title

تعیین میزان واقعی هپاتیت C در افراد اهداء کننده خون با HCVAb مثبت

حبیب زاده, شهرام and حسینی اصل, سید سعید and صادقیه اهری, سعید and صدیقی, علیرضا (1391) تعیین میزان واقعی هپاتیت C در افراد اهداء کننده خون با HCVAb مثبت. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img] Text - final reserch project report
330kB
[img] Text - final reserch project report
119kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

461kB
[img] Other (SPSS) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

1kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : تقريباً 3/0% جمعيت جهان(170 ميليون نفر) به هپاتيت C مبتلا هستند. ميزان شيوع هپاتيت C در اهداكنندگان خون سالم در نقاط مختلف جهان متفاوت مي باشد. با توجه به روند رو به افزایش HCV و عوارض شناخته شده آن و عدم اطلا ع از وضعیت این بیماری در کشور از این رو ما برآن شدیم تا با انجام مطالعه ای میزان واقعی هپاتیت C در افراد اهداء کننده خون که HCVAb در آنها به روش ELISA مسجل شده است را در این استان بیابیم. مواد و روش ها : این مطالعه از نوع مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی می باشد. در این مطالعه ابتدا افرادی که به سازمان انتقال خون مراجعه کرده اند و هپاتیت C در آنها به روش الیزا و ریبا اثبات شده است، نمونه خون گرفته و جهت تست PCR به آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان امام خمینی ارجاع دادیم. در ادامه چک لیستي که از قبل طراحی شده و شامل ويژگي هاي فردي ( سن ، جنس ، محل سكونت ، شغل ، وضعيت تاهل) و ریسک فاکتورهای ابتلا به هپاتیت C(سابقه تزریق خون، قمه زنی، دیالیز، زندانی شدن، دندانپزشکی، کشیدن دندان، خالکوبی و ...) می باشد را با اطلاعات بیماران تکمیل کرده و اطلاعات حاصل از چک لیست ها به همراه نتایج آزمایشگاهی را وارد برنامه آنالیز آماریSPSS v16 کردیم. نتایج : در این مطالعه 68/73 درصد بیماران مرد و بقیه زن بودند. میانگین سنی آنها 17/15± 68/40 سال و شایع ترین بازه سنی در آنها 45-40 سالگی بود. بررسی ریسک فاکتورها نشان داد که 16 نفر(21/84 درصد) از بیماران حداقل یک ریسک فاکتور را داشتند. همچنین در این بررسی هیچ بیماری سابقه ای از رفتار جنسی پرخطر، مسافرت به خارج از کشور و خالکوبی را اظهار نمی کرد. 52/23 درصد بیماران در گذشته سابقه تزریق خون، 88/5 درصد پدر بیمار مبتلا به هپاتیت C ، 52/23 درصد در گذشته مواد مخدر را به صورت تزریقی مصرف کرده و 18/5 درصد در گذشته سابقه زندانی شدن ، 70/64 درصد سابقه دندانپزشکی، 29/35 درصد سابقه بستری در بیمارستان، 76/11 درصد سابقه قمه زنی و 88/5 درصد سابقه چند دوره دیالیز را داشتند.در این بررسی در 60 مورد از موارد اهداء خون، ELISA مثبت بود که پس از انجام تست تکمیلی ریبا، تنها 19 مورد تست ریبا در آنها مثبت گردید. به عبارتی 66/31 درصد موارد بیماران ELISA مثبت، دارای تست ریبای مثبت نیز بودند. همچنین پس از انجام PCR از بیماران مشاهده شد که تنها در 12 بیمار(15/63 درصد)، PCRمثبت گزارش شد و در سایر بیماران این تست منفی گزارش گردید. نتیجه گیری : نتایج نشان داد که تست الیزا یک تست با حساسیت بالا در میان بیماران مورد مطالعه نمی باشد و تست ریبا نیز نمی تواند به صورت قطع بیماری هپاتیت C را تشخیص دهد.

Title

Determine the actual amount of hepatitis C in blood donors with positive HCVAb

English Abstract

Background: nowadays, 0.3% of the world populations (170 million people) are infected with hepatitis C approximately. The prevalence of hepatitis C is different in blood donors in the different parts of world. Given to the increasing trend of HCV, known side effects and having no information on the status of the disease, we decided to found actual amount of this disease in blood donors in this province that HCVAb has been confirmed with ELISA method in them. Materials and Methods: This study is a descriptive cross sectional. In this study, patients who had reffered to Blood Transfer Organization and proven hepatitis C by ELISA and RIBA were, Blood samples were taken and referred to genetic laboratory of Imam Khomeyni for PCR test. A pre-designed check list were completed that was included individual characteristics (age, sex, place of residence, occupation, marital status) and risk factors for hepatitis C (blood transfusion, head daggering, dialysis, imprisonment, dental history, pulling teeth, tattoos, etc.) obtained data with experimental results were analyzed by SPSS v16 statistical software. Results: In this study, 73.68% of the patients were male and the rest were female. The age average was 40.68±15.17 years and the most common age range was from 40 to 45 years. Evaluation of risk factors showed that 16 patients (84.21%) had at least one risk factor. In this study, patients had no history of risky sexual behavior, abroad traveling and tattoos. 23.52% of patients had blood transfusion history, 5.88% of patients had parents with hepatitis C, 23.52% with past drug injection, 5.18 % with incarceration background, 64.70% with dentistry, 35.29% with hospitalization, 11.76% head daggering and 5.88% with dialysis history. In this study, the ELISA test was positive in 60 cases of blood donors and the RIBA supplemental test was positive in 19 cases of them only. In the other word, 31.66% of patients with positive ELISA had positive RIBA to. After PCR performing, were observed that PCR was positive in 12 patients (63.15 %), and a negative test were reported in the others. Conclusion: The results indicated that the ELISA test hasn’t high sensitivity in studied patients and RIBA test cannot detect Hepatitis C disease absolutely.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :شهرام حبیب زاده
استاد مشاور :سید سعید حسینی اصل
استاد مشاور :سعید صادقیه اهری
Additional Information:شماره پایان نامه: 0429
Uncontrolled Keywords:هپاتیت C ، PCR ، انتقال خون
کلیدواژه ها (انگلیسی):Hepatitis C , PCR, Transfusion
Subjects:WB Practice of Medicine
WC Communicable Diseases
WH Hemic and Lymphatic System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Genetics
ID Code:3843
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:11 Oct 1391 09:29
Last Modified:20 Feb 1399 10:54

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...