title

Items where Subject is "WX Hospital and other health Facilities"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 176.

Article

سید احدی, سید میلاد and مولایی, بهنام and اعیادی, نادر and مولوی, پرویز and ندرمحمدی مقدم, مهریار (1399) نقش هوش اخلاقی پزشکان شاغل در اورژانس در پیش بینی رضایتمندی بیماران. مجله اخلاق پزشکی ــ 14 (45). pp. 1-11. شاپا 2008-4374

نقی زاده باقی, عباس and سلیمانی, سلیمان and حسن زاده, محمد and خدابخشی هفشجانی, نسرین (1394) بررسي تأثير اجراي حسابداري تعهدي بر پاسخ گويي مديران دانشگاه هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شمال غرب ايران. فصلنامه حسابداري سلامت ــ 4 (1پ11). pp. 81-94. شاپا 0473-2252

اسدی, حسین and حبیبی, عقیل and غیبتی, فرهاد and داوری, مهناز (1400) شاخص های زمانی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در شهر اردبیل ، ایران ، 2020. Health in Emergencies & Disasters Quarterly ــ 6 (3). pp. 161-168. شاپا 2345-4210

اسدی, حسین and حبیبی, عقیل and داوری, مهناز and ارشادی فرد, سولماز (1399) وضعیت فرهنگ ایمني بیمار در پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره)اردبیل حین شیوع بیماری کووید-19،سال 1399. مجله طب نظامی ــ 22 (11). pp. 1162-1170. شاپا 1735-1537

اسدی, حسین and حبیبی, عقیل and حمیدی, راحله and ارشادی فرد, سولماز and رضاپور, علی and داوری, مهناز (1400) مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با استاندارد های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1398. پایش ــ 20 (3). pp. 285-293. شاپا 1680-7626

ادهم, داود and پناهی, محمد and طهماسبی, علی and عامری, حسین and صادقی, قربان (1392) علل انتخاب بیمارستان های خصوصی توسط بیماران. HealthMED ــ 7 (5). pp. 1629-1633. شاپا 1840-2291

مهری, سعید and خانکه, حمیدرضا and حبیبی, عقیل and حمید خلق, غلامرضا and محمدی, محمدعلی and دادخواه, بهروز (1398) بررسی ميزان آمادگی بيمارستان های استان اردبيل در برابر حوادث غیرمترقبه. Health in Emergencies & Disasters Quarterly ــ 3 (4). pp. 127-134. شاپا 2345-4210

ادهم, داود and دلگشائی, بهرام and سیدین, سید حسام and صالحی, مسعود (1391) اثربخشی تیمی در مدیریت بیمارستان: یک مطالعه مروری. HealthMED ــ 6 (6). pp. 2164-2170. شاپا 1840-2291

فتحی, افشین and چمنیان, یلدا and افضلی فرد, حبیب and خسروانی, شهریار and نوری, عارف (1394) مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان. International Journal of Review in Life Sciences ــ 5 (4). pp. 383-389. شاپا 2231-2935

فتحی, افشین and چمنیان, یلدا and افضلی فرد, حبیب and خوسروانی, شهریار and نوری, عارف (1394) ارتباط بین اجزای یادگیری سازمان یافته با ابداعات سازمانی در بین کارکنان. International Journal of Review in Life Sciences ــ 5 (4). pp. 323-327. شاپا 2231-2935

براک, منوچهر and ممیشی, ستاره and سیادتی, سید احمد and سلامتی, پیمان and خطائی, قمرتاج and میرزا رحیمی, مهرداد (1390) بررسي ريسك فاكتورها و علل باكتريال عفونتهاي بيمارستاني در NICU و PICU دربيمارستانهاي مركز طبي كودكان و بهرامي از مهر ماه 1386 تا پايان شهريور 1387. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (2). pp. 113-120. شاپا 2228-7280

براک, منوچهر and پورفرضی, فرهاد and جیرودی, شیما and رحیمی, گیتی and پهلوان, یاسمین (1391) بررسی اتیولوژی و تظاهرات بالینی عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (suppl). pp. 33-39. شاپا 2228-7280

فانی خیاوی, رسول and رئیسی, پوران and مهرتک, محمد (1399) عوامل موثر بر استقرار طرح تحول سلامت در بیمارستانهاي استان اردبیل. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 11 (1). pp. 123-134. شاپا 2228-7183

کریم اللهی, منصوره (1378) بررسی نحوه مصرف آنتی بیوتیکها در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی اردبیل ــ 2 (3). pp. 1-9.

کریم اللهی, منصوره and مظاهری, عفت (1379) بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی اردبیل ــ 3 (3). pp. 24-30.

دشتی کلانتر, رجب and حسینی, فاطمه and جوادنوری, مژگان (1400) گزارش موردی جراحی سزارین در حاملگی کاذب. Journal of Midwifery and Reproductive Health ــ 9 (1). pp. 2639-2641. شاپا 2345-4792

احمد کیادلیری, علی اصغر and نجفی, بهزاد and حق پرست بیدگلی, حسن (1390) توزیع جغرافیایی نیاز و دسترسی به مراقبتهای سلامت در جمعیت روستایی. International Journal for Equity in Health ــ 10 (39). pp. 1-7. شاپا 1475-9276

مهرتک, محمد and وطن خواه, سودابه and دلگشائی, بهرام and قلی پور, آرین (1393) جانشین پروری درنظام سلامت ایران: مطالعه موردی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. Global Journal of Health Science ــ 6 (5). pp. 174-183. شاپا 9736-1916

عامری, حسین and ادهم, داود and پناهی توسنلو, محمد and خلیلی, زیبا and فصیحی, آذر and مروجی اتهرآبادی, مینا and کریمی, صغری (1394) پیش بینی کننده‏های مدت اقامت بیمار در بیمارستان. سلامت و بهداشت ــ 6 (3). pp. 256-265. شاپا 2382-9710

رضایی, ستار and فلاح, راضیه and کاظمی, علی and دارودی, رجبعلی and زندیان, حامد and حاجی زاده, محمد (1394) تعیین هزینه های مراقبت سلامت در ایران: نتایج حاصل از تحلیل سری زمانی. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran ــ 30 (1). pp. 6-14. شاپا 1016-1430

رضایی, ستار and حاجی زاده, محمد and زندیان, حامد and فتحی, افشین and نوری, بیژن (1397) کیفیت خدمات در بیمارستان های ایران: مرور نظامند و متاآنالیز. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 32 (1). pp. 1-8. شاپا 1016-1430

مهرتک, محمد and حبیب زاده, شهرام and وطن خواه, سودابه and جعفری عوری, مهدی and دلگشائی, بهرام and آذری, آرزو (1395) ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوري: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. مدیریت سلامت ــ 19 (63). pp. 91-100. شاپا 2008-1200

مهرتک, محمد and حبیب زاده, شهرام and فرزانه, اسماعیل and رجایی خیاوی, عبداله (1396) اثربخشی آموزش تکینیک های شناختی- رفتاری روی مکان کنترل بیماران همودیالیزی. Electronic Physician ــ 9 (10). pp. 5631-5637. شاپا 2008-5842

رواقی, حمید and گوهری, محمدرضا and ادهم, داود and مهرتک, محمد and جعفری عوری, مهدی and آذری, آرزو and سلیمی نژاد, مسلم and شمسی, محمدعلی (1395) آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر وﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ از رﻋﺎﯾﺖ آن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان. سلامت و بهداشت ــ 7 (1). pp. 26-34. شاپا 2382-9710

مهرتک, محمد and مهدوی, عبدالله and ابراهیمی, کمال and سرخی, عباس (1398) ایمنی اتاق عمل بر اساس استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اردبیل. مدیریت بهداشت و درمان ــ 10 (4). pp. 95-102. شاپا 2476-3012

حاتمی, رقیه and جعفری, نسرین and اخوان اکبری, پوران and کاظم زاده, رأفت and حاجی آقامحمدی, پریسا and عالی, عدیله and پورقهرمان, شهلا and مشعوفی, مهرناز (1388) علل صدمات در نوجوانان (19-15 سال) مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان شفیعیه زنجان. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (1). pp. 23-27.

مهرتک, محمد and فرزانه, اسماعیل and حبیب زاده, شهرام and کامران, عزیز and زندیان, حامد and مهدوی, عبدالله (1396) فرهنگ سازمانی و جانشین پروری در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. Electronic Physician ــ 9 (11). pp. 5806-5813. شاپا 2008-5842

امانی, فیروز and محرمی, فاطمه and سیفی, صبا and معظمی, رعنا and صادقی فرد, وحید (1391) بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). pp. 27-37. شاپا 1735-2584

ارسنگ, شهرام and امانی, فیروز and جعفری کوشکی, توحید and مظفریان پور, الهام and جعفری کفاش, کریم and سجادی منش, مصطفی and رحمانی, سعیده (1394) بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم ــ 9 (4). pp. 55-63. شاپا 7799- 1735

امانی, مجتبی and قدیمی, نعیمه and اصلانی, محمدرضا and قبادی مراللو, حسن (1396) همبستگی پروتئین و چسبندگی عروق سرم 1 با محدودیت جریان هوا و کیفیت زندگی در بیماری انسداد مزمن ریوی. Respiratory Medicine ــ online . شاپا 0954-6111

امانی, فیروز and مهدوی, عبدالله and حامدی, بتول and زارع رسولی, سولماز and کارگر, زهرا and محمدزاده, المیرا (1390) نحوه اخذ رضايت از بيماران در بيمارستان‌های شهر اردبيل (1389). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ــ 13 (3). pp. 108-113. شاپا 1562-4765

امانی, فیروز and فیروزی, پریسا and فکرت, رامین and صفری, حسن and اسکندری, فرید (1391) برآورد هزینه های بیمارستانی بیماران سرطانی بستر شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال 1389. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). pp. 1-6. شاپا 1735-2584

صدوقی, فرحناز and ابراهیمی, کمال (1394) عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان بخش فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان های آموزشی شهر تهران. Global Journal of Health Science ــ 7 (2). pp. 328-334. شاپا 9736-1916

صدوقی, فرحناز and ابراهیمی, کمال (1393) تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مجلات مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت در پایگاه اطلاعاتیWeb of Science. مدیریت اطلاعات سلامت ــ 11 (5). pp. 581-592. شاپا 7835-1735

حسینی آهق, میر محمد (1380) آگاهی وعملکرد کارکنان مراکز پزشکی خلخال در ارتباط با پیشگیری از هپاتیت ب. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 1 (1). pp. 1-6. شاپا 1735-2452

دهقان نیری, ناهید and محمدی فیروزه, منا and سیلانی, خاطره (1393) تبیین تجربیات پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی. حیات ــ 20 (4). pp. 1-14. شاپا 1735-2215

خواجه نصیری, فرحناز and ویدا, زروشانی and پورصادقیان, محسن (1400) ماکرو ارگونومی و مراقبین سلامت در دوران پاندمی کووید-19. Work ــ 69 (3). pp. 713-714. شاپا 1051-9815

قبادی مراللو, حسن and مهرنوش, نسرین and حمید خلق, غلامرضا and امانی, فیروز (1393) بررسی کیفیت ارائه خدمات در کلینیک ویژه کوثر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل براساس الگوي سروکوآل در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (4). pp. 379-387. شاپا 2228-7280

صادقی خانقاه, رقیه and حق پرست, مجید (1394) طراحی مدار شمارنده برگشت ‌پذير نانومتری. Research Journal of Recent Sciences ــ 4 (7). pp. 112-118. شاپا 2502-2277

پناهی توسنلو, محمد and پوررضا, ابوالقاسم and ادهم, داود and خسروی, بهمن and کاظمی, رضوان and نعیمانی, فروغ and صادقی, قربان and خلیلی, زیبا (1401) تعارض در محیط بیمارستان: دیدگاه مدیران و کارکنان. Jundishapur Journal of Health Sciences ــ 14 (2). e115358. شاپا 2252-0627

کامران, عزیز and اسدی, حسین and ارشادی فرد, سولماز and حمیدی, راحله and رضاپور, علی (1401) بررسی میزان آمادگی بیمارستان های استان اردبیل در زمان همه گیری کووید-19. Health in Emergencies and Disasters ــ 7 (2). pp. 71-78. شاپا 2345-4210

زندیان, حامد and چمنیان, یلدا and ظهیریان مقدم, تلما and فرزانه, اسماعیل (1397) ارتباط یادگیری سازمانی و اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی: مطالعه موردی استان اردبیل. Evidence Based Health Policy, Management & Economics ــ 2 (2). pp. 100-108. شاپا 2538-5070

زوارقی, رسول and ابراهیمی, کمال (1387) دانش نامه های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانشنامه نویسی. فصلنامه کتاب ــ 19 (4). pp. 193-210. شاپا 0503-2252

آخربین, پیمان and زاهد بابلان, عادل and نقی زاده باقی, عباس (1393) رابطه سبک رهبری خدمتگزار و يادگيری سازمانی با اشتياق شغلی پرستاران. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی ــ 11 (1). pp. 91-98. شاپا 1735-868X

شمشیری, محمود and اجری خامسلو, مهدی and دشتی کلانتر, رجب and مولایی, بهنام (1400) استراتژیهای مدیریت بحران در بحران پاندمی کووید-19: تجربیات مدیران سلامت از ایران، استان اردبیل. Disaster Medicine and Public Health Preparedness ــ 41 (2). pp. 1-7. شاپا 1935-7893

شمشیری, محمود and محمدی, نورالدین and محمدی, محمدعلی and حیدرزاده, مهدی and مظفری, ناصر and کریمی پور, سکینه and عباسی, محمد (1395) تجربه زیسته مراقبت از خود افراد تابینا: یک مطالعه پدیده شناسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ــ 10 (3). pp. 28-37. شاپا 7799-1735

مصطفوی, حکیمه and عقلمند, سیامک and زندیان, حامد and علیپوری, مینو and بیاتی, محسن and مصطفوی, سحر (1394) بررسی توزيع پزشکان متخصص و تخت‌های بيمارستانی در بيمارستان‌های دولتی استان آذربايجان غربی. پیاورد سلامت ــ 9 (1). pp. 55-66. شاپا 8132-1735

دمندان, مهشید and مرادپور, روح اله (1394) ارتباط بين ميكرو RNA-196 و پلي مورفيسم و خطر سرطان معده در بيماران مبتلا در استان اردبيل. Journal of Genetic Resources ــ 2 (1). pp. 48-51. شاپا 2423-4257

مشعوفی, مهرناز and آیت الهی, هاله and خراسانی زواره, داوود (1397) ارزیابی کیفیت داده در فوریت های پزشکی:دیدگاه ذینفعان داده چیست؟. Perspectives in Health Information Management ــ 16 . pp. 1-20. شاپا 1559-4122

بابایی, غلامرضا and امانی, فیروز and مشعوفی, مهرناز (1383) برآورد تعداد مناسب تختهای بیمارستانی برای بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -1380. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 62 (9). pp. 749-755. شاپا 1683-1764

همایون فر, مهدی and رضایی دیزگاه, مراد and مهرابیان, فردین and رشیدی, فاطمه and همايونفر, نسرین (1397) ارزیابی کارکرد بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد DEA و در حضور عوامل ناپسند، پیش و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت. مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان ــ 27 (107). pp. 1-9. شاپا ۲۰۰۸-۴۰۴۸

صرافان صادقی, عاطفه and انصاری, نجمه and خادمی, فرزاد and میرنژاد, رضا and زمان زاد, بهنام (1398) تعیین الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنوتایپینگ سویه هاي اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستري در بیمارستانهاي آموزشی شهرکرد به روش PCR-R. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 19 (1). pp. 30-40. شاپا 2228-7280

مرادپور, روح اله and دمندان, مهشید and حسینی اصل, سید سعید (1394) بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم pre-mir-146a G/C و خطر سرطان معده در بيماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبيل. International Journal of Advances in Medicine ــ 2 (3). pp. 223-226. شاپا 3925-2349

انتظاری, مسعود and معتمدی, فریبا (1382) ميزان‌ رضايتمندي‌ مراجعه‌ كنندگان‌ به‌ بخش‌ فوريت هاي‌ پزشكي‌ بيمارستان هاي ‌دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اردبيل،‌. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (2). pp. 20-27. شاپا 1735-2452

محمدیان اردی, علی and جهانگیری, سیف اله and نقی زاده باقی, عباس and پورفرضی, فرهاد (1385) مطالعه مهارت هاي مديريت زمان به وسيله مديران دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. مدیریت سلامت ــ 9 (2). pp. 59-66. شاپا 2008-1200

ابراهیمی, کمال and رود باری, مسعود and صدوقی, فرحناز (1395) اقتصاد اطلاعات سلامت:مرور نظامند. Global Journal of Health Science ــ 7 (6). pp. 257-250. شاپا 9736-1916

ابراهیمی, کمال and تسبیحی, غلامحسین and حبیبی, شفیع (1389) مقایسه‌ی وضعیت نیروی انسانی، مجموعه، فضا و بودجه‌ی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. مدیریت اطلاعات سلامت ــ 7 (2). pp. 187-198. شاپا 7853- 1735

آقامحمدی, معصومه and کریم اللهی, منصوره (1380) بررسی مشکلات پرسنل پرستاری بخشهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی اردبیل ــ 4 (1). pp. 21-26.

ابراهیمیان, همایون and عرب زاده, حامد (1395) کنترلر بر اساس سیستمهای نروفازی برای تحلیل فیلترهای فعال سیستمهای قدرت. International Journal of Advanced Biotechnology and Research ــ 7 (2). pp. 205-214. شاپا 2612-0976

ابراهیمیان, همایون and میر کاظمی, سید مهدی and آقازاده, عبدالله (1393) تکنیک هیبریدی جدید psotvac/bfa برای جایابی و تنظیم upfc بر اساس روش فازی چند هدفه. International Journal of Review in Life Sciences ــ 4 (8). pp. 42-45. شاپا 2935-2231

ابراهیمیان, همایون and رحیمی گلو, عباس and بایرام زاده, فرشاد and رحیمی, علی (1394) استابلایزر سیستمهای قدرت چند ماشینه بر اساس کنترل کننده PID چند مرحله ای فازی و بهینه سازی جفتگیری زنبور عسل. Complexity ــ online . شاپا 2787-1076

Charzyńska, Edyta and حبیبی, عقیل and مظفری, ناصر and میرزایی, علیرضا (1402) الگوهای استرس مرتبط با کار و پیش بینی کننده های آن در میان پرستاران بخش اورژانس و کارکنان خدمات فوریت های پزشکی در زمان بحران: تجزیه و تحلیل پروفایل پنهان. BMC NURSING ــ 22 (98). pp. 1-10. شاپا 1472-6955

research project

عرشی, شهنام (1378) بررسي علل مرگ و مير كودكان زير يكسال فوت شده در سال 1377 در روستاهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان اردبيل. [ research project ]

عرشی, شهنام (1378) بررسي ميزان آگاهي و عملكرد پرسنل مراكز بهداشتي ، درماني شهرستان اردبيل در زمينه كارت پايش رشد. [ research project ]

حبیب زاده, شهرام and عینی, تقی and صادقیه اهری, سعید and صادقی, همایون and مشعوفی, مهرناز and یوسفی سادات, محرم and سید حاتمی, سارا and خدنگی, رامین and اسکندری, بهناز and صادقی, حسین (1384) ارائه وارزشيابي مدلي براي توانمند سازي مردم تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيت اردبيل جهت انجام نياز سنجي اساسي خود. [ research project ]

رستم نژاد, معصومه and مصطفی زاده, فریده (1380) بررسي وضعيت خدمت رساني به بيماران در مركز فوريتهاي پزشكي 115 اردبيل سال 80-1379. [ research project ]

مظفری, ناصر and دادخواه, بهروز and محمدی, محمدعلی (1388) بررسي میزان رضایتمندي مراجعین از خدمات ارایه شده در اورژانس بیمارستانهاي اردبیل -1387. [ research project ]

مولوی, پرویز and کریم اللهی, منصوره (1378) بررسي عوامل تنش زاي پرستاران شاغل در بخش هاي اورژانس بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. [ research project ]

حسینی آهق, میر محمد (1377) آگاهي و عملكرد كاركنان مراكز پزشكي خلخال در ارتباط با پيشگيري از هپاتيت B (ب). [ research project ]

عثمانی, علی and سیدجوادی, مهری (1391) بررسی میزان تنیدگی شغلی در کارکنان شاغل 115استان اردبیل در سال 1390. [ research project ]

فولادی, نسرین and مظاهری, عفت (1378) مقايسه فعاليتهاي كنترل عفونت در مراكز آموزشي ، درماني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. [ research project ]

معتمدی, فریبا and انتظاری, مسعود and هاشمی قربانلو, مهناز and امانی, فاطمه and عیسی زاده فر, خاطره and تبریزیان نمین, شروین and اوستا, لیلی and نصرتی ارشاد, محمدرضا and دهقانی, علی (1379) بررسي ميزان رضايتمندي مراجعه كنندگان به بخش فوريتهاي پزشكي بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در پاييز و زمستان 1379. [ research project ]

مشعوفی, مهرناز and سعید مهدوی, اکرم السادات (1388) بررسی وجود زمینه های اجرائی مدیریت کیفیت جامع (TQM) در بیمارستانهای آموزشی اردبیل در سال 1386. [ research project ]

اسدزاده, فيروزه (1378) بررسي ميزان آگاهي مادران در ارتباط با تغذيه كمكي دوران شيرخوارگي و منحني رشد در مادران مراجعه كننده به درمانگاههاي بهداشتي سطح استان اردبيل سال 79- 78. [ research project ]

حمیدزاده اربابی, یوسف (1380) بررسي تاثير محل نصب پوستر بهداشتي بر آگاهي مراجعين به مركز بهداشتي – درماني شهيد قنادي امامي اردبيل در سال 1381. [ research project ]

Conference or Workshop Item

قلی پور, ابوالفضل and موسویان, سید مجتبی and گله داری, حمید and مکوندی, منوچهر and مرد, علی and رجبی معماری, حمید and ایمانی, رضا and سلیمانی, ندا and الوندی, امیر هوشنگ (1391) بهینه نمودن بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب لیپوپروتئین مرتبط با پپتیدوگلیکان لژیونلا پنوموفیلا. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

نقی زاده باقی, عباس and زاهد بابلان, عادل and آخربین, پیمان (1393) بررسی رابطه بین سبک رهبری معنوي با اشتياق شغلي پرستاران. در: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی, 20 خرداد 1393, تهران- مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما.

زارع, زینب and صلح جو, کاوس and نوروزنژاد, محمدجواد and کاظمی, اکبر and عرفانیان, سعیده (1391) شناسایی سویه هایاستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از پرسنل بیمارستان به روش E-test. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ادهم, داود and سیدین, سید حسام (1391) انواع تعارض و اثربخشی تیمی در بیمارستان. در: 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, 10 October, Istanbul, Turkey.

صفری, مژده and ابطحی, حمید and شجاع پور, مانا (1391) بررسی فراوانی و الگوی مقاومت انتروباکتریاسه مولد بتالاکتامازاز نظر فنوتیپی و ژنوتیپی از نمونه های جدا شده در بیمارستان های آموزشی اراک به روش PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

صمدی, رقیه and اسلامی, گیتا and طاهری, سودابه and باصری, ندا and خوشرو, فاطمه (1391) بررسي شيوع عوامل باکتريايي ايجاد کننده عفونت ملتحمه در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان فارابي تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

صمدی, نسرین and مهرنوش, نسرین (1387) بررسی علل مسمومیت وویژگیهای دموگرافیکی بیماران بستری در بخش مسمومیت بیمارستان امام(ره)شهراردبیل در سال1384-86. در: دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران , 1387, تهران.

اكبر بگلو, معصومه and بایرامی, رقیه and همايونفر, نسرین (1388) کیفیت محیط های بالینی بیمارستان های خوی در خصوص حمایت از دانشجویان تازه فارغ التحصیل سال 1387. در: همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری ومامایی 15-14 مرداد ماه 88, 15-14 مرداد 1388, اردبیل.

رضوی داودی, ندا and وند یوسفی, جلیل and سیادت, سیدداور and هرزندی, ناصر (1391) تشخیص سریع استافیوکوک های مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیمارستان های شهر تهران به روش multiplex PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

کریم اللهی, منصوره and عابدی, حیدر علی (1388) نمودهای مراقبت معنوی در پرستاری ایران. در: دومین همایش سراسری تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 28-30 بهمن 1388, کرمان.

عظیمی, زهرا and قانع, مسعود and حشمتی پور, زهیر and قربانی معین, فهیمه and نامور, سمیه (1391) شناسایی گونه های مختلف سودوموناس از بخش های مختلف بیمارستان شهید رجائی تنکابن و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

مهرتک, محمد and خیری, فاطمه and قارداشی, افسانه (1395) پیامد درمان و اپیدمیولوژی بیماران ترومایی ناشی ازسوانح موتورسیکلت بستری شده در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل در سال 1394. در: هفتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی،چالش ها و راهکارهای پیش رو حوادث ترافیکی دوچرخه و موتور سیکلت, 27-28 بهمن 1395, شیراز - ایران.

اکبری, مهدی and ملکی, محمدحسین and محمدی داربیدی, ستار and اسداللهی, خیرالله and بسطامی نژادی, صیاد and نظری, محمدرضا and طاهری کلانی, مروت and سرو, ستاره and عینی, محمد ایمان (1391) تنوع ژنی آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزید در میان ژنوتایپ های آسینتوباکتر بومانی با مقاومت چندگانه جدا شده از عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های تهران و ارتباط آن ها با اینتگرون کلاس 1. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

بهادر, عباس and هرزندی, ناصر and علائی, آزاده and رئوفیان, رضا and طاهری, محمد and هاشمی زاده, زهرا and بختیاری, امیر and علائی, نجمه (1391) بررسي ارتباط ژنتيكي ايزوله هاي اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم در نمونه های بالینی بدست آمده از بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستان نمازی شیراز به روش Modified AFLP analysis. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حضرتی, مریم and عالیقدری, مرتضی (1391) تاثیر تغییرات pH درکارآیی ازن زنی برای کاهش بارآلودگی فاضلاب بیمارستانی. در: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط, 9-11آبان ماه1391, دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

سعیدی, سعیده and فروتن, مسیح and صبوری رباط, الهام (1391) بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی و اسانس گیاه مورد (Myrtus communisl) علیه استافیلوکوکوس آورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

امانی, فیروز and رسولی, فاطمه and فتحي, سولماز and ستاری, ذکراله and کریمی, فاطمه (1392) ميزان رعايت اصول آسپتیک توسط كاركنان اتاق عمل در بيمارستان هاي آموزشي و درماني اردبيل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ترابی, پریسا and عظیمی راد, معصومه and حسنی, زهرا and آل بویه, مسعود and ناظم الحسینی مجرد, احسان and زالی, محمدرضا (1391) تعیین میزان باکتریهای آلوده کننده اندوسکوپ٬ کولونوسکوپ، و واحدهای اندوسکوپی و کولونوسکوپی پرسنل در یک بیمارستان در تهران، ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

امانی, فیروز and فیروزی, پریسا and فکرت, رامین and صفری, حسین and اسکندری, فرید (1390) برآورد هزینه های بیمارستانی بیماران سرطانی بستری شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اژدری, افشین and جوادپور, صدیقه and انصاری, مریم and تمدنی, سعید (1391) ژنوتایپینگ استافیلوکک های کواگولازمنفی جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس با سکانس نمودن ژن tuf. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

محمدی, راحله and اللهیاری, ایراندخت and پناهی, اكرم and مستعلی زیبا, مهران (1392) بررسی فراوانی و علل ترخیص با رضایت شخصی در بخش عفونی بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1390. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

هوایی, سیداصغر and کربلایی زاده بابکی, محسن and پیشوا, ابتهاج and مقیم, شراره and نریمانی, تهمینه and عظیمیان, امیر and حسینی, نفیسه سادات and اکبری, مجتبی (1391) مقایسه روش های اگزاسیلین آگار با روش حاصل از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) در تعیین مقاومت به متی سیلین برابر استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان الزهرا (س) اصفهان،ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

نصیری, محمدجواد and زمانی, ثمین and نورآذر خشگناب, بهشاد and رضاقلی زاده, فرشته and زمانی, آذین and عبداللهی, علیرضا (1391) افزایش شیوع مقاومت دارویی در میان گونه های بالینی Alcaligenes جداشده از بیمارستان امام خمینی (ره) تهران، ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

غزنوی راد, احسان الله and آموزنده, علیرضا and بنیادی, مهتاب and طبیب نژاد, مهسا and طاهری, نونا and فرد موسوی, نسیمه and رنجبران, مرضیه and صرافیان, مسعود (1391) بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده باکتریمی در بیمارستان مرکزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

زارعی کوشا, روح اله and ایمانی فولادی, عباسعلی and رنجبر, رضا (1391) فراوانی ژن های اکسفولیاتیوتوکسین A و B در استافیلوکوکوس های جدا شده از نمونه های بالینی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حسینی جزنی, نیما and زاهدی, افشین (1391) تعیین فراوانی ایزوله های مولد MBLs) Metalo Beta-lactamase) در بین سودوموناس آئروجینوزاها ی جداسازی شده از نمونه هاي باليني در شهرستان ارومیه. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

عباسی منتظری, عفت and دربان, داوود and آذردخت, خسروی and گودرزی, حامد (1391) تعيين فراواني ژن‌هاي مقاومت آنتی بیوتیکی به متي‌سيلين و موپيروسين در سويه‌هاي استافيلوکوک اورئوس مقاوم به دو آنتي‌بيوتيک ذکرشده در بيمارستان طالقاني با استفاده از روش Multiplex-PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

محمدی داربیدی, ستار and طاهری کلانی, مروت and اکبری, مهدی and ملکی, محمدحسین and محمدزاده, رضا and محمدزاده, دلبر and سروش, ستاره and اسدالهی, پریسا and اسداللهی, خیرالله and ایمان عینی, محمد (1391) انتشار اینتگرون های کلاس 1، 2 و 3 در میان ایزوله های آسینتو باکتر بومانی با مقاومت چند گانه در بیمارستان های تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

تنومند, اصغر and فرج نیا, صفر and نجار پیرایه, شهین and افتخاری وش, لیدا (1391) Over Lapping PCR به عنوان روش سریع در تهیه ژن فیوژن اگزوتوکسین A-فلاژلین سودوموناس آئروژینوزا به عنوان كانديد واكسن. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

نیاکان, محمد and حنفی, مجتبی and مرادی, محمد and وحدانی, مسعود and صبوری, محمد and نیاکان, سارا (1391) تشخیص مولکولی ژن های کد کننده TEM,VEB,SHV بتالاکتاماز های وسیع الطیف کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های بیمارستانی در آسینتو باکتر های ایزوله شده از بیمارستان های شهر تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شاهینی, نرگس and اعلا, شهرام and شاهینی, جواد (1391) الگوی مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی پسودوموناس آئروژینوزا در شهر های ایران در سال های 1387-1389. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پیمانی, امیر and نهایی, محمدرضا and فرج نیا, صفر and سهرابی, نصرالله and عباسی, لاله (1391) بررسی انتشار ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کرباپنم وابسته به کلون بین المللی تیپ I در شمالغرب ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شاهنده, زهرا and صدیقیان, فرحناز and رکاب پور, خدیجه بیگم (1391) مطالعه فنوتیپی اشریشیاکلی مولد ESBL، Amp C و کارباپنماز در نمونه های بالینی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بابل. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

تنومند, اصغر and افتخاری وش, لیدا and فرج نیا, صفر and نجار پیرایه, شهین and رهبرنیا, لیلا (1391) تخلیص و ارزیابی خصوصیات ایمونولوژیک دومينهاي I وII اگزوتوكسينA سودوموناس آئروژينوزا. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

محرابی, ناهید and مشعوفی, مهرناز and کلروزی, فاطمه and کاظمی, عرفان (1400) کاربرد پزشکی از راه دور از دیدگاه دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش. در: همایش بین المللی تله مدیسین, 2-4 اسفند 1400, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

فولادی, نسرین and علیمحمدی, حسین and برقی, امیر and کارجو, رضا (1390) بررسی وضعیت فضای حاکم بر محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان کارورزی و کارآموز بر اساس مدل DREEM. در: کنگره علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19 آبان 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نوروزی, معصومه and فاضلی, حسین and احدی, علی محمد and سلگی, حمید (1391) شناسایی متالوبتالاکتاماز ها در کلبسیلا پنومونیه های مقاوم به کارباپنم و نقش آنها در عفونت های بیمارستانی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

منصوری, نورمحمد and خالدی, آزاد and هیزمی, علی and محمدزاده, مریم (1391) بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن در بخش های مختلف بیمارستان مطهری استان گلستان، 2011-2012. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

دزفولی منش, ژاله and روشن پور, فرح and پورمیرزاکلهر, رضا and جلیلیان, ناهید (1391) الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی تولید کننده بتا لاکتامازهای وسیع الطیف درنمونه های بالینی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه 1389. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

سبحانی پور, محمدحسین and منصوری, شهلا and صادقی, جاوید and رجایی, حامد (1391) بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها، در بینی سربازان آموزشی شهر کرمان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ژاپونی نژاد, علیرضا and غزنوی راد, احسان الله and آموزنده, علیرضا and صوفیان, معصومه (1391) الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتو باکتر بومانی های جدا شده ازعفونت های بیمارستانی در اراک- ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

یعقوبی امام چایی, آنیتا and ابراهیمیان, همایون and مشکار, بهبود (1394) طراحی و ساخت سیستم های تشخیص برای حرکتهای ناخواسته بیمار در طی رادیولوژی و سی تی اسکن. در: 17th International Conference on Electrical, Computer, Electronics, June 21-22, 2015, Vienna - Austria.

منصوری جمشیدی, ندا and پاکزاد, ایرج (1391) بررسی فراوانی ژن های qur مقاومت به سیپروفلوکساسین در ایزوله های E.coli جدا شده از نمونه بالینی بیمارستان های ایلام و میلاد تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

نورآذر خشگناب, بهشاد and عبداللهی, علیرضا and نصیری, محمدجواد and زمانی, ثمین and اشرفی, عباس and محمدزاده, مریم (1391) بررسی الگوی مقاومت پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های بالینی مختلف، در بیمارستان امام خمینی (ره)، تهران، ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

مجیدپور, علی and ادهم, داود (1381) ارزیابی مقایسه ای درآمد اختصاصی بیمارستان های آموزشی اردبیل در 6 ماهه اول سالهای 1380 و 1381 و ارایه الگوی مناسب. در: اولین همایش کشوری مدیریت منابع در بیمارستان, 1381, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

میرنژاد, رضا and دهقانی, مریم and مسجدیان, فرامرز and میرکلانتری, شیوا (1391) بررسی انتشار ژن KPC در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران در بیمارستانهای شهر تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فولادتن, بابک (1391) تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های آسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستان های تهران به روش آنتی بیوگرام و MIC. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

افضلیان, عصمت and قاسمی, یونس and کارگر, محمد and آرچین, طلیعه and هاشمی زاده, زهرا (1391) بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و حساسیت ضد میکروبی گسترده طیف بتالاکتاماز تولید شده توسط سویه های بالینی اشریشیاکلی بیماران بستری در ICU شیراز، ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

نیکوکار, ایرج and مصطفایی, علی and گنجیان, هاله and کیانی, سارا and تیشه یار, آزیتا and امیر مظفری, نور (1391) تغییر در الگوی الکترفورز دوبعدی پروتئین و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک اورئوس به دنبال استرس با پویدین- آیودین (بتادین). در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

آقامیری, سیده سمیرا and امیر مظفری, نور and فلاح مهرآبادی, جلیل and ملا آقامیرزایی, هدروشا and فولادتن, بابک and صمدی کفیل, حسین (1391) بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های بیمارستانی سودوموناس آئروژینوزا. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پیرزاده, طاهره and اخی, محمدتقی and آقازاده, محمد and قدرتی, مجید and حاجی بنابی, فرید (1391) بررسی تنوع مولکولی کلستريديوم ديفيسيل های جداشده از منابع مختلف با روش AP-PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پورجعفر, مژگان and قانع, مسعود and گلیجانی مقدم, رضا and شرق, شهره and عظیمی, زهرا and غفاری, هدی (1391) بررسی میزان فراوانی ژن های مقاومت نسبت به آمینوگلیکوزید و بتالاکتام های وسیع الطیف در سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بخش های مختلف بیمارستان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

دادخواه, بهروز and محمدی, محمدعلی and مظفری, ناصر (1393) میزان احترام به محدوده قلمرو و حقوق بیماران در بیمارستانهای شهر اردبیل. در: همایش ملی ارتقای کیفیت خدمات پرستاری بهبود تعامل با بیمار و جامعه, 14-12 ،اسفندماه 1393, مجتمع آموزش عالی سلامت خوی.

انتظاری, مسعود and اخوان اکبری, قدرت (1386) بررسي يك ساله مرگ و مير ناشي از تروما در بيماران بستري در بخشهاي ICU بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی, 4-2 آبان 1386, تهران.

ستاریان, فرشته and ایمانی فولادی, عباسعلی and موسوی, سید فضل الله and صدیقیان راد, حمید (1391) بررسی مولکولی آنزیم های β – لاکتاماز طیف گسترده(PER-1 (ESBL ، GES-1و CTX-M در سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جداشده ازنمونه های بالینی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

خوشباطن, منوچهر and انتظاری, مسعود and عیسی زاده فر, خاطره and غفاری فر, سعیده (1388) تعیین نقش آموزش مجدد اساتید و دانشجویان در بهبود وضعیت ثبت داده های پزشکی پرونده ها. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

سیدجوادی, سیما سادات and آل بویه, مسعود and ناظم الحسینی مجرد, احسان and زالی, محمدرضا (1391) شیوع بالای ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از یک ICU در تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

عالیقدری, مرتضی and حضرتی, مریم (1391) تاثیر پس ازن زنی بر عملکرد فرآیند انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده آلوم در کاهش بار آلودگی فاضلاب بیمارستانی. در: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط, 9-11آبان ماه1391, دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

پرهیزگاری, سیده نجمه and موسویان, سید مجتبی (1391) بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین دارای ژن mecA درنمونه های بدست آمده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر اهواز، ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

احمدآبادی, فرزاد and فتحی, افشین and آذین فر, پیمان and پورفرضی, فرهاد and صمدی خانقاه, علی (1400) تظاهرات بالینی و یافته های آسیب شناختی توده های با منشاء عصبی در اردبیل، شمال غرب ایران. در: eEANS 2021, Neurosurgery in Translation, October 3-7, 2021, Hamburg, Germany.

آهنگرزاده رضایی, محمد and عبدلی اسکویی, شهرام and آژنگ, علی and عبدی نیا, بابک and حسنی, اکبر (1391) بررسي ميزان مقاومت به وانکومايسين در ميان انتروکوک‌ها و استافيلوکوک‌هاي ايزوله شده از بيماران مراجعه‌ کننده به بيمارستان کودکان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ابراهیمیان, همایون and همت علیزاده, روزبه and ارشادی فر, بهروز (1394) تحلیل آنتن های مایکروویوی با ساختار آرایه دایروی در بهبود پرتودرمانی تومورهای سرطانی. در: اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین, 18 شهریور 1394, اردبیل - ایران.

ابراهیمیان, همایون and درستی, حسن and عابد, وجیهه and تدین, لعیا (1394) بهینه سازی شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتمهای ICA و PSO جهت پیش بینی سیگنالهای حیاتی قلب ECG. در: دومین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماریهای قلب و عروق, 2-1 بهمن 1394, تهران - ایران.

ابراهیمیان, همایون and جلیلی ایرانی, امیر and بایرامی, سعید and دشتی, احمد (1394) مدل هوشمند توسعه زیر ساختهای فنی مراکز ICT روستایی جهت افزایش بهره وری کشاورزی. در: اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین, 18 شهریور 1394, اردبیل - ایران.

ابراهیمیان, همایون and جلیلی ایرانی, امیر and بایرامی, سعید and رحمانی, روزبه (1394) استفاده از کاربردهای تشخیصی- درمانی واقعیت مجازی در مراکز ICT جهت ارتقاء سطح سلامت. در: اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین, 18 شهریور ماه 1394, اردبیل - ایران.

Book

الفبایی, اکرم (1399) گایدلاین های بالینی و پروتکل های مراقبتی. گایدلاین های بالینی و پروتکل های مراقبتی . انتشارات یاوریان, اردبیل. شابک 987-622-6836-70-8

افراخته, مریم and ایمان‌زاده, فرید and حليمي, اصغر and فرسار, احمدرضا and فریور, خلیل and درخشانفر, حجت and راوری, محمود and کاظمیان, محمد and کلانتری, ناصر and مظفری, هرمز and خداکرمی, ناهید (1391) حمايت و ترويج تغذيه با شير مادر در بيمارستان‌هاي دوستدار كودك دوره آموزشي 20 ساعته براي كاركنان بيمارستان‌ها. حمايت و ترويج تغذيه با شير مادر در بيمارستان‌هاي دوستدار كودك دوره آموزشي 20 ساعته براي كاركنان بيمارستان‌ها (2). ايرانا رسانه, تهران، ایران. شابک 978-600-9299-09-6

ابراهیمیان, همایون and مهمان نواز, شادی (1394) لغت نامه تخصصی مهندسی پزشکی. مهدی(ع), تهران. شابک 1-3709-04-600-978

Thesis

آیت الهی, هاله and خراسانی زواره, داوود and مشعوفی, مهرناز (1397) ارزیابی کیفیت داده در فوریت های پزشکی. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی ایران.

نقی زاده باقی, عباس and عزیزی دمیرچلو, ناصر (1395) اثر سطح نیازهای سلسله مراتبی بر خلاقیت دبیران تربیت بدنی استان اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان.

کلهر, روح اله and رفیعی, سیما and مهرتک, محمد and رفیعی, شعیب (1399) رابطه بین جانشین پروری و سرمایه فکری با کارآفرینی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین.

براک, منوچهر and پورفرضی, فرهاد and جیرودی, شیما (1390) فراوانی عفونتهای بیمارستانی و علل مرتبط با آن در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1389. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کریم اللهی, منصوره and اجری خامسلو, مهدی and اسدی فر, زهرا (1400) بررسی مقایسه ای فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران و پزشکان شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل در سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کریم اللهی, منصوره and ندرمحمدی مقدم, مهریار and محمدی محسن آباد, محسن (1401) روان سنجی نسخه فارسی مقیاس رضایت از مراقبت پرستاری نیوکاسل در بیماران بستری در بخش های داخلی و جراحی عمومی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل سال 1397. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اجری خامسلو, مهدی and مظفری, ناصر and اجری, مسعود and موسی زاده, اسماعیل (1401) طراحی و تولید تشک بادی جهت سنجش وزن بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی, جعفر and عرب زاده, امیر احمد and احدی, میرمهدی (1401) بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی انتقال داده شده به بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1401. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیبی, عقیل and مهری, سعید and عزیزپور, اسلام (1401) بررسی «اطلاعات آمادگی اورژانس» و ارتباط آن با «کاربرد شهود» و «تصمیم گیری تریاژ» در پرستاران اورژانس استان اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهرتک, محمد and حبیب زاده, شهرام and عطائی شیخ, سامان (1401) سنجش مولفه های موثر بر ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاهی اردبیل در سال 1399. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهرتک, محمد and حبیب زاده, شهرام and دیندار اسکوئی, فائزه (1401) بررسی رابطه استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها برشاخص های عملکردی اورژانس آنها. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مظفری, ناصر and محمدی, محمدعلی and سعیدیان, مسعود (1401) بررسی ارتباط توانایی حل مسئله و زمان پاسخگویی تکنسین‌های فوریت پزشکی تحت پوشش سامانه آسایار اردبیل در سال 98. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امینی, کیوان and زندیان, حامد and قبادی, جعفر and وکیلی, رامین (1398) بررسی شاخص‌های استاندارد اورژانس قبل و بعد از استقرار طب اورژانس در بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین‌شهر. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صداقت, مجتبی and انتظاری, مسعود and عیسی زاده فر, خاطره (1387) بررسی میزان تأثیر گذراندن بخش بیهوشی بر روی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد احیای قلبی ریوی. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

جلالی چمنی, سید علیرضا and ادهم, داود and وظیفه دمیرچی, قادر (1400) بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر اجرای حاکمیت بالینی با میانجی گری فرهنگ سازمانی سبز در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی.

محمدی کبار, یوسف and اعظمی, احد and کامران, عزیز and قیاسی, علی (1401) راه اندازی سامانه رجیستری وثبت داده های بیماران مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان در مراجعه کنندگان به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل طی سال 1400. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی کبار, یوسف and اعظمی, احد and کامران, عزیز and اصغری, وحدت (1401) راه اندازی سامانه رجیستری (ثبت داده) بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید در مراجعه کنندگان به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال 1400. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی کبار, یوسف and اعظمی, احد and کامران, عزیز and صادقیلر, عرفان (1401) راه اندازی سامانه رجیستری و ثبت داده های بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در مراجعه کنندگان به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل در سال1400. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پناهی توسنلو, محمد and پوررضا, ابوالقاسم and ادهم, داود and احمدی, بتول and رحیمی فروشانی, عباس (1398) تبيين و تحليل الگوهای تعارض، علل و پيامدهای آن در کارکنان بالينی، پاراکلينيکی و اداری بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبيل: ارائه راهکار. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی and بحرینی, بهرنگ (1393) تعیین فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بیمارستان امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شمشیری, محمود and مظفری, ناصر and ایرانپور, سهراب and جوانمرد, رباب (1399) تاثیر مراقبت مبتنی بر پروتکل بارو بر سلامت دهان بیماران تحت درمان با تهویه مصنوعی بستری در بخش مراقبت های ویژه. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل and صادقیه اهری, سعید and ولی زاده, بهزاد and نظم فر, حسین and نورزاد, سعید (1392) بررسی پراکندگی جغرافیایی و علل فوت و عوامل موثر در آن در حوادث جاده ای منجر به فوت در استان اردبیل از تیرماه 1391 الی 1392 (یک تحلیل GIS). MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید and عرب زاده, امیر احمد and کامران, عزیز and ولیزاده, زینب (1401) بررسی روند ارائه خدمت جراحی طی پاندمی کرونا و قبل از آن در بیمارستان های دکتر فاطمی و امام خمینی (ره) اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید and حبیب زاده, شهرام and یحیوی, اکتای (1391) بررسي ميزان رعايت حقوق بيماران مطابق با منشور کشوري حقوق بيماران و انتظارات آنها در اين رابطه در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل در سال 1391. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یوسفیان, مهزاد and قاضی, احمد and امانی, فیروز and موفق, بیتا (1399) بررسي ميزان مرگ پیش بینی شده در بيماران بستري در اي سي يو بیمارستان علوی شهرستان اردبیل براساس مطالعات,TRIOS و APACHE IV. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دلگشائی, بهرام and سیدین, سید حسام and صالحی, مسعود and ادهم, داود (1391) مدیریت تعارض و اثربخشی تیم های مدیریتی در بیمارستان های تهران: ارائه الگو. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

پوررشید, محمدحسن and محمدشاهی, جعفر and معماری, موسی الرضا and محمدی منفرد, معصومه and فتحی آذر, نسیم (1399) ارزیابی خطاهای دارویی در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان امام خمینی، اردبیل، ایران، در طی مدت شش ماه دوم سال 1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشیرزاده, عباس and عرب, محمد and رحمانی, حجت and ادهم, داود and یکانی نژاد, میرسعید (1400) بررسی وضعیت ایمنی بیماران در بیمارستان های شهر اردبیل در سال 1400. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

محمدشاهی, جعفر and حبیب زاده, شهرام and دیدارشتابان, مجتبی (1393) ارزیابی مقایسه ای عفونت های باکتریال جداشده از کشت های بالینی بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه مختلف در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل (بیمارستان های فاطمی، علوی و امام خمینی (ره) ) درطی سال 1392 و بررسی فاکتورهای مرتبط وهمراه آن. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and اجری خامسلو, مهدی and قرداشخانی, سودا (1400) بررسی ویژگی های روانسنجی ابزار خودگزارشی پایش مراقبت از پیری سالم مغز(HABC-M SR) در بیماران ترخیص شده از ICU مراکز آموزشی- درمانی شهر اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدزاده, نسرین and ادهم, داود and حسینی, مهدی (1401) تحلیل تاثیر آسیب های شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی با میانجی گری صفات تاریک شخصیت در بیمارستانها و درمانگاه های سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی.

عالیقدری, مرتضی and صادقی, هادی and ادهم, داود and عطایی, سید ناصر (1387) بررسي شاخص هاي سلامت محيط در بيمارستانهاي شهر اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

آقامحمدی, معصومه and مهری, سعید and مصری, حسین (1401) بررسی مشکلات مرتبط با نوبت کاری در تکنسین های فوریت های پزشکی استان اردبیل در سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 13 / 3 / 1402.