title

بررسی ارتباط هیپوکسی متناوب و خرناس شبانه با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی

میرزا آقازاده, محمد and صادقی موحد, فریبا and لطفی, وزیر (1392) بررسی ارتباط هیپوکسی متناوب و خرناس شبانه با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
101kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
221kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

969kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

11kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : اختلالات تنفسی خواب به عنوان یک دوره زمانی کوتاه از کاهش تنفس در طول خواب اطلاق می گردد. کودک با سندرم آپنه انسدادی خواب به صورت کودکی با چهره آدنوئیدال، خرخر شبانه، عقب ماندگی ذهنی و تنفس دهانی توصیف می گردد که در صورت عدم درمان منجر به درگیری ارگانهای مختلف، مشکلات رفتاری، بیش فعالی و مشکلات در تمرکز و آموزش می گردد. از این رو ما برآن شدیم تا با طراحی این مطالعه پی به ارتباط سندرم آپنه انسداد خواب و وضعیت تحصیلی کودکان ببریم. مواد و روش ها : مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی می باشد. این مطالعه بر روی 161 کودک شاغل در مدارس ابتدایی است و این کودکان پس از داشتن معیارهای ورود و نداشتن معیارهای خروج وارد مطالعه شدند. در ادامه از کودکان ( و والدین آنها ) سؤالاتی در غالب چک لیست پرسیده شد. سولات شامل اطلاعات دموگرافیک، انتروپومتریک، وضعیت تحصیلی، کلاس خرناس شبانه ( در صورت وجود ) و ساچوریشن هنگام ورود بود. سپس والدین این کودکان دست بند های ثبت ساچوریشن داده شد و به آنها آموزش لازم جهت استفاده از آن نیز داده شد. پس از اتمام استفاده از این دست بندها، اطلاعات حاصل چاپ و گزارش گردید. در انتها نتایج حاصله به همراه اطلاعات موجود در چک لیست ها وارد برنامه آنالیز آماری گردید. نتایج : در این مطالعه 161 کودک شرکت کردند، که 56 درصد پسر و 44 درصد دختر و میانگین سنی افراد 00/1 + 21/10 سال بود. پس از بررسی و ضعیت تحصیلی مشاهده شد که 5/15 درصد وضعیت تحصیلی خوب، 17/52 درصد خیلی خوب، 70/26 درصد متوسط و سایرین وضعیت تحصیلی نیاز به تلاش داشتند و نیز نتایج نشان داد که 70/8 درصد خرناس هر شب، 83/6 درصد خرناس 3-2 بار در هفته، 72/3 درصد خرناس هفته ای یکبار و 01/18 درصد خرناس ماهیانه یک نوبت داشتند و 2/60 درصد افت ساچوریشن کمتر از 90 درصد را حداقل یک اپیزود تجربه کرده بودند. پس از تحلیل داده ها مشاهده شد که هیچ ارتباط معنی داری میان افت ساچوریشن (کمتر از 90 درصد) با ن (P=0.803) و جنس (P=0.445) و خرخر شبانه (P=0.528) کودکان وجود ندارد ولی میان افت ساچوریشن کمتر از 90 درصد و وضعیت تحصیلی کودکان (P=0.048) ارتباط معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری : پس از بررسی سایر مطالعات مشاهده شد افت ساچوریشن احتمالاً تأثیر معنی داری بر ویژگی های شخصیتی و نیز وضعیت تحصیلی افراد دارد.

Title

The study of relationship between nocturnal hypoxia and snoring with academic performance of school children

English Abstract

Introduction: Respiratory disorders of sleep are explained as a short period of breath decrease during sleep. A child with obstructive sleep apnea syndrome is described as a child with a Adenoids face , nighty snoring , mental retardation and mouth breathing which in the case of untreating, results in various organs conflicts , behavioral problems , hyperactivity and troubles in centralization and instruction . Thus we decided to find the relationship between obstructive sleep apnea syndrome and the educational position of children by constructing this research. Materials and methods: Current research is descriptive-analytic. This study was done on 161 student involved in elementary schools and these children were assessed after having insertion criteria and lack of exit criteria. Then some questions were asked from children and their parents in the checklist. The questions include demographic, anthropometric, educational situation, nighty snoring class and saturation at the time of entrance. Then parents were given bracelet of saturation register and they were also given instruction of their use. After using all of these bracelets, the resulted information published and informed. Eventually, results along existing information in the checklists entered to analysis program. Results : 161 children participated in the study, 56% male and female, their average age 10.21+1/00. During the survey we found that 15.5% of students were in highe level, 52.17 % in very good level, 52.17 % in good level, and others were in the average academic status and the results showed that 7.80 % of children had every night snoring, 6-83 % were snoring two or three times a week, 3.72 % once a week and 1.18 % once a month and 60.2 % had experienced saturation (less than 90 %) at least one episode. After data analysis, it was observed that is no significant correlation between the desaturation (below 90 %) with age (p=0.803), sex (0.445), and nightly snoring (p=0.582) of children. But there was a significant relationship between desaturation (less than 90 %) and the academic status of the children (p-0.048). Conclusion :After reviewing other studies we found that de saturation has significant effects on the personality and academic status of children.

Item Type:Thesis (PhD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :محمد میرزا آقازاده
استاد مشاور :فریبا صادقی موحد
نگارنده :وزیر لطفی
Additional Information:شماره پایان نامه: 020
Uncontrolled Keywords:هیپوکسی ، خرناس ، افت تحصیلی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Hypoxia , snore , academic failure
Subjects:WF Respiratory System
WV Otolaryngology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:4704
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:07 Jul 1392 10:42
Last Modified:13 Mar 1399 09:51

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...