title

مقایسه تاثیر طب فشاري در دو نقطه سانینجیائو و تاي چانگ بر دیسمنوره اولیه

اخوان امجدی, مرجان and شهباززادگان, سمیرا and شکیبا, مریم (1394) مقایسه تاثیر طب فشاري در دو نقطه سانینجیائو و تاي چانگ بر دیسمنوره اولیه. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 15 (1). pp. 97-106. شاپا 2228-7280

[img]
Preview
Text - Published Version
466kB

Official URL: http://jarums.arums.ac.ir/browse.php?cur=1&sid=1&s...

Persian Abstract

زمينه و هدف: ديسمنوره يا قاعدگی دردناک يکی از شايعترين مشکلات زنان بوده و عبارت از وجود قاعدگی دردناک در غياب بيماری قابل اثبات لگنی است. ديسمنوره اوليه علت غيبت از مدرسه و محل کار در بسيار ی از زنان و دختران می باشد. شکايت اصلی آن درد است اما ساير علايم سيستميک همراه مانند سردرد، تهوع و استفراع، اسهال، خستگی، تحريک پذيری و گيجی نيز شايع هستند. داروهای شيميايی زيادی برای درمان آن استفاده می شوند اما اغلب آنها عوارض جانبی دارند. درمان طب فشاری در بين نقاط ششم طحالی و سوم کبدی از مهمترين نقاط مورد استفاده در درمان ديسمنوره می باشند. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير طب فشاری در نقطه سانينجيائو SP6) ) در مقايسه با نقطه تای چانگ ( Liv3 ) بر ديسمنوره اوليه است. روش کار: اين پژوهش کارآزمايی بالينی يک سوکور می باشد. شدت درد و علايم سيستميک همراه در ابتدا و در طی دو سيکل بعد از مداخله توسط پرسشنامه معتبر سنجيده شد. 94نفر خانم مجرد که از ديسمنوره اوليه رنج می بردند وارد پژوهش شدند که بطور تصادفی به دو گروه اعمال فشار در دو نقطه تای چانگ و سانينجيائو تقسيم شدند. ( 50 نفر در گروه سانينجيائو و 44 نفر در گروه تای چانگ). به يک گروه آموزش داده شد با انگشت شست بمدت 20 دقيقه روی نقطه سانينجيائو فشار وارد نمايند و به گروه ديگر آموزش داده شد که بمدت 20 دقيقه با انگشت سبابه فشار چرخشی بر نقطه تای چانگ وارد شود و 2 بار در روز در طی 3 روز اول قاعدگی طب فشاری را در اين نقاط اعمال نمودند. سپس در طی دو سيکل متوالی شدت درد و علايم سيستميک بر اساس معيار چند بعدی گفتاری، مورد سنجش قرارگرفت. جهت مقايسه مشخصات زمينه ای افراد مورد مطالعه از آزمون فريدمن و GEE استفاده شد. يافته ها: پس از درمان با طب فشاری در هر دو گروه تای چانگ و سانينجيائو،ميانگين نمره درد بر اساس معيار چند بعدی گفتاری، در هر دو گروه با اختلاف معنی داری کاهش يافت (001/0=P ). اما اختلاف آماری واضحی بين دو گروه ديده نشد. نتيجه گيری: با توجه به پژوهش حاضر بنظر می رسد اعمال طب فشاری در هر دو نقطه تای چانگ و سانينجيائو، به يک اندازه، سبب بهبود ديسمنوره اوليه خواهد شد.

Title

Comparison of Acupressure Effect on Two Points, Sanyinjiao versus Tai Chong, on Primary Dysmenorrhea

English Abstract

Background & objectives : Primary dysmenorrhea (PD) is a common gynecological problem in women. It is defined as a menstrual pain that occurs in absence of pelvic pathology. PD causes school absence and job restriction for many women and girls. Pain is the main complain of PD but other systemic symptoms like headache, nausea and vomiting, diarrhea, fatigue, irritability and dizziness are common. Many chemical drugs have been used to manage dysmenorrhea, but most of them have side effects. Acupoint stimulation therapies, like acupressure, might be an effective intervention for primary dysmenorrhea. SP6 and Liv3 are two important acupoints to improve primary dysmenorrhea. The aim of this study was to compare the effect of acupressure in two points SP6 and Liv3 on primary dysmenorrhea. Methods: This is a single-blind, randomized clinical trial study. Severity of pain and symptoms were assessed at baseline and also after two menstrual cycles of the investigation using validated questionnaires. 94 non-married women between 18-30 years old, who suffered from primary dysmenorrhea, completed the study (n=50 Liv3, n=44 SP6). The SP6 group received 20 min of acupressure during the initial intervention session and educated to perform the technique twice a day, from 3-5 days before to third days of their menstrual cycle, for two cycles. In contrast, the Liv3 group, performed this method but on Liv3 acupoint. Severity of dysmenorrhea was assessed with Andersch and Milsom verbal multidimensional scoring system. In order to analysis of data, Friedman test and GEE statistics test were used. Results: In comparison with baseline, severity of pain in both treated groups decreased (p=0.001). But statistical significance was not observed between two groups. Conclusion: It seems that acupressure on SP6 and Liv3, without any preference, is effective to decrease of severity of pain of dysmenorrhea.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مرجان اخوان امجدی
نویسنده :سمیرا شهباززادگان
نویسنده :مریم شکیبا
Additional Information:Indexed in: Google Scholar, SID, ISC, Magiran
Uncontrolled Keywords:دیسمنوره اولیه؛ طب فشاري؛ نقطه سانینجیائو؛ نقطه تاي چانگ
کلیدواژه ها (انگلیسی):Primary Dysmenorrhea; Acupressure; Sanyinjiao; Tai Chong
Subjects:QT physiology
WA Public Health
WA Public Health

WP Gynecology
WQ Obstetrics
Divisions:Vice Chancellor for Research and Technology > Deputy for Research and Technology management and Medical Information
ID Code:6587
Deposited By: Dr Samira Shahbazzadegan
Deposited On:18 Jan 1394 06:05
Last Modified:02 May 1400 09:11

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...