title

اسنادی که موضوع آنها "QV فارماکولوژی > QV 744 شیمی دارویی"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: ا | ب | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | ق | م | ن | ه | پ | ک | گ
تعداد اسناد در این سطح 76.

ا

ابراهیمی, محسن ، فیروزی, امیدرضا ، میری, رامین ، رزاقی اصل, نیما ، عبادی, احمد (1397) بررسی نحوه اتصال 9-هیدروکسی آریستولوکیک اسید، دیکلوفناک و ایندومتاسین به آنزیم فسفولیپاز A2. Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences ــ 10 (2). ص.ص.400-410. شاپا 1913-2751

احمد, عبادی ، رزاقی اصل, نیما ، مهدی, خوشنویس زاده ، رامین, میری (1394) مدل سازی جزئی مولکولی-اتمی یک مهار کننده قوی p38 آلفا نوع2. Structural Chemistry ــ 26 (4). ص.ص.1125-1137. شاپا 0400-1040

ادریسی, محمد ، رزاقی اصل, نیما (1386) طراحی سطح پاسخ در تشکیل کمپلکس بین داروی پیروکسیکام و یون های آهن. Acta Chimica Slovenica ــ 54 (4). ص.ص.825-833. شاپا 1318-0207

ادریسی, محمد ، رزاقی اصل, نیما ، درگاهی, صدیقه (1391) ارزیابی اثر فاکتورها در برهمکنش سیپروفلوکساسین و یون های فریک. International Journal of Research in Chemistry and Environment ــ 2 (1). ص.ص.242-250. شاپا 2248-9649

ادریسی, محمد ، رزاقی اصل, نیما ، مجیدی, بهروز (1387) برهمکنش مفنامیک اسید با یون های کبالت 2+ در محیط آبی: آنالیز کلاسیک و سطح پاسخ. Turkish Journal of Chemistry ــ 32 (1). ص.ص.505-519. شاپا 1300-0527

افتخاری, عزیز ، احمدیان, الهام ، اعظمی, آیدا ، جوهری اهر, محمد ، اقبال, محمد علی (1396) اثرات محافظتی مانو ذرات کوانزیم کیو ده بر روی سمیت کبدی ایجاد شده با دیکلرووس. Environmental Toxicology ــ online . ص.ص.1-11. شاپا 1522-7278

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, فائزه ، موسوی موحدی, علی اکبر (1397) دقت در استفاده از کالریمتری روبشی فوق حساس. در: 15th CBC Conference on Biophysical Chemistry, Oct 23-24 , 2018, Gorgan - Iran.

ب

باخرد, محمد ، کرمی, سعید ، کیوانلو, علی ، سپهری, ساقی (1397) سنتز مشتقات جدید 3،2،1-تریازول-متصل شده با فتالازین-4،1-دی اون در آب: مفاهیم آزمایشگاهی و محاسبات داکینگ مولکولی. ChemistrySelect ــ 3 (39). ص.ص.11042-11047. شاپا 2365-6549

بریزولاری, آندره آ ، م. کمپیسی, گیوسپ ، سانتانیلو, انزو ، رزاقی اصل, نیما ، ساسو, لوسیانو ، س. فوتی, ماریو (1395) بررسی اثر حلال های کمکی در سنجش فعالیت رادیکال آزاد هیدروکسیل به شیوه ارزیابی تخریب 2-دِاکسی ریبوز: مطالعه موردی در آلفا-لیپوئیک اسید(2017). Biophysical Chemistry ــ 220 . ص.ص.1-6. شاپا 0301-4622

بهلولی, فاطمه ، سپهری, ساقی ، رزاقی اصل, نیما (1396) روش سطح پاسخ در طراحی دارو:آنالیز داکینگ فلوکونازول به عنوان یک داروی ضد قارچ قوی. Computational Biology and Chemistry ــ 67 . ص.ص.158-173. شاپا 1476-9271

ح

حسین زاده, زهرا ، رمضانی, علی ، حسین زاده, کمال الدین ، رزاقی اصل, نیما ، گران لو, فریده (1397) نگاهی به اهمیت شیمیایی و بیولوژیکی هسته پیرولیدینون. Current Organic Synthesis ــ 15 (2). ص.ص.166-178. شاپا 1570-1794

حسین زاده, زهرا ، رمضانی, علی ، رزاقی اصل, نیما (1397) ترکیبات هتروسیکلی نیتروژن دار ضد سرطان. Current Organic Chemistry ــ 22 (23). ص.ص.2256-2279. شاپا 1385-2728

حسینی, زهرا ، حسین دخت, محمدرضا ، رزاقی اصل, نیما ، میری, رامین (1396) غربالگری مجازی برخی از ساختارهای هتروسیکلی به عنوان آنتی میکروبیال جدید. Journal of the Iranian Chemical Society ــ 15 (3). ص.ص.621-628. شاپا 1735-207X

خ

خادم صدیق, مهسا ، ذاکرحمیدی, محمدصادق ، سید احمدیان, سیدمسعود ، جوهری اهر, محمد ، زارع حقیقی, ل (1395) اثر محیط بر ویژگی های طیفی و توزیع بار برخی از داروها مشتقات فولات (2017). Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy ــ 171 . ص.ص.10-17. شاپا 1386-1425

خادم صدیق, مهسا ، ذاکرحمیدی, محمدصادق ، سید احمدیان, سیدمسعود ، جوهری اهر, محمد ، زارع حقیقی, ل (1395) اثرات محیط و حلال بر رفتارهای نوری فیزیکی اسید فولیک و اسید فولینیک. Journal of Molecular Structure ــ 1125 . ص.ص.177-185. شاپا 0022-2860

خلیقیان, نجمه ، هوشمند, نسرین ، رزاقی اصل, نیما ، زارع, کریم ، میری, رامین (1393) روش سطح پاسخ در بهینه سازی سنتز نانوذرات اکسید آهن. International Journal of Nano Dimension ــ 5 (5). ص.ص.421-430. شاپا 2008-8868

د

داس, کوثال ، رزاقی اصل, نیما ، تیکار, سوواتی ، دی سانتو, روبرتو ، کستی, روبرتو ، مسوره, آنتونلا ، پسکاتوری, لوکا ، کروسیتی, گیولیانا کوزوکلی ، جارگار, جمیل ، دونداسی, سلیم ، ساسو, لوسیانو (1395) فعالیت هیپوگلیسمیک آنالوگ های سنتزی کورکومین در موش های دیابتی القا شده با آلوکسان. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry ــ 31 (1). ص.ص.99-105. شاپا 6366-1475

ر

رزاقی اصل, نیما (1396) بررسی اثر سیتوتوکسیک تعدادی از مشتقات 1و4-دی هیدروپیریدینی در سلول های سرطانی انسانی. [ طرح تحقیقاتی]

رزاقی اصل, نیما (1391) شیمی آلی برای دانشجویان داروسازی. شیمی آلی برای دانشجویان داروسازی, 1 (1). انتشارات نوید شیراز, شیراز. شابک 978-600-192-175-9

رزاقی اصل, نیما ، سپهری, ساقی ، عبادی, احمد ، شهابی پور, سارا ، میری, رامین (1394) اثر کنفورماسیون بیومولکولی بر شبیه سازی داکینگ: مطالعه موردی بر روی یک مهار کننده پر قدرت آنزیم HIV-1 پروتئاز. Iranian Journal of Pharmaceutical Research ــ 14 (3). ص.ص.785-802. شاپا 0328-1735

رزاقی اصل, نیما ، سپهری, ساقی ، عبادی, احمد ، میری, رامین ، شهابی پور, سارا (1393) داکینگ مولکولی و بررسی کوانتومکانیکی ساختارهای بی فلاونوئیدی به عنوان عوامل مهارکننده آنزیم بتا-سکرتاز. Structural Chemistry ــ 26 (2). ص.ص.607-621. شاپا 1040-0400

رزاقی اصل, نیما ، شهابی پور, سارا ، عبادی, احمد ، اعظم, باقری (1394) آنالیز کوانتو شیمیائی ترکیبات ضد پارکینسون. Journal of Chemical Sciences ــ 127 (7). ص.ص.1211-1220. شاپا 3626-0974

رزاقی اصل, نیما ، عبادی, احمد ، ادراکی, نجمه ، شهابی پور, سارا ، میری, رامین (1392) مدل سازی کوانتوم مکانیکی مهارکننده ایزوفتالایمیدی آنزیم بتا-سکرتاز: آنالیز تجزیه ای آمینو اسید. Medicinal Chemistry Research ــ 22 (7). ص.ص.3259-3269. شاپا 1054-2523

رزاقی اصل, نیما ، فیروزی, امیدرضا ، همتی نژاد, بهرام ، جاویدنیا, کتایون ، ادراکی, نجمه ، میری, رامین (1392) طراحی و سنتز مشتقات جدید 3و5-بیس-N-(آریل/هتروآریل) کارباموئیل-4-آریل-1و4-دی هیدروپیریدین به عنوان مهارکنندگان کوچک مولکول آنزیم بتا-سکرتاز. Bioorganic and Medicinal Chemistry ــ 21 (22). ص.ص.6893-6909. شاپا 0968-0896

رزاقی اصل, نیما ، میرزایی, سحر ، مهنام, کریم ، سپهری, ساقی (1397) شناسایی مهار کننده های جدید سیکلو اکسیژناز-2 با استفاده از روش غربالگری مجازی ساختاری و شبیه سازی دینامیک مولکولی. Journal of Molecular Graphics and Modelling ــ 83 . ص.ص.138-152. شاپا 1093-3263

رزاقی اصل, نیما ، میری, رامین ، عبادی, احمد ، ادراکی, نجمه ، شهابی پور, سارا (1391) شاخص های نظری باندینگ لیگاند-رسپتور در طراحی مولکول های زیست فعال. Research in Pharmaceutical Sciences ــ 7 (supll5). S614-S614. شاپا 1735-9414

رزاقی اصل, نیما ، میری, رامین ، عبادی, احمد ، ادراکی, نجمه ، شهابی پور, سارا (1392) شاخص های کارآیی باندینگ در طراحی مولکول های زیست فعال: یک روش محاسباتی در جهت طراحی مهارکننده های آنزیم بتا-سکرتاز. Iranian Journal of Pharmaceutical Research ــ 12 (3). ص.ص.423-436. شاپا 1735-0328

رزاقی اصل, نیما ، میری, رامین ، عبادی, احمد ، ادراکی, نجمه ، مهدی پور, احمد رضا ، شهابی پور, سارا (1391) روش سطح پاسخ در مطالعه داکینگ مولکولی ترکیبات غیرپپتیدی مهار کننده آنزیم بتا-سکرتاز. Journal of Molecular Modeling ــ 18 (10). ص.ص.4567-4576. شاپا 1610-2940

رزاقی اصل, نیما ، میری, رامین ، فیروزی, امیدرضا (1395) بررسی اثر سیتوتوکسیک تعدادی از مشتقات 1و4-دی هیدروپیریدینی در سلول های سرطانی انسانی. Iranian Journal of Pharmaceutical Research ــ 15 (3). ص.ص.413-420. شاپا 1735-0328

رزاقی اصل, نیما ، نِها, آگاروال ، اسمریتی, اسریواستاوا ، ویریندر, پارمار ، آشوک, پراساد ، رامین, میری ، لوسیانو, ساسو ، امیدرضا, فیروزی (1394) مهار آنزیم بتا-سکرتاز آلزایمر توسط مشتقات 2و6-دی آلکیل-4-کرومن-3-ایل-1و4-دی هیدروپیریدین-3و5-دی کربوسیلات. Medicinal Chemistry Research ــ 24 (8). ص.ص.3230-3241. شاپا 2523-1054

رزاقی اصل, نیما ، همتی نژاد, بهرام ، عبادی, احمد ، شهابی پور, سارا ، میری, رامین (1393) روشی جدید در طراحی و مدل سازی مولکولی ترکیبات مهارکننده آنزیم بتا- سکرتاز. Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering ــ 14 (1). ص.ص.315-325. شاپا 1875-8983

رزاقی اصل, نیما ، کامرانی مقدم, مهسا ، فرهنگی, بهزاد ، وهاب پور, روح الله ، ذبیح الهی, رضوان ، سپهری, ساقی (1397) طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژیکی فعالیتهای سمیت سلولی، ضد یکروب و ضد HIV-1 مشتقات جدید 4،3،2،1-تتراهیدروپیریمیدین. Research in Pharmaceutical Sciences ــ 14 (2). ص.ص.155-166. شاپا 1735-5362

رزاقی اصل, نیما ، کریمی, ادیبه ، عبادی, احمد (1397) پتانسیل یک ترکیب طبیعی بر علیه اختلالات عصبی: مطالعه مجازی آرتوفلاوانوکومارین به عنوان مهار کننده بتا-سکرتاز 1. Computational Biology and Chemistry ــ 77 . ص.ص.307-317. شاپا 1476-9271

رزاقی اصل, نیما ، گاریدو, جورج ، خزرائی, هاجر ، بورجس, فرناندو ، فیروزی, امیدرضا (1392) خاصیت آنتی اکسیدانت هیدروکسی سینامیک اسیدها: مروری بر رابطه ساختار شیمیائی-اثر بیولوژیک. Current Medicinal Chemistry ــ 20 (36). ص.ص.4436-4450. شاپا 0929-8673

رسولی, سوسن ، رزاقی اصل, نیما (1386) گروه های عاملی در شیمی. گروه های عاملی در شیمی . نقش بیان, تهران. شابک ISBN: 964-8382-28-X

رضوانی, صبا ، رزاقی اصل, نیما ، عبادی, احمد ، بهلولی, فاطمه (1396) آنالیز آمینو اسیدی آنتراکینون های طبیعی در مقابل اهداف شیمی درمانی در سرطان. در: 20th Iranian Pharmacy Students Seminar, Apr 12-14 , 2017, Tehran - Iran.

رنجبر نوازی, زهرا ، اسکندانی, مرتضی ، جوهری اهر, محمد ، نعمتی(Sharif University), علی ، اکبری, حمید ، داوران, سودابه ، امیدی, یدالله (1396) کوانتوم دات ایندیوم فسفر زینک سولفید عامل دار شده با فولات و گلومزامین کونژوگه با دوکسوروبیسین. Journal of Drug Targeting ــ online . ص.ص.1-11. شاپا 1061-186X

ز

زهرا, حسین زاده ، رزاقی اصل, نیما ، رمضانی, علی (1396) مدل سازی سیستماتیک برهمکنش های پی-گلیکو پروتئین و دارو با استفاده از روش ترکیبی داکینگ و مکانیک کوانتومی. در: The 1st International Congress on Pharmacy Updates, Feb 7-9 , 2018, Tehran - Iran.

س

سراج یعقوبی, علی ، سلک غفاری, تینا ، فرهنگی, بهزاد ، رزاقی اصل, نیما (1395) تست های تفکیکی شیمی آلی. شیران نگار, اردبیل. شابک 978-600-96645-1-1‬‬

سرخانی, الهام ، نجف زاده, نوروز ، تاتا, نسرین ، داستان, مریم ، مأذنی, محمد ، ارزنلو, محسن (1396) مکانیسم مولکولی متیل سولفونیل متان و آلیسین در مهار رشد سلولهای CD44± سرطان پستان. Journal of Functional Foods ــ 39 . ص.ص.50-57. شاپا 1756-4646

سرکارزاده, هستی ، میری, رامین ، فیروزی, امیدرضا ، امینی, محسن ، رزاقی اصل, نیما ، ادراکی, نجمه ، شفیعی, عباس (1391) سنتز و بررسی خاصیت ضد سرطانی مشتقات ایمیدازولی ایندنو{1و2-b}کینولین-9و11-دی ان. Archives of Pharmacal Research ــ 36 (4). ص.ص.436-447. شاپا 1976-3786

سپهری, ساقی ، رزاقی اصل, نیما (1397) شناسایی و مقایسه اثر ترکیبات الگو به عنوان مهارکننده های جدیدCOX-2 به کمک تکنیک های محاسباتی طراحی دارو. [ طرح تحقیقاتی]

سپهری, ساقی ، سقایی, لطف الله ، فصیحی, افشین (1396) پیش بینی فعالیت ضد HIV-1 مهارکننده های جدید gp41 با استفاده از غربالگری مجازی بر اساس ساختار و شبیه سازی دینامیک مولکولی. Molecular informatics ــ 36 (3). شاپا 1868-1743

سپهری, ساقی ، سلیمانی, سپهر ، ذبیح الهی, رضوان ، آقاصادقی, محمدرضا ، سادات, مهدی ، سقایی, لطف الله ، فصیحی, افشین (1396) سنتز، ارزیابی بیولوژیکی و مطالعات داکینگ مولکولی مشتقات جدید 4-اریل پیریدین-1 (H4)-یل) بنزوئیک اسید به عنوان مواد ضد اچ ای وی. Chemistry & Biodiversity ــ 14 (12). ص.ص.1-14. شاپا 1612-1880

سپهری, ساقی ، سلیمانی, سپهر ، ذبیح الهی, رضوان ، آقاصادقی, محمدرضا ، سادات, مهدی ، سقایی, لطف الله ، معماریان, حمیدرضا ، فصیحی, افشین (1396) طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژیکی ضد HIV سری جدید مشتقات 4،3،2،1-تتراهیدروپیریمیدین-5-کربوکسیلیک اسید. Chemistry & Biodiversity ــ online . شاپا 1612-1880

ش

شهابی پور, سارا ، بهلولی, شهاب ، رزاقی اصل, نیما (1396) روش سطح پاسخ در بهینه سازی تکنیک HPLC با فاز معکوس به منظور تعیین مقدار پاراستامول. در: The 1st International Congress on Pharmacy Updates, Feb 7-9 , 2018, Tehran - Iran.

ص

صمیمی, المیرا ، کرمی, پری ، جوهری اهر, محمد (1396) نانوسیستم های کونژوگه با آپتامر و کوانتوم دات برای تصویربرداری و درمان سرطان. Journal of Nanomedicine Research ــ 5 (3). ص.ص.1-9. شاپا 2377-4282

ع

عبادی, احمد ، دستان, دارا ، اعظمی, مجتبی ، کریمی, ادیبه ، رزاقی اصل, نیما (1396) مدل سازی مولکولی گیرنده CCR2در غشاء دو لایه ای پالمیتوئیل اولئیل گلیسرو فسفوکولین. Structural Chemistry ــ 28 (3). ص.ص.849-857. شاپا 1040-0400

عبادی, احمد ، رزاقی اصل, نیما ، خوشنویس زاده, مهدی ، میری, رامین (1392) آنالیز آمینو اسیدی مقایسه ای یک مهارکننده p38 آلفا-1. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 21 (1). ص.ص.41-52. شاپا 2008-2231

عبادی, احمد ، میری, رامین ، رزاقی اصل, نیما ، شهابی پور, سارا (1393) بررسی کوانتومکانیکی و آنالیز کنفورماسیونی موتسانیب به عنوان یک مهارکننده قدرتمند رسپتور VEGFR-2. Iranian Journal of Pharmaceutical Research ــ 12 (2). ص.ص.405-415. شاپا 1735-0328

عباسپور, سیما ، کیوانلو, علی ، باخرد, محمد ، سپهری, ساقی (1397) واکنشهای کلیک همراه با کمپلکس سالوفن مس II برای سنتز سریع 3،2،1-تریازولها برپایه ساختار 4،1-نفتوکینون، ارزیابی ضد باکتریایی و مطالعات داکینگ مولکولی. Chemistry & Biodiversity ــ online . شاپا 1612-1872

عباسی, اسدالله ، امانی, مجتبی ، نجف زاده, نوروز ، یلمه ها, یاسین ، مأذنی, محمد ، فکور, سینا (1394) افزايش اثرات درمانی سيس پلاتين و 5- فلورواوراسيل بر روی رده‌های سلولی AGS و KYSE-30 با استفاده از تيمار ترکيبی رتينوئيک اسيد تمام ترانس. مجله علوم پرشکی زنجان ــ 23 (97). ص.ص.21-33. شاپا 9366-1606

عباسی, اسدالله ، مأذنی, محمد ، نجف زاده, نوروز ، امانی, مجتبی ، شیخکانلوی میلان, حمید (1394) افزایش سمیت داروهای شیمی درمانی با رتینوئیک اسید تمام ترانس بر روی سلول‌های CD44. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل ــ 18 (3). ص.ص.25-32. شاپا 4107-1561

عباسی, محمود ، رزاقی اصل, نیما (1387) تخریب سونوشیمیائی رنگ آبی آزویی بازی 41 توسط نانو دی اکسید تیتانیوم و پراکسید هیدروژن. Journal of Hazardous Materials ــ 153 (3). ص.ص.942-947. شاپا 0304-3894

عباسی, محمود ، رزاقی اصل, نیما (1388) حذف رنگ سولفونه آبی 19 از محلول های مائی توسط پسماندهای کشاورزی. Journal of the Iranian Chemical Research ــ 2 (3). ص.ص.221-230. شاپا 2008-1030

عزیزیان, جواد ، محمدی, محمد کاظم ، فیروزی, امیدرضا ، رزاقی اصل, نیما ، میری, رامین (1390) سنتز، فعالیت بیولوژیکی و مطالعات داکینگ مشتقات جدید بازهای شیف ایساتین. Medicinal Chemistry Research ــ 21 (11). ص.ص.3730-3740. شاپا 1054-2523

علیخانی, رادین ، رزاقی اصل, نیما ، حسین زاده, زهرا ، رمضانی, علی (1396) آنالیز برهمکنش های بین مولکولی در اُکسادیازول های 2و5-استخلافی در مقابل اهداف مرتبط با سرطان. در: 21st Iranian Pharmacy Students Seminar, Mar 6-9 , 2018, Ahvaz - Iran.

علیخانی, رادین ، رزاقی اصل, نیما ، رمضانی, علی ، حسین زاده, زهرا (1397) شاخص های ساختاری و کنفورماسیونی مورد نیاز ترکیبات اُکسادیازولی سیتوتوکسیک به عنوان عوامل باند شونده به اهداف شیمی درمانی. Journal of Molecular Structure ــ 1164 . ص.ص.9-22. شاپا 0022-2860

ق

قنبری مسیر, زهرا ، بخردنیا, احمدرضا ، مرتضی سمنانی, کتایون ، رفیعی, علیرضا ، رزاقی اصل, نیما ، کردان, مصطفی (1396) طراحی، سنتز، ارزیابی بیولوژیک و داکینگ مولکولی هیبریدهای جدید 2-آمینوایمیدازول-کینوکسالین به عنوان ترکیبات ضد سرطان. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy ــ 194 . ص.ص.21-35. شاپا 1386-1425

م

مجیدی, میر رضا ، کرمی, پری ، جوهری اهر, محمد ، امیدی, یداله (1395) تشخیص مستقیم تریپتوفان برای تشخیص سریع متاستاز سلول های سرطانی توسط حسگر فوق العاده حساس و بسیار گزینشی الکتروشیمیایی. Analytical Methods ــ 8 (44). ص.ص.7910-7919. شاپا 1759-9660

محمدی, محمد کاظم ، رزاقی اصل, نیما (1392) سنتز آلی: تکنیک های ویژه. سنتز آلی، تکنیک های ویژه . دانشگاه آزاد اسلامی اهواز, اهواز. شابک 978-964-10-2222-0

محمدی, محمد کاظم ، فیروزی, امیدرضا ، خوشنویس زاده, مهدی ، رزاقی اصل, نیما ، سپهری, ساقی ، میری, رامین (1392) مشتقات جدید 9-(آلکیل تیو)-اسنفتو تری آزین: سنتز، خاصیت سیتوتوکسیک و داکینگ مولکولی. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 22 (1). ص.ص.2-12. شاپا 1560-8115

محمدی جوبنی, بهاره ، نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، ارزنلو, محسن ، محمدزاده وردین, محمد (1397) مکانیسم مولکولی و اثرات سمی آلیسین و رتینوئیک اسید تمام ترنس بر روی سلولهای CD44 و CD117 مثبت جدا شده از سلولهای ملانوما. Phytomedicine ــ online . شاپا 0944-7113

ممی زاده, رضا ، حسین زاده, زهرا ، رزاقی اصل, نیما ، رمضانی, علی (1397) آنالیز محاسباتی برخی از ترکیبات طبیعی خوراکی به عنوان عوامل افزاینده حساسیت سلول های توموری در برابر داروهای ضد سرطان. Structural Chemistry ــ 24 (4). ص.ص.1-13. شاپا 1040-0400

ممی زاده, رضا ، رزاقی اصل, نیما (1396) آنالیز کیفی و کمی برهمکنش های داروهای ضد قارچ و آلبومین توسط روش داکینگ مولکولی. در: 15th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, Oct 17-19 , 2017, Hamadan - Iran.

میری, رامین ، رزاقی اصل, نیما ، محمدی, محمد کاظم (1391) بررسی کوانتوم مکانیکی و آنالیز کنفورماسیونی باز شیف ایساتین به عنوان یک ترکیب سیتوتوکسیک. Journal of Molecular Modeling ــ 19 (2). ص.ص.727-735. شاپا 1610-2940

میری, رامین ، فاطمه, بهلولی ، رزاقی اصل, نیما ، عبادی, احمد (1397) مدل سازی مولکولی ایندنو [1و2-b] کینولین-9و11-دی اُن ها به عنوان عوامل سیتوتوکسیک. Iranain Journal of Pharmaceutical Research ــ 17 (4). ص.ص.1249-1262. شاپا 1735-0328

میری, رامین ، فیروزی, امیدرضا ، رزاقی اصل, نیما ، جاویدنیا, کتایون ، ادراکی, نجمه (1394) مهارکنندگان آنزیم بتا-سکرتاز با ساختار 3و5-بیس- N- (آریل/هتروآریل) کارباموئیل-4-آریل 1و4-دی هیدروپیریدین. Archives of Pharmacal Research ــ 38 (4). ص.ص.456-469. شاپا 0253-6269

ن

نجف زاده, نوروز ، ناظم, حبیب الله ، مهدوی راد, مینا (1393) بررسي اثرات ضد سرطانی نانوذرات اکسید روی و نانوکامپوزیت اكسيد شده روی و نقره روی سلولهای رده سرطانی ملانوما (A-375) و رده سرطانی معده (AGS). کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نجف زاده, نوروز ، هادی زاده, شهرام ، مأذنی, محمد ، امانی, مجتبی ، منصوری ترشیزی, حسن (1393) تأثیر ضد توموری کمپلکس‌های پالادیوم با مشتقات دی تیوکربوماتی بر روی رده‌ی سلولی سرطان مری (30-KYSE). مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان ــ 32 (294). ص.ص.1-13. شاپا ۷۵۹۵-۱۰۲۷

ه

هادی زاده, شهرام ، نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، امانی, مجتبی (1392) اثرات ضد سرطانی کمپلکسهای جدید پالادیوم روی رده سلولی معده. در: 6th international Iranian congress of laboratory & clinic, 23-25 بهمن 1392, تهران - مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

هادی زاده, شهرام ، نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، امانی, مجتبی ، منصوری ترشیزی, حسن ، نیاپور, علی (1393) اثرات سیتوتوکسیک کمپلکس های جدید پالادیومی دی اتیل دی تیوکربومات روی رده های سلولی سرطانی دستگاه گوارش. Biochemistry Research International ــ 2014 (2014). ص.ص.1-9. شاپا 2090-2247

پ

پات راد, الهام ، نیاپور, علی ، فراستی, فریس ، امانی, مجتبی (1397) تیمار ترکیبی رتینوئیک اسید تمام تذانس و گاما سکرتاز موجب مهار رشد و آپوپتوزیس در رده سلولهای سرطان معده انسان می شود. Cytotechnology ــ 70 (2). ص.ص.865-877. شاپا 0920-9069

پیرزاده, اصغر ، فیضی, ایرج ، امانی, فیروز ، صمدی, علی حسین (1393) بررسی درمان کموتراپی نئوادجوانت در بیماران با کانسر معده مراجعه کننده به کلینیک انکولوژی بیمارستان امام خمینی اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ک

کرمی, پری ، مجیدی, میر رضا ، جوهری اهر, محمد ، برار, ژاله ، امیدی, یداله (1396) توسعه ایمونوسنسور تریپتوفان-کینورنین چاپ روی صفحه برای استفاده در بررسی آزمایشگاهی اثر سرکوب سیستم ایمنی کینورنین واسطه ای در سلول های سرطانی بر سلول های T فعال شده. Biosensors and Bioelectronics ــ 92 . ص.ص.287-293. شاپا 0956-5663

گ

گاسپار, الکساندر ، محبتی, مریم ، کاجید, فرناندو ، رزاقی اصل, نیما ، میری, رامین ، فیروزی, امیدرضا ، بورجس, فرناندا (1397) جستجوی ترکیبات جدید سیتوتوکسیک بر پایه ساختاری کرومن-4-اون و کرومان-2و4-دی اون. Research in Pharmaceutical Sciences ــ 14 (1). ص.ص.74-83. شاپا 1735-5362

فهرست در تاریخ 28 / 12 / 1397ایجاد شده است.