title

ارزيابی حجم تومورهای تجربی در موش با استفاده از سيستم تصويربرداری نوری در مراحل مختلف رشد

حسينی, مليحه سادات ، حجازی, مرجانه ، حاجتی, جمشيد ، حتمی, زينب ، محمدرضا, هانیه ، نجف زاده, ابراهیم ، جمالی, آرزو ، پور غلامی نژاد, آرش (1390) ارزيابی حجم تومورهای تجربی در موش با استفاده از سيستم تصويربرداری نوری در مراحل مختلف رشد. لیزر پزشکی ــ 8 (1). ص.ص.6-11. شاپا 1735-3319

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
369kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.icml.ir/browse.php?a_id=206&sid=1&slc_l...

خلاصه فارسی

مقدمه: تصويربرداری مولکولی فلئورسنس در مد بازتابشی برای ارائه اطلاعات درمورد فرآيندهای پاتولوژيک يک روش قدرتمند است. رشد تومور يک فرآيند پاتولوژيک شايع است که مي­توان آن را به­وسيله کوليس اندازه­گيری کرد. دقت اندازه­گيری هنگام استفاده از کوليس به مهارت کاربر بستگی دارد. تحقيقات اخير نشان مي­دهد که روش تصويربرداری مولکولی فلئورسنت ( Fluorescence molecular imaging (FMI) ) ‎ 1 مي­تواند به ­ عنوان روش دقيق­تر جهت اندازه­گيری آهنگ رشد تومور مورد استفاده قرار گيرد. هدف از ايجاد اين پروژه اعتبار دادن به روش FMI جهت سنجش رشد تومور در مقايسه با روش­های متداول اندازه­گيری حجم تومور مانند اندازه­گيری با کوليس است. روش بررسی: در اين مطالعه با استفاده از مدل حيوانی تومور، همبستگی بين روش غيرتهاجمی فلئورسنت و روش­های سنتی مورد ارزيابی قرار گرفت. دودمان سلولی WEHI-164 در 36 موش BALB/c که در سه گروه 12تايی تقسيم شده بودند به­صورت زير پوستی تزريق شد و پس از 10روز، اندازه تومور به­وسيله کوليس اندازه­گيری گرديد. به­طور همزمان اندازه تومور با تزريق ماده فلئورسين در مرکز تومور توسط روش FMI اندازه­گيری گرديد. درنهايت همبستگی بين اندازه­گيری حجم تومور توسط روش­های سنتی و اندازه­گيری توسط روش FMI توسط روش اسپيرمن و منحنی ROC ارزيابی شد. يافته­ها: نتايج نشان مي­دهد که ضريب بستگی اسپيرمن بين حجم تومور و ارتفاع منحنی شدت فلئورسنت در گروه اول، دوم و سوم شدت به ترتيب 019/0 ، 5/0، 09/0 است. آناليز منحنی ROC نشان مي­دهد که نقطه قطع حجم و وزن تومور به­ترتيب 93 ميلي­متر مکعب و 12/0 گرم مي­باشد. بحث و نتيجه­گيری: در موقعيت ما، بين اندازه­گيری رشد تومور در موش BALB/c توسط FMI با اندازه­گيری توسط روش­های مرسوم برای حجم و وزن، همبستگی معني­داری وجود ندارد. بنابراين دقت اندازه­گيری روش FMI در مورد رشد تومور در حيوانات کوچک نياز به اصلاح و بهبود دارد.

عنوان انگليسي

Determination of experimental Tumor Volume of a mouse using optical imaging system in different processing stages


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :مليحه سادات حسينی
نویسنده مسئول :مرجانه حجازی
نویسنده :جمشيد حاجتی
نویسنده :زينب حتمی
نویسنده :هانیه محمدرضا
نویسنده :ابراهیم نجف زاده
نویسنده :آرزو جمالی
نویسنده :آرش پور غلامی نژاد
کلید واژه ها:حجم تومور ، تصويربرداري اپتيكي ، موش بالبسي ، فلئورسين ، سلولهاي WEHI-164
کلید واژه ها (انگلیسی):optical imaging , BALB-C , Flurosin , WEHI-164
موضوعات :QT فیزیولوژی
QU بیوشیمی
WN پرتو شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
کد شناسایی :4198
ارائه شده توسط : آقای ابراهیم نجف زاده
ارائه شده در تاریخ :30 اردبهشت 1392 08:18
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 08:36

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...