title

اسنادی که موضوع آنها "QV فارماکولوژی > QV 600 سم شناسی"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: ا | ب | ت | خ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ع | ف | ق | ل | م | ن | پ | ک
تعداد اسناد در این سطح 93.

ا

احمدآبادی, فریدا ، داوودی, عارفه ، احمدآبادی, فرزاد ، رضا زاده, حسن (1395) بررسی مسمومیتهای اتفاقی بستری شده در بیمارستان کودکان تبریز(2016). Pharmaceutical Sciences ــ 22 (2). ص.ص.137-132. شاپا 403x-1735

اشرفی حافظ, اصغر ، ناصر زاده, پروانه ، اشتری, خدیجه ، مرتضویان, امیرمحمد ، سلیمی, احمد (1397) حفاظت از آسیب کبدی و کلیوی نانو ذرات اکسید منگنز - توسط ویتامین D. Regulatory Toxicology and Pharmacology ــ 98 . ص.ص.240-244. شاپا 0273-2300

اشرفی حافظ, اصغر ، ناصر زاده, پروانه ، مرتضویان, امیرمحمد ، مهروی, بیتا ، اشتری, خدیجه ، صیدی, عنایت اله ، سلیمی, احمد (1397) مقايسه تأثير MnO2-NP ها و MnO2-MP ها بر کمپلکس هاي ميتوکندري در ارگان هاي مختلف. Toxicology Mechanisms and Methods ــ online . شاپا 1537-6516

افتخاری, عزیز ، احمدیان, الهام ، اعظمی, آیدا ، جوهری اهر, محمد ، اقبال, محمد علی (1396) اثرات محافظتی مانو ذرات کوانزیم کیو ده بر روی سمیت کبدی ایجاد شده با دیکلرووس. Environmental Toxicology ــ online . ص.ص.1-11. شاپا 1522-7278

اقبال, محمد علی ، مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد ، سعیدی کوزه کنانی, نازلی ، ضیائی, مجتبی (1390) اثرات محافظتی ان-استیل سیستئین بر آسیب میتوکندریائی و گونه های فعال اکسیژن القا شده با مالاتیون در سلولهای کبدی موش صحرائی. در: 11th International of the Iranian Society of Toxicology, 2011, Sept 13 -15, Mashad - Iran.

اقوامی, مرجان ، ابراهیمی, فاطمه ، زارعی, محمد هادی ، سلیمی, احمد ، پوراحمد, راضیه ، پوراحمد, جلال (1396) ماترین القاء آپوپتوز وابسته به ROS درلنفوست های B افراد مبتلاء به ALL از طریق هدف قرار دادن میتوکندری ها. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) ــ 19 (2). ص.ص.555-560. شاپا 1513-7368

اقوامی, مریم ، سلیمی, احمد ، عشقی, پیمان ، زارعی, محمد هادی ، فرزانه, شبنم ، ستاری, فاطمه ، زرقی, افشین ، پوراحمد, جلال (1397) هدف قرار دادن مسیر آپوپتوز میتوکندریایی توسط مهار کننده COX-2 سنتز شده در سلول های سرطانی. Future Medicinal Chemistry ــ online . ص.ص.1-14. شاپا 1756-8919

المعروف, عبدالله ، ابراین, پیتر ، ناصر زاده, پروانه ، فتحیان, روژینا ، سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1396) متوتروکسات سبب آسیب میتوکندریایی و خروج سیتوکروم C در هپاتوسیت های کبد رت میشود. Drug and Chemical Toxicology ــ 41 (1). ص.ص.51-61. شاپا 1525-6014

امیرشاهرخی, کیوان (1385) بررسی اثرات رسپتورهای اپیوئیدی در دیابت ناشی از دوزهای پائین استرپتوزوتوسین در موش سوری. در: Eleventh International Congress of Toxicology (ICTXI), July 15-19 2007, Canada, Montreal.

ب

بنانی, آرمیتا ، مصطفی لو, سارا ، گرجانی, علیرضا ، مالکی دیزجی, نسرین (1390) اثر ضد تورم ان-استیل آسپارتیل گلوتامات در التهاب القا شده با کاراژینین. در: 10th World Congress on Inflammation, June 25-29, 2011, Paris- France.

بهادر, حاجی ، مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1392) سمیت های غیر سرطانی بنزن در ارتباط با سلامت انسان. Toxicology and Applied Pharmacology ــ 276 (2). ص.ص.83-94. شاپا 1096-0333

بهادر, حاجی ، مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1393) شیوع دیابت در پاکستان و نقش احتمالی مواجهه با آرسنیک و آفت کش ها. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders ــ 13 (1). ص.ص.117-125. شاپا 2251-6581

بهادر, حاجی ، مقبول, فهیم ، مصطفی لو, سارا ، بعیری, مریم ، رحیمی فرد, مهبان ، نوایی نیگجه, مونا ، عبدالهی, محمد (1394) ارزیابی استرس اکسیداتیو و ترشح انسولین در جزایر لانگرهانس جدا شده از موش صحرایی پس از مواجهه با بنزن. Environmental Toxicology and Pharmacology ــ 39 (3). ص.ص.1161-1169. شاپا 1382-6689

بهادر, حاجی ، مقبول, فهیم ، مصطفی لو, سارا ، بعیری, مریم ، غلامی, مهدی ، غفوری بروجردی, المیرا ، عبدالهی, محمد (1394) مکانیسم های مولکولی سمیت کبدی و پانکراتیک القا شده با بنزن و متابولیت هیدروکینونی آن. Toxicology Mechanisms and Methods ــ 25 (8). ص.ص.628-636. شاپا 6516-1537

بهزاد فر, لادن ، عبدالهی, محمد ، سبزواری, امید ، حسینی, روح اله ، سلیمی, احمد ، ناصر زاده, پروانه ، شریف زاده, محمد ، پوراحمد, جلال (1396) نقش مؤثر مس در کمبود حافظه فضایی ناشی از بتا آمیلوئید و ارزیابی نشانگرهای عملکرد میتوکندری در هیپوکامپ موش صحرایی. Metallomics ــ 9 (7). ص.ص.969-980. شاپا 1756-591X

ت

تذکری, زهرا ، فرشباف, فرزانه ، خیرخواه, معصومه ، زارع, مریم ، موحد پور, آسیه ، نمادی وثوقی, مریم ، رسولی, رحیمه ، علیزاده, فریبا ، عالی, عدیله (1384) بررسی علل و الگوی مسمومیت در مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان بوعلی شهر اردبیل 1382. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 7 (1). ص.ص.48-53. شاپا 6799-2228

خ

خسروی, یحیی ، سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال ، ناصر زاده, پروانه ، صیدی, عنایت اله (1396) قرار گرفتن در معرض استنشاق نانو الماس استرس اکسیداتیو در ریه، قلب و مغز القا می کند. Xenobiotica ــ online . ص.ص.1-7. شاپا 0049-8254

ر

رزاقی اصل, نیما ، صیدی, عنایت اله ، علیخانی, رادین ، رضوانی, صبا ، میری, رحیم ، سلیمی, احمد (1396) سنتز وارزیابی سمیت ترکیبات 3-اکسو بوتان آمید در برابر لنفوسیت های انسانی و میتوکندری های جدا شده از آنها. Environmental Toxicology and Pharmacology ــ 51 . ص.ص.71-84. شاپا 1382-6689

ز

زارعی, محمد هادی ، حسینی شیرازی, سید فرشاد ، اقوامی, مرجان ، سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1396) تجزیه و تحلیل اثرات سیتوتوکسیک نیکل بر روی لنفوسیت های خون انسان. Toxicology Mechanisms and Methods ــ online . ص.ص.1-8. شاپا 6516-1537

س

سلیمی, احمد (1396) ارزیابی ترکیبات 3 اکسو بوتان آمید در لنفوسیتهایی انسانی و میتو کندریهای ایزوله شده از آنها. [ طرح تحقیقاتی]

سلیمی, احمد ، حبیبی رودکنار, مهریار ، صادقی, لیلا ، محسنی, علیرضا ، سیدی, عنایت اله ، پیراحمدی, نهال ، پوراحمد, جلال (1395) فعالیت ضد سرطانی انتخابی آکاسیتین بر علیه لوکمی لنفوستیک مزمن (CLL) با استفاده از روش‌های برون تنی و درون تنی: نقش کلیدی استرس اکسیداتیو و میتوکندری‌های سرطانی. Nutrition and Cancer ــ 68 (8). ص.ص.1404-1416. شاپا 0163-5581

سلیمی, احمد ، حبیبی رودکنار, مهریار ، صیدی, عنایت اله ، صادقی, لیلا ، محسنی, علیرضا ، پیراحمدی, نهال ، پوراحمد, جلال (1395) کریسین به عنوان یک عامل ضد سرطانی سمیت انتخابی خود را با مهار کمپکس های II و V میتوکندریایی در سلول های سرطانی CLL اعمال میکند.(2017). Cancer Investigation ــ online . ص.ص.174-186. شاپا 0735-7907

سلیمی, احمد ، رازیان, مصلح ، پوراحمد, جلال (1397) تجزیه و تحلیل اثرات سمیتی از بوسپیرون، سیتیزین و اولانزاپین بر لنفوسیت های خون انسان: مدل In Vitro. Current Clinical Pharmacology ــ 13 (2). ص.ص.120-127. شاپا 1574-8847

سلیمی, احمد ، رحماندوست, ملینا ، پوراحمد, جلال (1395) ارزیابی سمیت 6 مرکاپتوپورین با استفاده از تکنیک ACMS. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 12 (3). ص.ص.65-74. شاپا 1735-2444

سلیمی, احمد ، شجاع طلا تپه, بهناز ، پوراحمد, جلال (1396) گزیلن سبب استرس اکسیداتیو و آسیب های میتوکندریایی در لنفوسیت های ایزوله شده از خون انسان میشود. Toxicological research ــ 33 (3). ص.ص.233-238. شاپا 1976-8257

سلیمی, احمد ، غلامی فر, احسان ، ناصر زاده, پروانه ، حسینی, میر جمال ، پوراحمد, جلال (1395) سمیت لیتیم بر روی میتوکندری ها و کاردیومیوسایت هاایزوله: یک توجیه برای اثرات زیان آور سمیت قلبی. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology ــ 31 (2). ص.ص.232-241. شاپا 0461-1099

سلیمی, احمد ، مطلبی, عباس ، آیت الهی, مریم ، صیدی, عنایت اله ، محسنی, علیرضا ، ناظمی, ملیکا ، پوراحمد, جلال (1395) سمیت انتخابی خیار دریایی Holothuria Parva خلیج فارس بر روی ب- لنفوسیت های لوکمی لنفوسیتیک مزمن با هدف گیری میتوکندریایی(2016). Environmental Toxicology ــ 32 (4). ص.ص.1158-1169. شاپا 4081-1520

سلیمی, احمد ، وقار موسوی, مهرداد ، صیدی, عنایت اله ، پوراحمد, جلال (1394) سمیت متیل ترشیری بوتیل اتر (MTB) بر روی لنفوسیت های خون انسانی. Environmental Science and Pollution Research ــ online . شاپا 1344-0944

سلیمی, احمد ، پاییزی, مریم ، سادات یوسف ثانی, بهاره ، شادنیا, شاهین ، حسنیان مقدم, حسین ، زمانی, نسیم ، پوراحمد, جلال (1396) مهار گلوکز 6-فسفات دهيدروژناز از هپاتوسيت ها در مقابل سميت ناشي از آلومينيوم فسفيد محافظت می کند. Pesticide Biochemistry and Physiology ــ online . شاپا 0048-3575

سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1397) آزمایشات حیوانی برای ارزیابی اختلال شناختی در موش نوزاد. در: Teratogenicity Testing: Methods and Protocols. Humana Press, New York, ص.ص.545-554. شابک 978-1-4939-7882-3

سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1397) در تجزیه و تحلیل Vivo از آپوپتوز در هیپوکامپ جنین. در: Teratogenicity Testing: Methods and Protocols. Humana Press, New York, ص.ص.531-536. شابک 978-1-4939-7882-3

سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1397) اندازه گیری پارامترهای سمیت میتوکندریایی در هیپوکامپ جنین. در: Teratogenicity Testing: Methods and Protocols. Humana Press, New York, ص.ص.537-544. شابک 978-1-4939-7882-3

سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1397) نقش ترکیبات طبیعی در پیشگیری و درمان لوسمی لنفوسیتی مزمن. در: Polyphenols: Prevention and Treatment of Human Disease. Elsevier, London, ص.ص.195-203. شابک 978-0-12-813008-7

سلیمی, احمد ، پیر سحرخیز, مهرنوش ، مطلبی, عباس علی ، سیدی, عنایت اله ، محسنی, علیرضا ، ناظمی, ملیکا ، پوراحمد, جلال (1394) عصاره استاندارد شده اسفنج خلیج فارس، Axinella Sinoxea به طور انتخابی سبب القاء آپوپتوز از مسیر میتوکندریایی در سلول های لوکمی لنفوستیک مزمن میشود. Journal of Analytical Oncology ــ 4 (4). ص.ص.132-140. شاپا 7229-1927

ش

شادنیا, شاهین ، اشرافی وند, سپیده ، مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1390) ان-استیل سیستئین، یک درمان جدید برای مسمویت حاد با ترکیبان ارگانوفسفره. International journal of pharmacology ــ 7 (6). ص.ص.732-735. شاپا 1811-7775

شریفی پاسندی, مرضیه ، حسینی شیرازی, فرشاد ، غلامی, محمد رضا ، صالحی, حسین ، نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، قاسمی حمیدآبادی, هاتف ، نیاپور, علی (1396) سلول های اپی/پرینورال، سلول های شوآن و همچنین یکپارچگی غلاف پرینورال به دنبال مواجهه با 2,4-D تحت تاثیر قرار می گیرند. Neurotoxicity Research ــ online . شاپا 1029-8428

شیبانی اصل, زینب ، ملکی راد, علی اکبر ، عبدالهی, محمد ، بخشی پور, علیرضا ، اکبری دستجردی, هاجر ، مصطفی لو, سارا ، یوسف پور, راضیه (1393) اثر ترکیب عصاره شیکوریوم و سیناموم بر فعالیت آنزیم های کبدی و پارامتر های بیوشیمیائی در بیماران کبد چرب غیرالکلی. Health ــ 6 (11). ص.ص.1212-1217. شاپا 2070-0237

ص

صادقیه اهری, سعید ، فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، آذری, شهین (1393) اپيدميولوژی مسموميت‏های ناشی از سموم دفع آفات کشاورزی در مراجعين به بيمارستان‏های امام خمينی و تامين اجتماعی شهر اردبيل در سال 1390. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 5 (3). ص.ص.240-247. شاپا 2228-7183

صالحی فروز, بهناز ، ملکی راد, علی اکبر ، عبدالهی, محمد ، رهزنی, کبری ، مصطفی لو, سارا (1393) مطالعه پارامترهای عصبی-روانی، خونی و استرس اکسیداتیو در کارگران کوره های ذغال سنگ. Health ــ 6 (11). ص.ص.1230-1236. شاپا 2070-0237

صدیق آرا, ملینا ، امیر شعر دوست, زهرا ، مینایان, محسن ، حاج هاشمی, وحیداله ، ناصر زاده, پروانه ، سلیمی, احمد ، سیدی, عنایت اله ، پوراحمد, جلال (1395) سمیت آترواستاتین بر روی میتوکندری های پانکراس: توجیه ای برای افزایش ریسک دیابت ملیتوس. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology ــ 120 (2). ص.ص.131-137. شاپا 1742-7843

صیدی, عنایت اله ، راسخ, حمید رضا ، سلیمی, احمد ، محسنی فر, ژاله ، پوراحمد, جلال (1395) سمیت انتخابی اپیجنین بر روی هپاتوسیت های سرطانی با هدف قرار دادن مستقیم میتوکندری های آنها. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry ــ 16 (12). ص.ص.1576-1586. شاپا 1871-5206

صیدی, عنایت اله ، راسخ, حمید رضا ، سلیمی, احمد ، محسنی فر, ژاله ، پوراحمد, جلال (1394) میریستین به طور انتخابی سبب القاء آپوپتوز در هپاتوسیت های سرطانی به وسیله هدف قرار دادن میتوکندری های آنها می شود. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology ــ online . شاپا 7835-1742

صیدی, عنایت اله ، سلیمی, احمد ، راسخ, حمید رضا ، محسنی فر, ژاله ، پوراحمد, جلال (1397) سمیت سلولی انتخابی لوتئولین و کومپفرول در هپاتوسیت های سرطانی گرفته شده از مدل کارسینوما موش صحرایی: مشارکت هدف قرار دادن میتوکندری ها از طریق رادیکال های فعال اکسیژن. Nutrition and Cancer ــ 70 (4). ص.ص.594-604. شاپا 0163-5581

صیدی, عنایت اله ، مطلبی, عباس علی ، دست باز, مریم ، دهقان, سحر ، سلیمی, احمد ، ناظمی, ملیکا ، پوراحمد, جلال (1394) سمیت انتخابی عصاره متانولی خیار دریایی (Holothuria parva) و اسفنج (Haliclona oculata) خلیج فارس بر روی میتوکندری های ایزوله شده ازیک مدل حیوانی مبتلاء به هپاتوسولار کارسینوما. Hepatitis Monthly ــ 15 (12). ص.ص.1-12. شاپا 143x-1735

صیدی, عنایت اله ، میرحسینی, سحر ، سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1395) پروپولیس القاء می کند سمیت سلولی بر روی سلول های سرطانی ایزوله شده از مدل موش صحرایی مبتلاء به هپاتوسلولار کارسینوما، درگیری تارگت میتوکندریایی وابسته به (ROS). PharmaNutrition ــ 4 (4). ص.ص.143-150. شاپا 2213-4344

ض

ضیایی, مجتبی ، اقبال, محمد علی ، غفار زاده, محمد ، عندلیب, سینا ، مصطفی لو, سارا ، خرمی, آرش (1390) مقایسه اثرات کلوفیبرات و آنالوگ جدید سیلیکون دار بر روی هپاتوسیتهای ایزوله موش صحرایی. در: 20th Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Oct 10-13 , 2011, hamedan - Iran.

ع

عبدالهی, محمد ، مریدانی, مجید ، اوکزی, آروما ، مصطفی لو, سارا (1393) استرس اکسیداتیو و پیری. Oxidative Medicine and Cellular Longevity ــ 2014 (876834). ص.ص.1-2. شاپا 1942-0900

عبدالهی, محمد ، مصطفی لو, سارا (1393) اکسی دمتون. در: Encyclopedia of Toxicology. Oxydemeton-methyl . Elsevier, Amsterdam, ص.ص.738-740. شابک 3-386454-12-0-978

عبدالهی, محمد ، مصطفی لو, سارا (1393) ضد افسردگی های سه حلقه ای. در: Encyclopedia of Toxicology. Tricyclic Antidepressants, 4 . Elsevier, Amsterdam, ص.ص.838-845. شابک 3-386454-12-0-978

عبدالهی, محمد ، مصطفی لو, سارا (1393) عوامل اعصاب سری جی. در: Encyclopedia of Toxicology. G-Series Nerve Agents, 2 . Elsevier, Amsterdam, ص.ص.800-805. شابک 3-386454-12-0-978

عبدالهی, محمد ، مصطفی لو, سارا (1393) نورتیسترون. در: Encyclopedia of Toxicology. Norethisterone, 3 . Elsevier, Amsterdam, ص.ص.619-621. شابک 3-386454-12-0-978

عبدالهی, محمد ، مصطفی لو, سارا (1393) کلرامفنیکل. در: Encyclopedia of Toxicology. Chloramphenicol, 1 . Elsevier, Amsterdam, ص.ص.837-840. شابک 3-386454-12-0-978

عبدالهی, محمد ، مصطفی لو, سارا ، پورنورمحمدی, شیرین ، شادنیا, شاهین (1382) استرس اکسیداتیو و مهار کولین استراز در بزاق و پلاسما متعاقب تماس تحت مزمن با مالاتیون در موش صحرایی. Comparative Biochemistry & Physiology Part C Toxicology & Pharmacology ــ 137 (1). ص.ص.29-34. شاپا 1532-0456

ف

فخری بافقی, مریم سادات ، قاسمی نیری, سیده فرناز ، مصطفی لو, سارا ، نوایی نیگجه, مونا ، بعیری, مریم ، محمدی راد, آزاده ، عبدالهی, محمد (1394) اثرات محافظتی داروهای با پایه سلنیوم بر سمیت ترکیبات ارگانوفسفره در مدل گلبولهای قرمز انسانی(2016). Cell Journal :Yakhteh ــ 17 (4). ص.ص.740-747. شاپا 5806-2228

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک ، شفائی خانقاه, یوسف (1393) ارزیابی علایم بالینی و فاکتورهای موثر بر مسمومیت دارویی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان. Journal of Physiology and Pharmacology Advances ــ 5 (1). ص.ص.530-535. شاپا 2251-7693

فضلی, داود ، ملکی راد, علی اکبر ، میزائی, مهتاب ، اکبری دستجردی, هاجر ، مصطفی لو, سارا ، کارخانه, اعظم ، بایرامی, زهرا ، عبدالهی, محمد (1393) مطالعه ارتباط بین مواجهه با سرب و پارامتر های خونی، روانی و حافظه در تعمیر کاران اتوموبیل. Health ــ 6 (8). ص.ص.712-719. شاپا 2070-0237

فیضی, مهرداد ، سلیمی, احمد ، صیدی, عنایت اله ، ناصر زاده, پروانه ، کوهنورد, مهدی ، رحیمی, آتنا ، پوراحمد, جلال (1395) سمیت کوپریزون به عنوان یک عامل شلاته کننده مس بر روی میتوکندری های ایزوله شده از مغز موش سوری: یک تائیدی برای دملینه شدن و اختلالات رفتاری بعدی. Toxicology Mechanisms and Methods ــ 26 (4). ص.ص.276-283. شاپا 5616-1537

ق

قنبری, فاطمه ، صیدی, عنایت اله ، ناصر زاده, پروانه ، سلیمی, احمد (1396) سمیت دی اکسید نانوتیتانیوم (TiO2-NP) روی مونوسیتهای انسانی و میتوکندریای آنها. Environmental Science and Pollution Research ــ 25 (7). ص.ص.6739-6750. شاپا 0944-1344

ل

لاریجانی, باقر ، افشاری, مژگان ، مجتهدی, علیرضا ، آستانه ای, فاطمه ، حسینی نژاد, آرش ، حشمت, رامین ، رضایی, علی ، زمانی, محمد جعفر ، مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1384) اثر آنتی اکسیدانت کارودیلول و آلوپورینول در بیماران دیابت تیپ 2. در: 65th Scientific Sessions (2005) American Diabetes Association, June 10-14 , 2005, San Diego, California - USA.

م

مصطفی لو, سارا (1395) آلاینده های آلی ماندگار و ارتباط با بیماریهای متابولیک در زمینه مقاومت به انسولین. در: Reviews of Environmental Contamination and Toxicology. Springer, New York, ص.ص.69-89.

مصطفی لو, سارا (1390) نقش ترکیبات ارگانوفسفره در تغییرات متابولیسم کبدی گلوکز به صورت مقاومت به انسولین به واسطه استرس اکسیداتیو و التهاب. در: 11th International of the Iranian Society of Toxicology, Sept 13-15, 2011, mashad - Iran.

مصطفی لو, سارا ، آستانه ای, فاطمه ، افشاری, مژگان ، مجتهدی, علیرضا ، زمانی, محمد جعفر ، لاریجانی, باقر ، عبدالهی, محمد (1388) بررسی سطح خونی و بزاقی آنتی اکسیدانت، فاکتور رشد اپیدرمی و نیتریک اکساید در بیماران دیابتی وابسته به انسولین. در: 2nd International Conference on Drug Discovery and Therapy, Feb 1-4 , 2010, ِDubai - Emirat.

مصطفی لو, سارا ، اقبال, محمد علی ، عبدالهی, محمد ، محمدی, سعداله (1391) بررسی نقش التهاب و استرس اکسیداتیو در اختلال کبدی متابولیسم گلوکز القا شده با مالاتیون. در: EUROTOX 2012 - 48th Congress of the European Societies of Toxicology, June 17-20 , 2012, Stockholm - Sweden.

مصطفی لو, سارا ، اقبال, محمد علی ، نیلی احمدآبادی, امیر ، بعیری, مریم ، عبدالهی, محمد (1391) شواهد بیوشیمیایی دال بر پتانسیل ترکیبات ارگانوفسفره در تغییر متابولیسم کبدی گلوکز به سمت مقاومت به انسولین از طریق مسیرهای التهابی و استرس اکسیداتیو. Toxicology and industrial health ــ 28 (9). ص.ص.840-851. شاپا 0748-2337

مصطفی لو, سارا ، بعیری, مریم ، بهادر, حاجی ، سلطانی رضائی راد, محمد ، غلامی, مهدی ، عبدالهی, محمد (1393) بررسی مکانیسم های مولکولی دخیل در اختلال متابولیسم گلوکز توسط سرب در ارتباط با کبد و پانکراس. Environmental Toxicology and Pharmacology ــ 39 (1). ص.ص.16-26. شاپا 1382-6689

مصطفی لو, سارا ، بعیری, مریم ، غفوری بروجردی, المیرا ، غلامی, مهدی ، عبدالهی, محمد (1392) بررسی اثرات تحت مزمن سرب بر متابولیسم کبدی گلوکز در موش صحرائی. در: 21st international iranian congress of physiology and pharmacology, Aug 23-27, 2013, Tabriz- Iran.

مصطفی لو, سارا ، بهادر, حاجی (1393) استیلن. در: Encyclopedia of Toxicology. Acetylene, 1 . Elsevier, Amsterdam, ص.ص.51-53. شابک 3-386454-12-0-978

مصطفی لو, سارا ، بهادر, حاجی (1393) سیکلوهگزن. در: Encyclopedia of Toxicology. Cyclohexene, 1 . Elsevier, Amsterdam, ص.ص.1109-1110. شابک 3-386454-12-0-978

مصطفی لو, سارا ، عبداللهی, محمد (1390) نقش آلودگی محیطی آفت کش ها در شیوع دیابت. International journal of pharmacology ــ 8 (2). ص.ص.139-140. شاپا 1811-7775

مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1397) ارتباط بین ترکیبات ارگانوفسفره و بیماریهای نورودژنراتیو بر اساس شواهد و مکانیسم ها. Toxicology ــ 409 . ص.ص.44-52. شاپا 0300-483X

مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1392) آفت کش ها و بیماری های مزمن انسان: شواهد، مکانیسم و چشم انداز. Toxicology and Applied Pharmacology ــ 268 (2). ص.ص.157-177. شاپا 0041-008X

مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1391) آلودگی محیطی جیوه و اثرات آن بر سطح سلامت. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology ــ 64 (1). ص.ص.179-181. شاپا 0004-1254

مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1391) سمیت ژنتیکی آفت کش ها. International journal of pharmacology ــ 8 (6). ص.ص.473-474. شاپا 1811-7775

مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1394) فارماکولوژی و سم شناسی پایه ترکیبات موستارد. در: Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds. Basic Pharmacology and Toxicology . Springer, Switzerland, ص.ص.49-61. شابک 6-23874-319-3-978

مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1391) ماندگاری آفت کش ها در محیط و بیماریهای مزمن انسان. Clinical & Experimental Pharmacology ــ S5 (e002). ص.ص.1-3. شاپا 2161-1459

مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1395) مروری نو بر مواجهه و سمیت آفت کش ها در انسان(2017). Archives of Toxicology ــ 91 (2). ص.ص.549-599. شاپا 0340-5761

مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد ، اقبال, محمد علی ، سعیدی کوزه کنانی, نازلی (1390) اثرات محافظتی ان-استیل سیستئین بر استرس اکسیداتیو القا شده با مالاتیون در سلولهای کبدی جداشده از موش صحرائی. Advanced pharmaceutical bulletin ــ 2 (1). ص.ص.79-88. شاپا 2228-5881

مصطفی لو, سارا ، محمدی, حمیدرضا ، رمضانی, علی ، عبدالهی, محمد (1391) ارتباط بین بیوکینتیک متفاوت نانوداروها و سمیت آنها. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 21 (14). ص.ص.1-4. شاپا 1560-8115

مصطفی لو, سارا ، نیلی احمدآبادی, امیر ، پورخلیلی, نازیلا ، بنانی, آرمیتا ، پاکزاد, محسن ، حسنی, شکوفه ، محمدی راد, آزاده ، بعیری, مریم ، عبدالهی, محمد (1391) اثرات حفاظتی تیموکینون بر آسیب پانکراتیک القا شده با مالاتیون در جزایر لانگرهانس سگ. در: 13Th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference, Sep 3-6, 2012, Isfahan - Iran.

مصطفی لو, سارا ، کرمی مهاجری, سمیه ، عبدالهی, محمد (1392) مروری بر مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده در مورد مواجهه با آفت کش ها در ایران. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 15 (12). e13896. شاپا 2074-1804

مقبول, فهیم ، مصطفی لو, سارا ، بهادر, حاجی ، عبدالهی, محمد (1394) مروری بر بیماریهای اندوکرین در ارتباط با سموم محیطی و مکانیسم های در گیر. Life sciences ــ 145 . ص.ص.265-273. شاپا 3205-0024

ن

ناصر زاده, پروانه ، انصاری, فاطمه ، کاویانی, محبوبه ، اشتری, خدیجه ، خیربخش, راحله ، سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1396) نانوذرات کربن تک لایه، چند لایه و Fe2O3 سب القاء آپوپتوز از مسیر میتوکندریایی در سلول های ملانوم پوستی می شوند. Cutaneous and Ocular Toxicology ــ online . شاپا 1556-9527

ناصر زاده, پروانه ، شاهی, فرشاد ، فریدونی, محمد جواد ، صیدی, عنایت اله ، ایزدی, مرتضی ، سلیمی, احمد (1396) اوزون/اکسیژن درمانی ملایم آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیره آنزیمی را افزایش می دهد که از کاهش شنوایی ناشی از صوت محافظت میکند. Free Radical Research ــ online . ص.ص.1-10. شاپا 1071-5762

ناصر زاده, پروانه ، مرتضوی, سید علیرضا ، اشتری, خدیجه ، سلیمی, احمد ، فرخی, مهدی ، پوراحمد, جلال (1397) بررسی اثرات سمی فیبرین ابریشم بر روی لنفوسیت های و مونوسیت هاانسانی. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology ــ 32 (6). ص.ص.1-7. شاپا 1095-6670

ناصر زاده, پروانه ، نکوهی مهر, سارا ، سعدآبادی, زینب ، صیدی, عنایت اله ، سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1396) کورکومین از میتوکندری ها و کاردیومیسیت ها در مقابل آسیب اکسیداتیو وآپوپتوز القاء شده توسط سم Hemiscorpius Lepturus محافظت میکند. Drug Research ــ online . شاپا 2194-9379

نظری, جلیل ، دیانت, ایمان ، صمدی راد, بهرام ، نظری, سعید (1389) مطالعه موارد مرگ ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ارجاعی به پزشک قانونی در سالهای 1383-1387 در شهر تبریز. تصویر سلامت ــ 1 (3). ص.ص.51-57. شاپا 9058-2008

نیاپور, علی ، مأذنی, محمد ، حسینی شیرازی, سید فرشاد ، شریفی پاسندی, مرضیه (1395) اثر 2،4 دی کلروفنوکسی استیک اسید بر بقا و آپوپتوز سلول های فیبروبلاست مشتق از سیستم عصبی محیطی موش صحرایی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیلی احمدآبادی, امیر ، عزیزی, ابراهیم ، استاد, ناصر ، شریف زاده, محمد ، حسینی, روح اله ، پورخلیلی, نازیلا ، پاکزاد, محسن ، مصطفی لو, سارا ، بعیری, مریم ، حسنی, شکوفه ، عبدالهی, محمد (1390) بررسی اختلالات ترشح انسولین وابسته به گلوکز در جزایر لانگرهانس موش صحرائی تحت مواجهه با مالاتیون. در: 11th International of the Iranian Society of Toxicology, 2011, Sep 13 -15, Mashad - Iran.

نیلی احمدآبادی, امیر ، پورخلیلی, نازیلا ، فولاددل, شمیله ، پاکزاد, محسن ، مصطفی لو, سارا ، حسنی, شکوفه ، بعیری, مریم ، عزیزی, ابراهیم ، استاد, سید ناصر ، حسینی, روح اله ، شریف زاده, محمد ، عبدالهی, محمد (1392) بررسی بیوشیمیائی و مکانیسمی اختلال پانکراتیک القاء شده با مالاتیون. Pesticide Biochemistry and Physiology ــ 106 (1-2). ص.ص.51-60. شاپا 0048-3575

پ

پاکزاد, محسن ، نیلی احمدآبادی, امیر ، مراتان, اکبر ، گرگانی, نعمت ، پورخلیلی, نازیلا ، بعیری, مریم ، تهرانی, طریقت ، کاکاوند, ش ، مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1390) بررسی نقش آنزیم NADPH-اکسیداز در سمیت دیازینون در موش صحرائی. در: 11th International of the Iranian Society of Toxicology, Sep 13-15 , 2011, mashad - Iran.

پوراحمد, جلال ، سلیمی, احمد ، صیدی, عنایت اله (1395) نقش رادیکال های فعال در پیشرفت و درمان سرطان. در: Free Radicals and Diseases. InTech, Croatia, ص.ص.347-362. شابک 978-953-51-2746-8

پیراحمدی, نهال ، زرقی, افشین ، سلیمی, احمد ، عارفی, هادی ، پوراحمد, جلال (1396) ساختار بتا لاکتام 4-(4-(Methylsulfonyl) phenyl)-1-pentyl-3-phenoxyazetidin-2-one به طور انتخابی میتوکندری های B لنفوسیت های سرطانی را مورد هدف قرار میدهند. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry ــ 17 (9). ص.ص.1292-1301. شاپا 1871-5206

ک

کهریزی, فرزاد ، سلیمی, احمد ، نوربخش, فرشید ، فیضی, مهرداد ، مهری, فرشته ، ناصر زاده, پروانه ، نادری, نیما ، پوراحمد, جلال (1395) تجویزهای تکراری جیوه پیشرفت بیماری مالتپل اسکلروزیس (MS) را از طریق آسیب به میتوکندری ها تسریع می کند. Iranian Journal of Pharmaceutical Research ــ 15 (4). ص.ص.834-841. شاپا 1735-0328

فهرست در تاریخ 3 / 12 / 1397ایجاد شده است.