title

Items where Division is "School of Pharmacy > Department of Toxicology" and Year is 1399

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ج | خ | س | ش | ص | م
Number of items: 31.

آ

آتش بار, سامان and سبزعلی پور زرج آباد, توحید and سلیمی, احمد (1399) تثبیت عملکرد میتوکندری توسط اسید الاژیک از سمیت ناشی از سلکوسیب در کاردیومیوسیت های موش صحرایی و میتوکندری جدا شده جلوگیری می کند. Drug Research ــ . شاپا 2194-9379 (In Press)

آهنگری, رویا and خضری, صالح and بخشی, صبا and جاهدثانی, عسل and سلیمی, احمد (1399) اسید الاژیک استرس اکسیداتیو و اختلال عملکرد میتوکندری ناشی از کلوزاپین را در کاردیومیوسیت ها کاهش می دهد. Drug and Chemical Toxicology ــ . شاپا 1525-6014 (In Press)

ج

جاهدثانی, عسل and خصری, صالح and آهنگری, مهسا and بخشی, صبا and سلیمی, احمد (1399) آپیژنین سمیت سلولی ناشی از فسفید آلومینیوم را از طریق کاهش آسیب های میتوکندری/ لیزوزومی و استرس اکسیداتیو در کاردیومیوسیتهاموش صحرایی کاهش می دهد. Pesticide Biochemistry and Physiology ــ . شاپا 0048-3575 (In Press)

خ

خصری, صالح and آتش بار, سامان and عزیزیان, سپیده and شیخ گرمچی, زهرا and کردپور, پیمان and سلیمی, احمد (1399) کلسیتریول اثرات جانبی دیکلوفناک را بر عملکرد میتوکندریایی در میتوکندری جدا شده از قلب موش صحرایی کاهش می دهد. Drug Research ــ . شاپا 2194-9379 (In Press)

خضری, صالح and سبزعلی پور زرج آباد, توحید and جاهدثانی, عسل and عزیزیان, سپیده and آتش بار, سامان and سلیمی, احمد (1399) کرایسین استرس اکسیداتیو و آسیب های میتوکندریایی ناشی از فسفیدآلومینیوم در کاردیومیوسیتهای و میتوکندریای جدا شده از قلب موش صحرایی بهبود می بخشد. Environmental Toxicology ــ . شاپا 1520-4081 (In Press)

س

سلیمی, احمد and خضری, صالح (1399) اثر حفاظتی کرایسین در مهار سمیت ایجاد شده توسط فسفید آلومینیوم در کاردیومیوسیت‌های ایزوله شده از عضله قلب موش صحرایی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سلیمی, احمد and مرسا, امیر (1399) بررسی نقش حفاظتی ویتامین D علیه سمیت میتوکندریایی قلبی داروی اریترومایسین در موش صحرایی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سلیمی, احمد and بقال, الهه and قبادی مراللو, حسن and هاشمی دانش, نیلوفر and خداپرست, فرزاد and صیدی, عنایت اله (1399) آسیب میتوکندریایی ، لیزوزومی و DNA ناشی از آکریل آمید توسط اسید الاژیک در لنفوسیت انسان کاهش می یابد. PloS ONE ــ 16 (2). e0247776. شاپا 1932-6203

سلیمی, احمد and جاهد ثانی, عسل (1399) اثر حفاظتی اپی ژنین در مهار سمیت سلولی ایجاد شده توسط فسفید آلومینیوم بر روی کاردیومیوسیت های ایزوله شده از قلب موش صحرایی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سلیمی, احمد and کاظم نژاد, مینا and محمدزاده اصل, بهارک and جوکار, فرزانه and جمالی, ژاله and پوراحمد, جلال (1399) مفدرون به عنوان یک آمفتامین مصنوعی جدید باعث سقط جنین ، تغییرات مورفولوژیکی و اختلال عملکرد میتوکندری در جنین های موش می شود. Toxin Reviews ــ . شاپا 1556-9543 (In Press)

سلیمی, احمد and بخشی خیاوی, صبا (1399) تعیین اثرات ترکیب کمپفرول در مهار سمیت قلبی داروی کلوزاپین در کاردیومیوسیت های ایزوله شده از عضله قلب موش صحرایی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سلیمی, احمد and علیان, نسرین and اکبری, نسیم and جمالی, ژاله and پوراحمد, جلال (1399) سلنیوم و ال-کارنیتین از استرس اکسیداتیو و آسیب میتوکندریایی ناشی از اسید والپروئیک در سلولهای عصبی قشر مغز محافظت می کنند. Drug and Chemical Toxicology ــ . شاپا 1525-6014 (In Press)

سلیمی, احمد and رحیمی تبار, نیلوفر and وزیری زاده, امیر and ادهمی, واحد and پوراحمد, جلال (1399) زهر خام حلزون خلیج فارس (Conus textile): منبع بالقوه عوامل درمانی ضد سرطان برای گلیوبلاستوما از طریق آپوپتوز با واسطه میتوکندری. Asian Pacific journal of cancer prevention ــ 21 (S2). pp. 49-57. شاپا 1513-7368

سلیمی, احمد and آهنگری, رویا (1399) بررسی اثر ترکیب الاجیک اسید در مهار سمیت ایجاد شده توسط کلوزاپین در کاردیومیوسیت های ایزوله شده از عضله قلب رت. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سلیمی, احمد and سابوجی, مژده and صیدی, عنایت اله (1399) اثرات هم افزایی الاژیک اسید و سورافنیب بر روی سلولهای کبدی و میتوکندری جدا شده از مدل سرطان هپاتوسلولار موش صحرایی. Nutrition and Cancer ــ . شاپا 0163-558 (In Press)

سلیمی, احمد and بهلولی, شهاب and پاشایی, رافت (1399) تعیین مقدار اکریل آمید در انواع نان ایرانی به وسیله GC-MS در شهرستان اردبیل. [ research project ]

سلیمی, احمد and پاشایی, رافت and بهلولی, شهاب and موسوی وقار, مهرداد and پوراحمد, جلال (1399) آنالیز آکریل آمید در نان ها و ارزیابی عوامل محافظت کننده میتوکندری / لیزوزومی برای کاهش سمیت آن در مدل آزمایشگاهی. Toxin Reviews ــ . شاپا 1556-9543 (In Press)

سلیمی, احمد and اقوامی, مرجان and اعظمی, مهسا and زارعی, محمد هادی and عشقی, پیمان and زرقی, افشین and پوراحمد, جلال (1399) ارزیابی پتانسیل های سیتوتوکسیک مهارکننده جدید سیکلواکسیژناز -2 در برابر لنفوسیت های سرطانی ALL و سالم و اثر ضد سرطانی آن از طریق مسیر میتوکندری. Cancer Investigation ــ . pp. 1-23. شاپا 0735-7907 (In Press)

سلیمی, احمد and بحرینی, فرناز and جمالی, ژاله and پوراحمد, جلال (1399) مسالازین سبب استرس اکسیداتیو و خروج سیتوکروم c از میتوکندری قلب جدا شده موش صحرایی میشود: تجزیه و تحلیل اثرات قلبی. International Journal of Toxicology ــ . شاپا 1091-5818 (In Press)

سلیمی, احمد and رضاقلی زاده, لطف اله and مأذنی, محمد and شمسی, سعیده (1399) بررسی تاثیر لینالول در مهار آسیب های کلیوی ایجاد شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی نر. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سلیمی, احمد and بحیرایی, طناز and عهدنو, سنا and وطن پور, صبا and پوراحمد, جلال (1399) ارزیابی فعالیت سمیت سلولی بتانین در برابر سلول های گلیومای انسانی U87MG و لنفوسیت های طبیعی انسان و پتانسیل ضد سرطان آن از طریق مسیر میتوکندری. Nutrition and Cancer ــ . pp. 1-10. شاپا 0163-558 (In Press)

ش

شکوهی ثابت, نیما and آتش بار, سامان and محمدخانلو, الهام and کهریزی, فرزاد and سلیمی, احمد (1399) کورکومین با سرکوب استرس اکسیداتیو و جلوگیری از اختلال عملکرد میتوکندری در میتوکندری قلب ، سمیت ناشی از بواسیزوماب را کاهش می دهد. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology ــ . شاپا 0028-1298 (In Press)

ص

صیدی, عنایت اله and پوراحمد, جلال and شجاع طلا تپه, بهناز and سلیمی, احمد (1399) عوامل محافظت کننده میتوکندریایی/ لیزوزومی و آنتی اکسیدانی سبب کاهش سمیتناشی از تولوئن در لنفوسیتهای انسانی می شوند. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 20 (2). pp. 242-253. شاپا 2228-7280

م

مرسا, امیر and آتش بار, سامان and اهوار, نگار and سلیمی, احمد (1399) 1،25 ‐ دی هیدروکسی ویتامین D3 از اثرات مضر اریترومایسین بر عملکرد میتوکندری در میتوکندریای جدا شده قلب موش جلوگیری می کند. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology ــ . شاپا 1440-1681 (In Press)

مأذنی, محمد and رضاقلی زاده, لطف اله and شمسی, سعیده and مهدوی فرد, سیدسینا/ صفدر and اوجارودی, مسعود and سلیم نژاد, رامین and سلیمی, احمد (1399) حفاظت آسیب های کبدی و کلیوی القاء شده با تتراکلرید کربن توسط لینالول. Drug and Chemical Toxicology ــ . pp. 1-10. شاپا 1525-6014

مصطفی لو, سارا and سید صادقی, میرسلیم and میران, منصور and صادقیه اهری, سعید and محمودی, آی ناز (1399) بررسی اثرات عصاره گیاه بومادران در درمان هموروئید. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مصطفی لو, سارا and حبیب زاده, شهرام and صادقیه اهری, سعید and شیخ گرمچی, زهرا (1399) بررسی مقایسه ای تداخلات دارو – دارو در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1397. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مصطفی لو, سارا and عبدالهی, محمد and محمدی, پرهام سعداله (1399) بررسی اثرات تری بوتیل تین و بتا استرادیول بر عملکرد و بقاء سلولها در جزایر لانگرهانس موش صحرائی. [ research project ]

مصطفی لو, سارا and کهنمویی, فریبا and امانی, فیروز and محمدی, پرهام سعداله and زینی زاده, سمیه and علیوند, لاله (1399) بررسی فعالیت آنزیم کولین استراز سرم در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مصطفی لو, سارا and تبریزیان نمین, شروین and محمدی, پرهام سعداله and امانی, فیروز and زینی زاده, سمیه and یونسی, سونیا (1399) بررسی فعالیت پارااکسوناز سرم در ارتباط با کولین استراز در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مصطفی لو, سارا and ایرانپرور, منوچهر and امانی, فیروز and مأذنی, محمد and مهدوی, پریسا (1399) بررسی ارتباط بین اختلال شناختی دیابتی و فعالیت آنزیم کولین استراز سرم در بیماران مبتلابه دیابت. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 14 / 5 / 1400.