title

تعیین سطح مهارتهای ارتباطی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آرمون, عسگر ، جعفری, ایراندخت ، فرزانه, اسماعیل (1393) تعیین سطح مهارتهای ارتباطی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
559kB

خلاصه فارسی

مقدمه: با توجه به نقش مهم كسب مهارت هاي ارتباطي در شيوه درمان و جلب رضايت بيمار و همچنین یکی از ابزارهای مورد نیاز برای خدمات رسانی مطلوب بهداشتی - درمانی برای دانشجویان پزشکی آشنایی با مهارت های ارتباطی موثر است. هدف: هدف از پژوهش حاضر تعيين سطح مهارت‌هاي ارتباط بين فردي(کلامی، شنود، بازخورد) دانشجويان دانشكده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می‌باشد. روش ها: در این پژوهش با روش توصیفی مقطعی، تعداد 320 نفر از دانشجويان دانشکده پزشکی از طریق نمونه‌ گيري تصادفي ساده در سال 1392 انتخاب و مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت و دارای 40 سؤال بود که پايايی و روايی پرسش‌نامه مورد سنجش و تاييد قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌هاي آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و واریانس یکطرفه و به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: در مجموع 300 پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. 2/61% نمونه‌ها دانشجوی دختر و 8/37 دانشجوی پسر بودند. میانگین نمره سطح مهارت‌های ارتباطی دانشجویان مورد مطالعه 93/96 بود که ارتباط معناداری با جنسیت دانشجویان داشت. میانگین نمره دانشجویان پسر و دختر به ترتیب 23/91 و 64/102 بود که آزمون t اختلاف 06/8 را بین آنها نشان داد. نتیجه گیری: دانشجویان دختر دانشکده از سطح مهارتهای ارتباطی بالاتری نسبت به پسران برخوردار می باشند. همچنین ضرورت دارد جهت خدمات رسانی مطلوب در سيستم بهداشتي و درماني، مهارت‌های ارتباطی از طریق برگزاری کارگاههای تخصصی در بدو ورود و حین تحصیل به دانشجويان آموزش داده شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده :عسگر آرمون
نویسنده :ایراندخت جعفری
نویسنده مسئول :اسماعیل فرزانه
کلید واژه ها:ارتباط ، مهارت ارتباطی ، دانشجویان ، ارتباط کلامی
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :6142
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :24 آذر 1393 03:55
آخرین تغییر :24 آذر 1393 03:55

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...