title

تعیین سطح مهارتهای ارتباطی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آرمون, عسگر and جعفری, ایراندخت and فرزانه, اسماعیل (1393) تعیین سطح مهارتهای ارتباطی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
559kB

Persian Abstract

مقدمه: با توجه به نقش مهم كسب مهارت هاي ارتباطي در شيوه درمان و جلب رضايت بيمار و همچنین یکی از ابزارهای مورد نیاز برای خدمات رسانی مطلوب بهداشتی - درمانی برای دانشجویان پزشکی آشنایی با مهارت های ارتباطی موثر است. هدف: هدف از پژوهش حاضر تعيين سطح مهارت‌هاي ارتباط بين فردي(کلامی، شنود، بازخورد) دانشجويان دانشكده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می‌باشد. روش ها: در این پژوهش با روش توصیفی مقطعی، تعداد 320 نفر از دانشجويان دانشکده پزشکی از طریق نمونه‌ گيري تصادفي ساده در سال 1392 انتخاب و مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت و دارای 40 سؤال بود که پايايی و روايی پرسش‌نامه مورد سنجش و تاييد قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌هاي آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و واریانس یکطرفه و به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: در مجموع 300 پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. 2/61% نمونه‌ها دانشجوی دختر و 8/37 دانشجوی پسر بودند. میانگین نمره سطح مهارت‌های ارتباطی دانشجویان مورد مطالعه 93/96 بود که ارتباط معناداری با جنسیت دانشجویان داشت. میانگین نمره دانشجویان پسر و دختر به ترتیب 23/91 و 64/102 بود که آزمون t اختلاف 06/8 را بین آنها نشان داد. نتیجه گیری: دانشجویان دختر دانشکده از سطح مهارتهای ارتباطی بالاتری نسبت به پسران برخوردار می باشند. همچنین ضرورت دارد جهت خدمات رسانی مطلوب در سيستم بهداشتي و درماني، مهارت‌های ارتباطی از طریق برگزاری کارگاههای تخصصی در بدو ورود و حین تحصیل به دانشجويان آموزش داده شود.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده :عسگر آرمون
نویسنده :ایراندخت جعفری
نویسنده مسئول :اسماعیل فرزانه
Uncontrolled Keywords:ارتباط ، مهارت ارتباطی ، دانشجویان ، ارتباط کلامی
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:6142
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:24 Sep 1393 03:55
Last Modified:24 Sep 1393 03:55

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...