title

بررسی تاثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج (CLA) بر وضعیت تغذیه ای و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به COPD

قبادی مراللو, حسن and نعمتی, علی and علی پناه مقدم, رضا and متین, سمیه (1394) بررسی تاثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج (CLA) بر وضعیت تغذیه ای و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به COPD. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
798kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
166kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

219kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

15kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و اهداف: بيماري COPD يك بيماري انسدادي ريوي مزمن است كه با عوارض ريوي وخارج ريوي همراه با التهاب سيستميك بروز مي كند.افزایش IL1β و استرس اكسيداتيو از طريق تغيير در متابوليسم وکاهش دریافت انرژي باعث تشديد سوء تغذيه وکاهش وزن در اين بيماران مي شود. بر اساس برخی مطالعات مکمل اسيد لينولئيک مزدوج از طریق فعال سازی مسیر PPAR و مهارتولید برخی فاکتورهای پیش التهابی باعث بهبود وضعیت تغذیه ای ، کاهش علائم بیماری و بهبود کیفیت زندگی می شوند.مطالعه حاضربا هدف بررسي تاثير مكمل CLA بر وضعيت تغذيه اي و استرس اكسيداتيو در بيماران مبتلا به COPD انجام گرفت. مواد و روشها: در این کار آزمایی بالینی دوسوکور، 90 بیمار داوطلب مبتلا به COPD پس از اخذ رضایت نامه کتبی به صورت تصادفی در دو گروه مکمل و کنترل قرار گرفتند. سپس به گروه مکمل روزانه 2/3 گرم از مکمل CLA و به گروه کنترل ماده دارو نما، به مدت شش هفته داده شد. قبل درمان و انتهای هفته ششم میزان تنگی نفس بر اساس 6MWT,CAT score,MMRC،شاخصهای اسپیرومتری، بیماران بررسی گردید. میزان دریافت غذائی بیماران و یادآمد خوراک 24 ساعته سه روزه و امتیاز اشتها توسط پرسشنامه در قبل درمان و در هفته های چهارم و ششم وزن گرفته شد.نمونه های خونی ناشتا برای اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم مانند IL1β ,MDA و ظرفیت کل آنتی اکسیدانی قبل درمان و در انتهای هفته ششم مطالعه اخذ شد. نتایج بدست آمده توسط آزمون های آماری Chi-Square، Repeated Measures ANOVA و Independent sample t-test مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین کالری، کربوهیدرات، چربی و پروتئین دریافتی، وزن و شاخص توده بدنی در گروه مکمل در انتهای مطالعه از نظر آماری بیشتر از گروه کنترل بود. در گروه مکمل پس از دریافت 2/3 گرم CLA افزایش معنی داری در روند تغییرات اشتها، شاخصهای اسپیرومتری،6MWT ،میانگین کالری و کربوهیدرات و اسیدهای چرب و پروتئین دریافتی و نیز کاهش معنی داری در روند تغییرات سطوح سرمیIL1β ،TAC ، MDAومیانگینCAT score,MMR در طول مطالعه نسبت به شروع مطالعه مشاهده گردید (05/0>p)، در صورتی که در گروه کنترل روند تغییرات وزن و همچنین میانگین کربوهیدرات، چربی و کالری دریافتی در طول مطالعه کاهش معنی داری و سطوح سرمی IL1β افزایش معنی داری را نشان داد (05/0>p). بحث و نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که مصرف مکمل CLA ممکن است از طریق تعدیل سطوح سرمی برخی از سایتوکائین و استرس اکسیداتیو بتواند در تنظیم اشتها در نتیجه بهبود وضعیت تغذیه ای، عملکرد ریوی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به COPD موثر باشد.

Title

The Effect of Conjugated Linoleic Acid Supplementation on the Nutritional Status of COPD Patients

English Abstract

Background : COPD Patients are exposed to anorexia and malnutrition. One of the possible mechanisms in these patients in the increase of inflammatory markers considering the anti-inflammatory role of Conjugated Linoleic Acid (CLA), this study aimed to investigate the effect of CLA supplementation on the nutritional status of COPD patients. Methods : In a double-blind clinical trial , 93 COPD patients who volunteered for participating in the study and filled out a written consent were randomly assigned to control and supplementation groups.The patients in the supplementation group received 3.2 gram of CLA and those in the control group received placebo on a daily basis for 6 weeks. For IL 1β assessment , the patients , anthropometric indics and appetite points were cheked and blood samples were taken from them both before and after the treatment. Moreover , in order to investigate the changes in the caloric intake trend during the study , their dietary intake levels were assessed using the 24-houre dietary recall three days a week at the beginning , in the fourth week , and at the end of the study. Eventually , 90 patients accomplished the study (45in each group). The obtained results were analyzed using the appropriate statistical tests. Results : At the end of the study , the results demonstrated a significant in appetite score , average caloric intake and macronutrients intake(p≤0.05) , While it appeared to be a significant decrease in the serum level of IL 1β in among the patients of supplementation group.Meanwhile , although their weight and body mass index were also higher compared to their own initial state as well as those in the control group, the differences were not significant. Conclusion: The findings of this research indicate that the consumption of CLA supplementation can be effective in regulating the appetite and improving nutritional status of the patients suffering from COPD throught adjusting the serum level of IL 1β.

Item Type:Thesis (PhD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن قبادی مراللو
استاد مشاور :علی نعمتی
استاد مشاور :رضا علی پناه مقدم
دانشجو :سمیه متین
Additional Information:شماره پایان نامه : 053 ، پایان نامه دکتری تخصصی طب داخلی
Uncontrolled Keywords:اسید لینولئیک مزدوج، COPD ، وضعیت تغذیه ای، استرس اکسیداتیو، IL1β
کلیدواژه ها (انگلیسی):COPD , CLA , appetite , nutritional status , IL 1β
Subjects:WF Respiratory System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
ID Code:7853
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:03 Jul 1395 07:44
Last Modified:12 Mar 1399 10:26

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...