title

تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی

حسینی آهق, میر محمد (1377) تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. در: سومین همایش کشوری آموزش پزشکی, 29 الی 31 فروردین ماه 1377, اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی - سالن همایش ها.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
1MB

خلاصه فارسی

این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی بوده که به منظور بررسی تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری وتنفسی در بخش های جراحی ،ارولوژی و پیوند کلیه بیمارستان بقیةالله الاعظم(عج) تهران انجام شده است.هدف کلی این پژوهش تعیین میزان تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی بوده است.نمونه پژوهش (32)نفر از پرستاران شاغل در بخش های فوق الذکر بوده و آزمون های اولیه برای سنجش میزان آگاهی وعملکرد توسط پرسشنامه و چک لیست های مربوط انجام شده است و بر اساس نتایج بدست آمده (نیازهای آموزشی فراگیران)،نظرات و پیشنهادهای نمونه ها و استراتژی های انگیزشی-آموزشی مدل برنامه ریزی آموزشی برای بازآموزی پرستاران در ارتباط با پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی در مدت یک ماه اجرا گردید. در جلسات (4)و(6) بازآموزی توسط پرسشنامه میزان انگیزش نمونه ها نیز بررسی شده است. یک ماه بعد از اجرای بازآموزی مجدد بررسی آگاهی و عملکرد نمونه ها نظیر قبل از بازآموزی انجام شد. نتایج بیانگر افزایش میزان آگاهی و بهبودی در عملکرد پرستاران در ارتباط با پیشگیری از عفونت های ادراری بوده وموءید فرضیه های پژوهش وبیانگر بالا بودن میزان انگیزش نمونه ها در حین بازآموزی می باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :میر محمد حسینی آهق
کلید واژه ها:مدل آموزش بزرگسالان ، عملکرد پرستاران ، پیشگیری از عفونت های ادراری ، پیشگیری از عفونت های تنفسی
موضوعات :WJ سیستم ادراری
WF سیستم تنفسی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :2164
ارائه شده توسط : آقای محمد حسینی آهق
ارائه شده در تاریخ :21 اسفند 1389 12:17
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 12:54

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...