title

تعیین تاثیر ماساژپا بر کاهش درد نوزادان بستری در بخش NICU

صمدی, نسرین ، مسرت, الهام ، مهرنوش, نسرین (1390) تعیین تاثیر ماساژپا بر کاهش درد نوزادان بستری در بخش NICU. در: کنگره سراسری ارتقا سلامت نوزاد, 18 بهمن 90, مشهد.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
251kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://mums.ac.ir/icnhp

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: سالها نوزادان به دنیا آمده ولی گریسته اند و اطرافیانی که شاهد گریه نوزاد تازه متولد شده هستند همواره بی تفاوت بوده و غافل از آنند که گریه نوزاد، پاسخی در مقابل دردي است که متحمل می شود. گرچه نوزادان نمی توانند مثل اطفال بزرگتر درد خود را بیان کنند، ولی قادرند در پاسخ به درد، مجموعه اي از واکنش هاي رفتاري وقابل مشاهده و اندازه گیري را از خود نشان دهند.مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ماساژپا بر کاهش درد نوزادان بستری در بخش NICU انجام گردیده است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بوده است که به طور تصادفی در30 نوزاد بستری در بخش NICU انجام گردیده است. روشهاي ارزيابي درد با استفاده از معيارهاي فيزيولوژيك مانند ضربان قلب و تعداد تنفس) و رفتاري (مدت زمان گريه و تغييرات چهره و حركات اندامها صورت گرفت. جهت بررسی پاسخ هاي نوزادان به درد، قبل از مداخله و بعد ازآن(ماساژکف پای نوزاد)،از معیارNIPS استفاده گردید و پس از ثبت اطلاعات مورد نیاز اعم از جنسیت، وضعیت ترم، سن و وزن، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه شانزده و آزمون های آماری ویلکاکسون ، تی زوج و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بین شدت درد نوزادان قبل و بعد از مداخله (ماساژ پا) اختلاف آماری معنی داری(003/0=P) وجود دارد. بحث ونتیجه گیری: یافته های حاصل از مطالعه حاضر حاکی از آن بود که ماساژ کف پای می تواند در کاهش درد در نوزادان والقای حس آرامش در او موثر باشد.پیشنهاد می شود مطالعات دیگری نیز در این زمینه انجام گردد.

عنوان انگليسي

Effect of foot masaj on pain reliefe in neonatal


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین صمدی
کلید واژه ها:ماساژ پا ، درد ، نوزادان
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3103
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :30 بهمن 1390 08:22
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 13:13

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...