title

اسنادی که یکی ازنویسندگان آن "فرزانه, اسماعیل"می باشد.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نوع سند | تاریخ | بدون گروه بندی
تعداد اسناد: 117.

مقاله

فرزانه, اسماعیل ، قبادی مراللو, حسن ، اکبری فرد, مهدیه ، نخعی, سمانه ، امیرآبادی زاده, علیرضا ، اخوان اکبری, قدرت ، Keyler, Daniel E ، مهرپور, امید (1396) عوامل پیش آگهی در مسمومیت حاد آلومینیوم فسفید: رویکرد پیش بینی ریسک. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology ــ online . شاپا 1742-7843

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک ، ترجمان, فاطمه ، کامران, عزیز (1396) شیوع آسیب مغزی بدون شکستگی جمجمه در اتوپسی قربانیان ترومای سر. World Family Medicine /Middle East Journal of Family Medicin ــ 16 (3). ص.ص.137-143. شاپا 1839-0188

فرزانه, اسماعیل ، حبیب زاده, افشین (1396) پولیروپاتی به علت مسمومیت سرب در معتادان به مواد مخدر. Journal of Analytical Research in Clinical Medicine ــ 6 (1). ص.ص.52-54. شاپا 2345-4970

شفائی خانقاه, یوسف ، انتشاری مقدم, افسانه ، نسل سراجی, فرناز ، امانی, فیروز ، قبادی مراللو, حسن ، فرزانه, اسماعیل (1396) نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 4 (11). ص.ص.4042-4048. شاپا 6032-2394

مهرتک, محمد ، فرزانه, اسماعیل ، حبیب زاده, شهرام ، کامران, عزیز ، زندیان, حامد ، مهدوی, عبدالله (1396) فرهنگ سازمانی و جانشین پروری در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. Electronic Physician ــ 9 (11). ص.ص.5806-5813. شاپا 2008-5842

مهرتک, محمد ، حبیب زاده, شهرام ، فرزانه, اسماعیل ، رجایی خیاوی, عبداله (1396) اثربخشی آموزش تکینیک های شناختی- رفتاری روی مکان کنترل بیماران همودیالیزی. Electronic Physician ــ 9 (10). ص.ص.5631-5637. شاپا 2008-5842

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل (1396) پیشگویی کننده های اصلی برای تکرار رفتارهای خودکشی در بین زنان. Journal Of the Pakistan Medical Association ــ 67 (9). ص.ص.1379-1382. شاپا 0030-9982

فرزانه, اسماعیل ، حبیب زاده, افشین ، مهرپور, امید (1396) مسمومیت سرب در معتادان تریاک خوراکی با درد شكم. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology ــ 11 (2). ص.ص.22-25. شاپا 0973-9122

خسروجردی, حمید ، افشاری, رضا ، قائمی, کاظم ، فرزانه, اسماعیل ، مهرپور, امید (1396) درمان موفقیت آمیز زولپیدم با جایگزینی درمان بنزودیازپین: یک مطالعه موردی. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology ــ 11 (2). ص.ص.100-103. شاپا 0973-9122

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، پاییزی, مریم ، نیکخواه, فرحناز (1396) مگاکولون سمی به عنوان یک عارضه نادر بعد از درمان با آتروپین به علت مسمومیت با ارگانوفسفره: گزارش یک مورد. Medico-Legal Journal ــ online . ص.ص.1-3. شاپا 0025-8172

فرزانه, اسماعیل ، فولادی, نسرین ، شفائی خانقاه, یوسف ، میرزامحمدی, زهرا ، نسل سراجی, فرناز ، مهرپور, امید (1396) اپیدمیولوژی مارگزیدگی در استان اردبیل. Electronic Physician ــ 9 (3). ص.ص.3986-3990. شاپا 2008-5842

قبادی مراللو, حسن ، اصلانی, محمدرضا ، حسینیان, عدالت ، فرزانه, اسماعیل (1396) ارتباط سطح سرمی پپتید ناتریوارتیک مغزی و اینترلوکین 6 با کیفیت زندگی در بیماران COPD. Medical Principles and Practice ــ online . ص.ص.1-21. شاپا 1011-7571

قائمی, کاظم ، قریشی, عاطفه ، ربیعی, نوید ، علینژاد, سمیرا ، فرزانه, اسماعیل ، امیرابدی زاده, علیرضا ، عبداللهی, محمد ، مهرپور, امید (1396) سطوح سرمی خون در بیماران وابسته به تریاک بدون علامت؛ یک مطالعه مورد شاهدی. Emergency ــ 5 (1). ص.ص.1-5. شاپا 2345-4571

بشردوست, بهمن ، فرزانه, اسماعیل ، حبیب زاده, افشین ، سید صادقی, میرسلیم (1395) درمان موفقیت آمیز اسیدوز متابولیک شدید ناشی از مسمومیت بافسفیدآلومینیوم: گزارش دو مورد(2017). Iranian Journal of Kidney Diseases ــ 11 (2). ص.ص.165-167. شاپا 1735-8582

معصومی, رحیم ، ذاکری, آناهیتا ، اوجاقی, حبیب ، فرزانه, اسماعیل (1395) مهارتهای ارتباطی در بین دانشجویان آزاد اردبیل و فاکتورهای موثر بر آن. International Journal of Scientific Reports ــ 3 (3). ص.ص.76-78. شاپا 2454-2156

فرزانه, اسماعیل ، حیدری, حشمت اله ، شکارچی, علی اکبر ، کامران, عزیز (1395) غربالگری سرطان سینه و گردن رحم در زنان اردبیل، شمالغرب ایران: یک مطالعه مبتنی بر جامعه(2017). OncoTargets and Therapy ــ 2017 (10). ص.ص.985-992. شاپا 1178-6930

فرزانه, اسماعیل ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، عباسی, وحید ، کهنمویی, فریبا ، مولایی, بهنام ، ایزی, الهام ، اوجاقی, حبیب (1395) اپیدمیولوژی تروما سر در مراجعین به بیمارستان در شهر اردبیل. Emergency Medicine International ــ 2017 (2017). ص.ص.1-5. شاپا 2090-2840

فتحی, افشین ، امانی, فیروز ، عرقچین, سمیرا ، فرزانه, اسماعیل (1395) تاثیر دسفرال وریدی همراه با ترانسفیوزن خون در کاهش سطح سرمی فریتین در بیماران با تالاسمی ماژور(2017). International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 6 (2). ص.ص.399-403. شاپا 2003-2319

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، اعتماد, فاطمه (1395) مطالعه اپیدمیولوژیک بیماران با مسمومیت مواد مراجعه کننده به بیمارستان شهر اردبیل. Asian pacific journal of medical toxicology ــ 5 (4). ص.ص.111-114. شاپا 2322-2611

مصطفی زاده, بابک ، قطب, سایه ، نجاری, فارس ، فرزانه, اسماعیل (1395) مسمومیت حاد با لیتیوم و فاکتورهای تاثیرگذار. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine ــ 6 (1). ص.ص.1-6. شاپا 8762-2251

فتحی, افشین ، امانی, فیروز ، فرزانه, اسماعیل ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، اوجاقی, حبیب ، مولایی, بهنام ، گودرزیان, مریم (1395) شیوع اختلالات چشمی و فاکتورهای موثر بر آن در بین مردم مراجعه کننده به کلینیک چشم. Scholars Journal of Applied Medical Sciences ــ 4 (5D). ص.ص.1685-1690. شاپا 954x-2347

امانی, فیروز ، فتحی, افشین ، فرزانه, اسماعیل ، کهنمویی, فریبا ، گودرزیان, مریم (1395) شیوع اضافه وزنی و چاقی در بین دانشجویان دانشگاههای اردبیل. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 3 (6). ص.ص.1636-1639. شاپا 6032-2394

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، مولوی طالقانی, یاسمین ، فتحی, افشین ، کهنمویی, فریبا ، فتاح زاده اردلانی, قاسم (1395) موانع پژوهشی از نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 4 (6). ص.ص.1926-1932. شاپا 6071-2320

تقدسی نژاد, فخرالدین ، فرزانه, اسماعیل ، مهدی, غضنفری نصرآبادی ، نسترن, ایزدی مود ، حاجی حسینی, مرتضی ، مهرپور, امید (1395) تاثير تجويز ان استيل سيستين در مسموميت با فسفيد آلومينيوم(قرص برنج) منجر به سميت قلبي:يك مطالعه مورد شاهدي. Springerplus ــ 5 . ص.ص.1948-1952. شاپا 2193-1801

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، فرزانه, اسماعیل ، فتحی, افشین ، مولایی, بهنام ، ولیزاده, مهدی (1394) نوع مصرف مکمل های غذایی در بین دانشجویان و فاکتورهای موثر بر آن. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 3 (1). ص.ص.224-229. شاپا 6032-2394

امانی, فیروز ، فتحی, افشین ، ولیزاده, مهدی ، فرزانه, اسماعیل ، فتاح زاده اردلانی, قاسم (1394) کیفیت زندگی بیماران با تالاسمی ماژور. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 3 (11). ص.ص.3308-3312. شاپا 6071-2320

امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، برزگری, سعید ، حسن لویی, بابک ، صدرکبیر, محمد ، فرزانه, اسماعیل (1394) تحلیل ارتباط بین فاصله از قله سبلان با بروز سرطان معده با استفاده از GIS. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 16 (16). ص.ص.6889-6894. شاپا 7368-1513

سبزواری, احمد ، امانی, فیروز ، محمدی, پرهام ، ولیزاده, مهدی ، فرزانه, اسماعیل (1394) آگاهی دانشجویان خلخال از بیماری پوکی استخوان در سال 2014. International Journal of Advances in Medicine ــ 2 (4). ص.ص.354-358. شاپا 3925-2349

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک ، نسل سراجی, فرناز ، شفائی خانقاه, یوسف ، قبادی مراللو, حسن ، امانی, فیروز (1394) مطالعات علایم بالینی و یافته های پاراکلینیکی در مسمومین با قرص برنج. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine ــ 5 (4). ص.ص.175-179. شاپا 8762-2251

کهنمویی, فریبا ، امانی, فیروز ، فرزانه, اسماعیل ، وجدانی, مرجان (1394) آگاهی دانشجویان دختر شهر اردبیل درباره پوکی استخوان. Int J Community Med Public Health ــ 2 (3). ص.ص.323-327. شاپا 6032-2394

محبی پور, علیرضا ، علیپور, سعید ، صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، فرزانه, اسماعیل (1394) توزیع جغرافیایی سرطان پوست در استان اردبیل ازنوع بازال سل کارسینوما با استفاده از جی ای اس. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 3 (8). ص.ص.2093-2098. شاپا 6071-2320

کهنمویی, فریبا ، فرزانه, اسماعیل ، اسکندراوغلی, بهزاد ، فتحی, افشین (1394) مصرف داروهای nsaid در بین دانشجویان اردبیل. Journal of Behavioral Health ــ 4 (3). ص.ص.87-90. شاپا 2146-8346

امانی, فیروز ، غفاری مقدم, مژگان ، حسین زاده, شهناز ، فرزانه, اسماعیل ، ولی زاده, بهزاد (1394) نگرش مردم ساکن درشهر اردبیل نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی. مجله پزشکی قانونی ایران ــ 21 (1). ص.ص.7-12. شاپا 1457-1027

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، محمدیان, لیلا (1394) سنجش میزان موفقیت CPR و فاکتورهای موثر بر آن. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 3 (3). ص.ص.602-605. شاپا 2320-6012

امانی, فیروز ، قربانی, اعظم ، قزلباش, سيما ، براک, منوچهر ، فرزانه, اسماعیل (1394) سطح آگاهی مردم شهر اردبیل از بیماری پوکی استخوان. International Journal of Medical Research & Health Sciences ــ 4 (1). ص.ص.158-163. شاپا 2319-5886

فرزانه, اسماعیل ، نسل سراجی, فرناز ، ولیزاده, بهزاد (1394) اپیدمیولوژی مرگ های ناشی از گازگرفتگی در استان اردبیل. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 3 (4). ص.ص.929-932. شاپا 2320-6071

فرزانه, اسماعیل ، محمدی, پرهام ، کهنمویی, فریبا ، امانی, فیروز ، سعیدی, سهیلا ، محرمی, فاطمه ، محمودی, غفور (1394) بررسی تداخلات دارویی در نسخ پزشکان عمومی شهر اردبیل. (International Journal of Scientific Study (IJSS ــ 2 (12). ص.ص.136-139. شاپا 2321-6379

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، تفرجی, رقیه ، آقایی, میرحسین (1394) بررسی ميزان آگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل در استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونيکی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی ــ دوره 7 (2). ص.ص.61-68. شاپا 7284-2008

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک ، شفائی خانقاه, یوسف (1393) ارزیابی علایم بالینی و فاکتورهای موثر بر مسمومیت دارویی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان. Journal of Physiology and Pharmacology Advances ــ 5 (1). ص.ص.530-535. شاپا 2251-7693

باقری, ابوالفضل ، فرزانه, اسماعیل ، هدایتی پور, مسعود (1393) فراوانی و علل شکايات بيماران از ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در شهر اردبيل طی سالهای 90-1380. مجله علمی پزشکی قانونی ــ 20 (4). ص.ص.179-186. شاپا 1457-1027

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، مشفق, مریم ، محترمی, سید علی (1393) برق گرفتگی در بیماران ارجاعی به بیمارستان: یک مطالعه توصیفی. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 28 (133). ص.ص.1-3. شاپا 1016-1430

صادقیه اهری, سعید ، فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، آذری, شهین (1393) اپيدميولوژی مسموميت‏های ناشی از سموم دفع آفات کشاورزی در مراجعين به بيمارستان‏های امام خمينی و تامين اجتماعی شهر اردبيل در سال 1390. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 5 (3). ص.ص.240-247. شاپا 2228-7183

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، میرزا رحیمی, مهرداد ، نصراله تبار, معصومه ، صیاد رضایی, ایرج (1393) بررسی اپيدميولوژيک مسموميتهای حاد اطفال مراجعه کننده به بيمارستان بوعلی اردبيل، 1390-1386. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 14 (1). ص.ص.55-62. شاپا 2228-7280

آقابیگلویی, عباس ، مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، مرتضی, افسانه (1392) آیا مسمومیت با سموم ارگانوفسفره میتواند منجر به آسیب قلبی شود؟. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 26 (6). ص.ص.1245-1250. شاپا 1011-601X

قبادی مراللو, حسن ، فرزانه, اسماعیل ، درویش خواه, حسین (1392) تومور کارسینوئید با برونشکتازی لوکالیزه. Tanaffos Journal ــ 12 (2). ص.ص.56-60. شاپا 1735-0344

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل (1392) خطرات و عوامل خطر اقدام به خودکشی مکرر: بررسی بیماران مسموم با کاهش هوشیاری. ASIA PACIFIC JOURNAL of MEDICAL TOXICOLOGY ــ 2 (1). ص.ص.28-31. شاپا 2322-2611

ثقه الاسلام, طاهره ، فرزانه, اسماعیل ، رضایی, امیدوار ، سجادی فر, فاطمه ، مهرپور, امید (1391) فاکتورهای مرتبط با اقدام به خودکشی بطریق مسمومیت در بچه های ایرانی. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology ــ 7 (1). ص.ص.129-132. شاپا 0973-9130

مهرپور, امید ، فرزانه, اسماعیل ، حسنیان مقدم, حسین ، عبدالهی, احمد ، محمدرضا, رایسان ، عبدالهی, محمد (1391) مسموميت با مواد موبر در ايران. Journal of Research in Medical Sciences ــ 18 (2). ص.ص.168-169. شاپا 1735-1995

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، صیاد رضایی, ایرج ، میرزا رحیمی, مهرداد ، مصطفی زاده, بابک ، قربان زاده, علی (1391) بررسی علل مسمومیت هاي حاد بالغین بستري شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 12 (suppl). ص.ص.95-102. شاپا 2228-7280

فرزانه, اسماعیل ، صمدزاده, مهدی ، شهباززادگان, بیتا ، صیاد رضایی, ایرج ، مصطفی زاده, بابک ، سربندی فراهانی, اعظم ، حبیب زاده, شهرام (1391) مقايسه ي فراواني تشنج در بيماران مسموم با ترامادول، در دو گروه با و بدون درمان با نالوكسان. مجله دانشكده پزشكي اصفهان ــ 30 (197). ص.ص.1002-1008. شاپا 1027-7595

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل (1391) پروتکل جدید شستشوی معده در مسمومیت قرص برنج:یک مطالعه دوسوکور. Acta Medica Iranica ــ 50 (8). ص.ص.530-534. شاپا 0044-6025

مهرپور, امید ، فرزانه, اسماعیل ، حسنیان مقدم, حسین ، عبدالهی, احمد ، رییسیان, محمد رضا ، عبدالهی, محمد (1391) مسمومیت با عوامل داروی ازاله مو (واجبی) در ایران. Journal of Research in Medical Sciences ــ 18 (2). ص.ص.168-169. شاپا 1995-1735

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک ، مهرپور, امید (1390) اثرات تشنج زایی دوز پایین نالوکسان در درمان مسمومیت با ترامادول. Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics ــ 11 (1). ص.ص.6-9. شاپا 1735-2657

مهرپور, امید ، فرزانه, اسماعیل ، عبدالهی, محمد (1390) درمان موفق مسمومیت با فسفید آلومینیوم با استفاده از دیگوکسین. International Journal of Pharmacology ــ 7 (7). ص.ص.761-764. شاپا 5700-1812

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک ، زمانی, نسیم ، اسکندری, آرمین ، امام هادی, محمدعلی (1390) مسمومیت با مواد موبر وعوامل مرتبط با مرگ و میر آنها:یک بررسی 9ساله. Human and Experimental Toxicology ــ 30 (8). ص.ص.1454-1457. شاپا 0960-3271

پورفرضی, فرهاد ، انتشاری مقدم, افسانه ، یزدانبد, عباس ، تذکری, زهرا ، فرزانه, اسماعیل ، میرزا رحیمی, مهرداد (1390) بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندرم روده تحریک پذیر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (1). ص.ص.24-32. شاپا 2228-7280

توفیقی زواره, حسن ، قربانی, مظاهر ، اخلاقی, میترا ، یغمائی, اسدلله ، مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، محقق, علیرضا (1389) بررسی شیوع هپاتیت-ب و اچ ای وی در اجساد معتادان تزریقی در تهران. Acta Medica Iranica ــ 49 (1). ص.ص.59-63. شاپا 0044-6025

یزدانبد, عباس ، فرزانه, اسماعیل ، اعظمی, احد ، ادیبان, وحید ، مصطفی زاده, بابک ، نسل سراجی, فرناز ، رسولی, محمدرضا (1389) خصوصیات اپیدمیولوژیک و مشخصات بالینی کولیت اولسروز در شمال غرب ایران:یک بررسی 10ساله. Tropical Gastroenterology ــ 31 (4). ص.ص.308-311. شاپا 0250-626X

مصطفی زاده, بابک ، پژومند, عبدالکریم ، فرزانه, اسماعیل (1389) بررسی سطح مت هموگلوبین در بیماران با مسمومیت قرص برنج وارتباط آن با مرگ ومیر آنها. Journal of medical toxicology ــ 6 . شاپا 1937-6995

رستمی, خلیل ، فرزانه, اسماعیل ، ابوالحسنی, حسن (1389) فلج دوطرفه عصب پرونئال عمقی بدنبال تزریق نفت در هموروئید خارجی. Case Reports in Medicine ــ 2010 (2010). ص.ص.1-3. شاپا 1687-9627

مصطفی زاده, بابک ، مصری, مهدی ، فرزانه, اسماعیل (1389) بررسي نقش عوامل موثر در اقدام به خودكشي مجدد. پژوهش درپزشكي ــ 34 (2). ص.ص.111-116. شاپا 5311-1735

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل (1389) ارزيابي عوامل خطر در بيماران با مسموميت دارويي همراه با كاهش سطح هوشياري. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (1). ص.ص.72-79. شاپا 1735-2452

صیاد رضایی, ایرج ، فرزانه, اسماعیل ، اعظمی, احد ، انتشاری مقدم, افسانه ، شهباززادگان, سمیرا ، مهرگانی, رضا (1388) بررسی همه گیرشناسی خودکشی در استان اردبیل از سال 1382 لغایت 1387. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (4). ص.ص.299-306. شاپا 1735-2452

فرزانه, اسماعیل ، مهرپور, امید ، آلفرد, سام ، حسنیان مقدم, حسین ، بهنوش, بهنام ، ثقه الاسلام, طاهره (1388) اقدام به خود کشی در دانش آموزان تهران-ایران. Psychiatria Danubina ــ 22 (1). ص.ص.34-38. شاپا ISSN:0353-5053

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، افشاریان, تهمینه ، نسل سراجی, فرناز (1387) شیوع آنوریسم بری در جمیعت ایران، مطالعه ای بر روی اجساد. Turkish Neurosurgery ــ 18 (3). ص.ص.228-231. شاپا 5149-1019

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، توفیقی زواره, حسن ، قره داغی, جابر ، سالکی, سپیده (1387) شیوع ترومبوآمبولی ریه در اجساد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی تهران با سابقه بستری بیمارستانی. Journal of Clinical Forensic Medicine ــ 15 (5). ص.ص.322-324. شاپا 1131-1353

فرزانه, اسماعیل ، توفیقی زواره, حسن ، قره داغی, جابر ، شیخ وطن, مهرداد (1386) بررسی شیوع سنگ کیسه صفرا درجمیعت ایران، مطالعه ای بر روی اجساد. Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International ــ 6 (5). ص.ص.509-512. شاپا 1499-3872

توفیقی زواره, حسن ، مصطفی زاده, بابک ، قره داغی, جابر ، سالکی, سپیده ، فرزانه, اسماعیل (1386) بررسی شیوع ترومبوآمبولی ریه در اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی تهران باسابقه بستری منتهی به فوت در بیمارستان. مجله علمی پزشکی قانونی ــ 13 (1). ص.ص.45-46. شاپا 1027-1457

موضوع کنفرانس یا کارگاه

قبادی مراللو, حسن ، اصلانی, محمدرضا ، حسینیان, عدالت ، فرزانه, اسماعیل (1396) بررسی ارتباط سطح سرمی ناتریورتیک مغزی و اینترلوکین 6 با کیفیت زندگی در بیماران مزمن انسدادی ریوی. در: ERS International Congress 2017, Sep 9-13 , 2017, Milan- Itlay.

زندیان, حامد ، فرزانه, اسماعیل ، چمنیان, یلدا (1396) بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل. در: هیجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری, 7-9 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

فرزانه, اسماعیل ، ولیزاده, بهزاد ، مصطفی زاده, بابک ، جباری مقدم, علی ، شفائی خانقاه, یوسف ، نسل سراجی, فرناز (1395) اپیدمیولوژی گاز گرفتگی در استان اردبیل. در: 5th Annual Iranian International Congress of Forensic Medicine, Nov 2-4 , 2016, Tehran - Iran.

آرمون, عسگر ، پیرزاده, اکبر ، حبیب زاده, شهرام ، محمدشاهی, جعفر ، فرزانه, اسماعیل (1395) بررسي ميزان همبستگي بين نمرات ارزشيابي اعضاء هیأت علمی توسط دانشجويان و همکاران. در: هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی, 10-12 اردیبهشت 1395, تهران - ایران.

امانی, فیروز ، فرزانه, اسماعیل ، فولادی, نسرین (1394) نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با اهدای عضو. در: کنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسان, 29-26 آبان 1394, مشهد - ایران.

تذکری, زهرا ، شفائی خانقاه, یوسف ، فرزانه, اسماعیل ، علیزاده, هما ، کریم اللهی, منصوره ، نمادی وثوقی, مریم ، موحد پور, آسیه ، محمدی, مرضیه (1394) بررسی میزان تسلط و دیدگاه دانشجویان اتاق عمل در تدوین طرح تحقیقاتی با دو روش پازل و سخنرانی. در: شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی, 21-19اردیبهشت 1394, تهران - ایران.

آرمون, عسگر ، جعفری, ایراندخت ، فرزانه, اسماعیل (1393) تعیین سطح مهارتهای ارتباطی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، محبی, یاور ، حسینی, هادی (1393) میزان رضایتمندی رشته های مختلف دانشجویان علوم پزشکی از خود در سال 1392. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، محمدجانی, بتول ، محمدی, فاطمه ، مطلبی, فاطمه ، مهربان, زهرا (1393) بررسي وضعيت مصرف غذاهاي فوري (فست فود) در دانشجويان شهر خلخال. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ولی زاده, بهزاد ، هدايتي پور, مسعود ، باقری, ابوالفضل ، فرزانه, اسماعیل (1392) بررسی فراوانی و علل شکایات بیماران از ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در شهر اردبیل طی سالهای 1380-1390. در: چهارمين کنگره ساليانه بين المللي پزشكي قانوني, 7-19 اسفند 1392, بيمارستان امام خميني (ره)تهران.

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل (1392) پروتکل جدید شستشوی معده در مسمومیت قرص برنج:یک مطالعه دوسوکور. در: چهارمين كنگره ساليانه بين المللي پزشكي قانوني, 92/12/7, بيمارستان امام خميني(ره)تهران.

فرزانه, اسماعیل ، گسیلی, رامین ، مصطفی زاده, بابک (1392) بررسی عوارض مسمومیت های حاد اطفال مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1391. در: چهرمين كنگره ساليانه بين المللي پزشكي قانوني, 92/12/7, بيمارستان امام خميني (ره)تهران.

فرزانه, اسماعیل ، مهرپور, امید ، مصطفی زاده, بابک (1392) تعيين علائم باليني و يافته هاي آزمايشگاهي مرتبط با پيش آگهي در بيماران دچار مسموميت با قرص برنج (فسفيد آلومينيوم) ارجاع شده به بيمارستان امام خميني (ره) اردبيل. در: چهارمين كنگره ساليانه بين المللي پزشكي قانوني, 92/12/7, بيمارستان امام خميني(ره)تهران.

صادقیه اهری, سعید ، فرزانه, اسماعیل ، آذری, شهین ، آذری, مهناز (1392) بررسی عوامل موثر بر مسمومیت های ناشی از سموم دفع آفات کشاورزی در مراجعین به بیمارستان های شهر اردبیل در سال 1390. در: 12th Iranian congress of Toxicology , 15-17 2013 MAY, Mazandaran.

ایرانپرور, منوچهر ، اناری, حسن ، قربانی بهروز, حسین ، فرزانه, اسماعیل ، قریشی, طاها (1390) مقایسه ارتباط ضخامت اینتیما-مدیای کاروتیدونشانه های آزمایشگاهی و کلینیکی آترواسکلروز سیستمیک در دیابت تیپ دو. در: نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز ومتابولیسم , 27/8/1390, مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، افشاریان, تهمینه (1389) افت فشار خون شدید در یک مورد مسمومیت کشنده با بوپروپیون. در: دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران, 11-13 اسفند 1389, سالن همایش بیمارستان امام خمینی تهران.

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، آقابیگلویی, عباس (1389) بررسی سطح مت هموگلوبین در بیماران با مسمومیت قرص برنج و ارتباط آن با مرگ و میر آنها. در: دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران, 11-13 اسفند 1389, سالن همایش بیمارستان امام خمینی تهران.

مهرپور, امید ، فرزانه, اسماعیل ، آلفرد, سام ، حسنیان مقدم, حسین ، بهنوش, بهنام ، ثقه الاسلام, طاهره (1389) بررسی اقدام به خودکشی در دانش آموزان تهران، ایران. در: دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران, 11-13 اسفند 1389, سالن همایش بیمارستان امام خمینی تهران.

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، افشاریان, تهمینه (1389) هیپوگلیسمی مقاوم در فرد غیردیابتیک بدنبال مسمومیت با متفورمین. در: دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران, 11-13 اسفند 1389, سالن همایش بیمارستان امام خمینی تهران.

فرزانه, اسماعیل ، صادقیه اهری, سعید ، صیاد رضایی, ایرج ، ولی زاده , بهزاد ، عباسی آذر, علی ، مصطفی زاده, بابک (1389) بررسی علل و عوامل مسمومیت های حاد بزرگسالان بستری شده در بیمارستان امام خمینی اردبیل از سال 1384 لغایت 1387. در: دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران, 11-13 اسفند 1389, سالن همایش بیمارستان امام خمینی تهران.

فرزانه, اسماعیل ، رستمی, خلیل ، قبادی مراللو, حسن ، مصطفی زاده, بابک ، نسل سراجی, فرناز (1389) بررسی شیوع آنوریسم بری در جمیعت ایران: مطالعه ایی روی اجساد. در: دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران, 11-13 اسفند 1389, سالن همایش بیمارستان امام خمینی تهران.

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک ، نسل سراجی, فرناز (1389) ارزيابي عوامل خطر در بيماران با مسموميت دارويي همراه با كاهش سطح هوشياري. در: پنجمین کنگره سراسری طب اورژانس, 13/9/89, سالن همایش های رازی تهران. (ثبت شده )

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک ، نسل سراجی, فرناز ، صیاد رضایی, ایرج (1389) اثرات دوز پائین نالوکسان در بروز تشنج در درمان مسمومیت با ترامادول. در: کنگره بین المللی بررسی اثرات زنوبیوتیک ها, September 4 - 8, 2010, ترکیه-استامبول.

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، افشاریان, تهمینه (1389) ارتباط سطح مت هموگلوبین با پروگنوز بیماران در مسمومیت با قرص برنج. در: کنگره بین المللی بررسی اثرات زنوبیوتیک ها, September 4 - 8, 2010, ترکیه-استامبول.

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، افشاریان, تهمینه (1389) اثرات مفید نالوکسان در درمان مسمومیت با بنزودیازپین ها:یافته های یک مطالعه مقدماتی. در: کنگره بین المللی بررسی اثرات زنوبیوتیک ها, September 4 - 8, 2010, ترکیه-استامبول.

فرزانه, اسماعیل ، صیاد رضایی, ایرج ، مصطفی زاده, بابک ، نسل سراجی, فرناز (1389) بررسی همه گیری شناسی خودکشی در استان اردبیل از سال 2003 تا 2009. در: کنگره بین المللی بررسی اثرات زنوبیوتیک ها, September 4 - 8, 2010, ترکیه-استامبول.

انتشاری مقدم, افسانه ، یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، تذکری, زهرا ، فرزانه, اسماعیل ، میرزا رحیمی, مهرداد (1389) بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندروم روده تحریک پذیر. در: بیست و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران, 13-17 اردیبهشت 1389, مرکز همایشهای زکریای رازی.

فرزانه, اسماعیل (1388) اپیدمیولوژی مسمومیت حاد با مواد مخدر در اردبیل. در: کنگره سالیانه طب اورژانس ایران, 22/10/1388, مرکز همایش های بین المللی رازی تهران.

رستمی, خلیل ، فرزانه, اسماعیل ، انتشاری مقدم, افسانه (1388) فلج عصب پرونئال عمقی بدنبال تزریق نفت به هموروئید. در: کنگره سالیانه طب اورژانس ایران, 22/10/1388, مرکز همایش های بین المللی رازی تهران.

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک (1388) بررسی شیوع و مشخصات سنگ کیسه صفرا در جمعیت ایران: مطالعه ای روی اجساد. در: کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران, 4-6خرداد 1388, تالار امام خمینی بیمارستان امام خمینی تهران.

پایان نامه

فرزانه, اسماعیل ، صادقیه اهری, سعید ، نعمتی, سهیل (1396) بررسی فراوانی و علل مرگ‌های ناشی از حوادث غیرعمد ارجاعی به پزشکی قانونی شهرستان اردبیل در سال 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، رحیمی, گیتی ، پورعزیز, حامد ، ولی پور, بهرنگ (1396) بررسی علل و فراوانی مجوز سقط های جنین قانونی صادر شده توسط اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل و عوامل مرتبط از ابتدای تیر 94 تا پایان خرداد 96. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، باشکوه, یوسف (1396) فراوانی مسمومیت حاد با مواد مخدر و محرک در مراجعین به بیمارستان امام خمینی(ره)اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، فولادی, نسرین ، میرزامحمدی, زهرا (1394) بررسی اپیدمیولوژیک مارگزیدگی های اعزامی‌ به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل طی سال های 92-1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، فولادی, نسرین ، ولیزاده, بهزاد ، مفتخر اقدم, افسانه (1394) بررسی فراوانی و علل مرگ‌های ناگهانی ارجاعی به پزشکی قانونی شهرستان اردبیل طی سالهای 92-1388. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، حبیب زاده, شهرام ، ولیزاده, بهزاد ، جباری مقدم, علی اصغر (1393) بررسی اپیدمیولوژی گاز گرفتگی (منوکسید کربن) منجر به فوت در شهرستان اردبیل طی سال‏های 1391-1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، باباپور, بهزاد ، امانی, فیروز ، محمدیان, لیلا (1393) سنجش میزان موفقیت احیای قلبی ریوی و عوامل مرتبط با آن در اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل طی سال 92. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، صادقیه اهری, سعید ، ولی زاده, بهزاد ، نظم فر, حسین ، نورزاد, سعید (1392) بررسی پراکندگی جغرافیایی و علل فوت و عوامل موثر در آن در حوادث جاده ای منجر به فوت در استان اردبیل از تیرماه 1391 الی 1392 (یک تحلیل GIS). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، اسدی, فینا (1392) مقایسه ی علایم بالینی ویافته های پاراکلینیک بیماران مسموم با قرص برنج( نوع اصلی و شکل گیاهی) در بیماران ارجاع شده به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل از فروردین سال 1384الی اسفند 1389. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

گسیلی, رامین ، فرزانه, اسماعیل ، یلدا , جعفری زاد (1392) بررسی عوارض مسمومیت های حاد اطفال مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1391. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، ولی زاده , بهزاد ، فرزانه, اسماعیل ، هدایتی پور, مسعود (1392) بررسی فراوانی و علل شکایات بیماران از ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در شهر اردبیل طی سالهای 1380-1390. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، میرزا رحیمی, مهرداد ، امانی, فیروز ، نصراله تبار میری, محبوبه (1391) اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد اطفال مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی اردبیل از فروردین 1386 تا آخر سال 1390. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، فرزانه, اسماعیل ، آذری, شهین (1391) بررسی علائم بالینی و مشخصات دموگرافیک و عوامل موثر در مسمومیت های ناشی از سموم دفع آفات کشاورزی در مراجعین به بیمارستان امام خمینی و تامین اجتماعی اردبیل در سال 1390. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، صادقیه اهری, سعید ، اعتماد, فاطمه (1391) بررسی علائم بالینی و عوامل همراه در مسمومیت های ناشی از مواد مخدر ارجاع شده به بیمارستان امام خمینی(ره) و بیمارستان سبلان اردبیل در سال 1390. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، مهرپور, امید ، اکبری فرد, مهدیه (1390) تعيين علائم باليني و يافته هاي آزمايشگاهي مرتبط با پيش آگهي در بيماران دچار مسموميت با قرص برنج (فسفيد آلومينيوم) ارجاع شده به بيمارستان امام خميني (ره) اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، حبیب زاده, شهرام ، سربندی فراهانی, اعظم (1390) مقايسه فراواني بروز تشنج در بيماران مبتلا به مسموميت با ترامادول در دو گروه درمان شده با نالوكسان و بدون دريافت آن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، صادقیه اهری, سعید ، قربان زاده, علی (1389) بررسی علل وعوامل مسمومیت های حاد بالغین منجر به بستری در بیمارستان امام خمینی اردبیل از اول فروردين ماه1384 تا آخر اسفند ماه 1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد ، فرزانه, اسماعیل ، نسل سراجی, فرناز (1389) بررسی سطح آگاهی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در خصوص برنامه کنترل عفونتهای حاد تنفسی بر اساس طرح مانا (مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل.

پوستی, علیرضا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، فرزانه, اسماعیل (1381) بررسي سطح كارورزان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل نسبت به كنترل عفونتهاي حاد تنفسي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فهرست در تاریخ 3 / 4 / 1397ایجاد شده است.