت از سایر موارد به سرعت انجام کار و برخورد امور مالی(3/88 درصد) و از نحوه پاسخگوئی کارکنان بهداشتی (84 درصد تعلق داشت و در کل میزان رضایتمندی در این حیطه ( 5/85 درصد) و نارضایتی( 5/14 درصد) بود .ضمناً ( 8/87 % ) مراجعین عنوان کردند که مجدداً جهت دریافت خدمات به دانشکده مراجعه می کنند در کل رضایتمندی بیماران از کل دانشکده 5/90 درصد راضی و 5/9 درصد ناراضی بودند و در نهایت لازم به ذکر است که بیشترین نارضایتی به وضعیت سرویس های بهداشتی ( 4/22 درصد ) و سهولت دسترسی به پذیرش (2/20 درصد ) تعلق داشت نتیجه گیری : باتوجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش از خدمات ارائه شده در بخش های مختلف دندانپزشکی دانشکده رضایت داشتند لذا ضروری است که جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات ، مسئولین امر به رفع کاستی ها و افزایش تسهیلات و امکانات بپردازند

Title

Satisfaction of patients referred the dental clinics Dental School of Guilan of University Medical Sciences 2011

English Abstract

Satisfaction of the patients in Dentistry and Medicine is an utmost important for both patient and for the dentist or doctor and for the health authority. From the time patient enters a clinic to the moment he or she leaves the clinic or the department he or she must be comfortable and satisfied with treatment including the dental surgeon the nurse the environment and soon. The demographic social- economic, age, gender, education level and have a brief knowledge of what is going to happen..Having all these criteria patients will face with no difficulties. And both patients and the dentist have a reasonable satisfaction is good for all including the health authority. Methods: In a descriptive cross - sectional way which was carried out in school of dentistry located in Rasht city from February to 20 March 2011 samples were taken from 400 patients and information were collected by a two [parts questionnaire: Part one was related with characteristics of the patient ( 15 questions ) and part two was divided in three subdivisions which as follows . Group A: related to dental services (8 Q) – Group B to clinic facilities (8Q) finally Group C for other requirement satisfaction is the final destination which patient expect to have (5Q) permanency and Results: the most investigated units are ranked in women's group (51/5% ) and highest frequency from the point of age are within the range of 16 to 30 years old patients (30/8 % ). The mean average 32/71 years of standard deviation 17/87%years. 55% if married in urban area and 77/8% of unemployed samples with 74% had insurance card and among these 63% did nit have 67% patients could not afford the payment of dental charges and due to these expenses most of the patients ( 92% ) have arrived in this clinic . 92.7 % had dental satisfaction 91.5% of my problems were due to students attention to my explanation and 90% were about the masters control on students doing my work and this caused a high level of satisfaction (94%) and the remaining (6%) unsatisfactory. On the satisfactory side if view were the weather condition (88.3%) the hygiene ,tidiness and the health care (83.6 %) . the total amount of satisfaction (80.8%) and the remaining (19.2%) unsatisfactory. On the field of satisfaction for the rest of the cases were the speed dental work for the patient and financial affairs (83.2%) <dental staff attending (84%) < so the total satisfaction in this category (85.5%) and the unsatisfactory(14.5%). At the end the author mentions the total satisfaction was (90.5%) and (9.5%) un satisfied . The most un satisfactory belonged to bad manner services(22.4%) and 20.2% of patients were happy with WC Conclusion: The author came to a point where due to above results in some areas of investigation one has to consider better improvement in dental collage so that all the patients for dental treatment be satisfied and no complaints voiced <so that more cases which is good for students will be presented in near future.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :ابوالفضل باقری
استاد مشاور :فریبا عسگری
نگارنده :علی صابر
Uncontrolled Keywords:رضایتمندی ، بیماران مراجعه کننده ، دانشکده دندانپزشکی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Dentistry , Health Services , Patient Satisfaction , Universities
Subjects:WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:?? 158 ??
?? 157 ??
ID Code:4517
Deposited By: Dr Abolfazl Bagheri
Deposited On:22 May 1392 11:16
Last Modified:22 May 1392 11:16

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...