title

اسنادی که یکی ازنویسندگان آن "پورفرضی, فرهاد"می باشد.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نوع سند | تاریخ | بدون گروه بندی
تعداد اسناد: 124.

مقاله

کهنمویی, فریبا ، پورفرضی, فرهاد ، احسانی, سمانه (1396) ارزیابی سرم فاکتور رشد جنینی در پیشگیری از نتایج بارداری در زنان با پره اکلامپسی. International Journal of Advances in Medicine ــ 5 (1). ص.ص.11-15. شاپا 3925-2349

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، دولت ترکپور, نگین ، علی محمدی, سارا ، مهرارا, الهام (1396) زندگی جنسی بعد از ماستکتومی در زنان با سرطان پستان. Psycho-Oncology ــ online . شاپا 1099-1611

پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، روشنی, زهره ، علیمحمدی, سارا (1395) فاکتورهای تاثیر گذار بر انجام غربالگری سرطان پستان براساس آمیزه های بازاریابی اجتماعی. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ــ 17 (8). ص.ص.3937-3941. شاپا 7368-1513

کهنمویی, فریبا ، پورفرضی, فرهاد ، اسلام نژاد, خدیجه (1395) ارتباط بین اچ پایلوری و پره اکلامپسی در بین زنان باردار. International Journal of Scientific Reports ــ 2 (12). ص.ص.300-303. شاپا 2454-2164

حضرتی, صادق ، رستمی, روح اله ، فضل زاده دویل, مهدی ، پورفرضی, فرهاد (1395) غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در هوای آزاد ایستگاه های پمپ بنزین و CNG. Air Quality, Atmosphere & Health ــ 9 (4). ص.ص.403-409. شاپا 9318-1873

حبیب زاده, شهرام ، پورفرضی, فرهاد ، مهرتک, محمد ، صادقیه اهری, سعید ، جعفری عوری, مهدی ، حاجی زاده بستانی, کریم ، آذری, آرزو (1395) آسیب شناسی پدیده خشونت اجتماعی در استان اردبیل. Global Journal of Health Science ــ 8 (10). ص.ص.15-23. شاپا 9736-1916

Praud, Delphine ، Matteo, Rota ، Pelucchi, Claudio ، Bertuccio, Paola ، Rosso, Tiziana ، Galeone, Carlotta ، Zhang, Zuo-Feng ، Matsuo, Keitaro ، Ito, Hidemi ، Hu, Jinfu ، Johnson, Kenneth C ، Yu, Guo-Pei ، Palli, Domenico ، Ferraroni, Monica ، Muscat, Joshua ، Lunet, Nuno ، Peleteiro, Bárbara ، ملک زاده, رضا ، Ye, Weimin ، Song, Huan ، Zaridze, David ، Maximovitch, Dmitry ، Aragonés, Nuria ، Castaño-Vinyals, Gemm ، Vioque, Jesus ، Navarrete-Muñoz, Eva M ، پاک سرشت, محمدرضا ، پورفرضی, فرهاد ، Wolk, Alicja ، Orsini, Nicola ، Bellavia, Andrea ، Håkansson, Niclas ، Mu, Lina ، Pastorino, Roberta ، Kurtz, Robert C ، درخشان, محمدحسین ، Lagiou, Areti ، Lagiou, Pagona ، Boffetta, Paolo ، Boccia, Stefania ، Negri, Eva ، La Vecchia, Carlo (1395) سیگار و سرطان معده (پروژه آنالیز تجمیعی سرطان معده). European Journal of Cancer Prevention ــ . شاپا 8278-0959

فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، صادقی موحد, فریبا ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، پرویزی, فرهاد (1394) عملکرد شناختی درک شده و فاکتورهای مرتبط در زنان بدنبال جراحی سرطان پستان(2016). Middle East Journal of Cancer ــ 7 (1). ص.ص.41-45. شاپا 2008-6687

فلوچی, کلودیو ، لانت, نونو ، بوچینا, استفانیا ، ژانگ, جوفینگ ، پراد, دلفینا ، بوفتا, پائولو ، لوی, فابیو ، ماتسوئو, کیترا ، ایتو, هیدمی ، هو, جنفو ، جانسون, کنت سی ، وررون, مونیکا ، یو, گوپی ، پلتیرو, باربارا ، ملک زاده, رضا ، درخشان, محمدحسین ، یه, ویمین ، زاریدز, دیوید ، ماگزیموویچ, دیمیتری ، آراگونس, نوریا ، مارتین, ویسنته ، پاک سرشت, محمدرضا ، پورفرضی, فرهاد ، بیلاویا, آندره ، اورسینی, نیکلا ، ولک, آلیسجا ، مو, لینا ، ارزانی, داریو ، کرتز, رابرت ، لجیو, پاگونا ، ترچپول, دیمتریوس ، مسکات, جاشوا ، لاویچو, کارلو ، نگری, آوا (1393) پروژه آنالیز تجمیعی سرطان معده: طراحی و ارائه. European Journal of Cancer Prevention ــ 24 (1). ص.ص.16-23. شاپا 0959-8278

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، تقي زاده, جلال ، علیمحمدی, حسین ، محمدی, راحله (1393) ارتباط بين ويژگی های فردی و انجام رفتارهای پرخطر در معتادين تزريقی در اردبيل سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 14 (4). ص.ص.350-359. شاپا 2228-7280

قبادی مراللو, حسن ، محمدزاده لاری, شهرزاد ، امانی, فیروز ، حبیب زاده, شهرام ، کریمی, امیر حسین ، پورفرضی, فرهاد (1393) تاثیر درمان بر سطح سرمی پروکلسیتونین در بیماران با سل فعال ریوی. Journal of Cardio-Thoracic Medicine ــ 2 (4). ص.ص.238-242. شاپا 2345-2447

عالی جهان, راحله ، پورفرضی, فرهاد ، سلیمی, سوسن ، طهماسبی, پریسا ، مرادی, شهلا ، حضرتی, صادق (1393) ﺷﻴﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ. طب جنوب ــ 17 (4). ص.ص.676-686. شاپا 1735-4374

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، همايونفر, نسرین (1392) مطالعه اي كيفي در مورد عوامل موثر بر پيوستگي جريان مراقبت درسرطان پستان: ادراكات زنان ايراني. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 15 (1). ص.ص.133-137. شاپا 1513-7368

قبادی مراللو, حسن ، محمدزاده لاری, شهرزاد ، پورفرضی, فرهاد ، محمودپور, افسون ، قانعی, مصطفی (1392) تاثیر آتورواستاتین در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه ناشی از گاز سولفور موستارد : یک کارآزمائی بالینی. Journal of Research in Medical Sciences ــ 19 (2). ص.ص.99-105. شاپا 1735-1995

سجادی, علیرضا ، درخشان, محمدحسین ، یزدانبد, عباس ، بوریری, مجید ، پارساییان , محبوبه ، بابایی, مسعود ، علیمحمدیان , معصومه ، صمدی, فاطمه ، اعتمادی, آرش ، پورفرضی, فرهاد ، احمدی, عماد ، دلاوری, علیرضا ، اسلامی, فرهاد ، فرزادفر, فرشاد ، ستوده, مسعود ، نیک منش, آرش ، علیزاده, بهروز ، اچ دی بوک, گیرتودیا ، ملک زاده, رضا (1392) نقش فراموش شده قلیان و تریاک در سرطان معده: مطالعه کوهورت در مورد عوامل خطر. international journal of cancer ــ 134 (1). ص.ص.181-188. شاپا 0020-7136

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، مظاهری, عفت ، علیمحمدی, حسین ، رضایی, مینو ، امانی, فیروز ، رستم نژاد, معصومه (1392) اعتقادات و رفتارهای غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شمالغرب ایران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 14 (11). ص.ص.6857-6862. شاپا 1513-7368

عالی جهان, راحله ، حضرتی, صادق ، میرزا رحیمی, مهرداد ، پورفرضی, فرهاد ، احمدی هادی, پیمانه (1392) میزان شیوع و عوامل خطر مرتبط با نارسی در اردبیل،ایران. Iranian Journal of Reproductive Medicine ــ 12 (1). ص.ص.47-56. شاپا 1680-6433

قبادی مراللو, حسن ، پورفرضی, فرهاد ، اناری, حسن ، حسنی نسب فرزانه, زهره (1392) شواهد پر هوائی ریه در گرافی سینه و رابطه آن با شدت انسداد در بیماران COPD. Journal of Cardio-Thoracic Medicine ــ 1 (3). ص.ص.89-94. شاپا 2345-2447

باباپور, بهزاد ، پورفرضی, فرهاد ، صمدزاده, مهدی ، محمدزاده, علیرضا ، عتیقی, الهام ، شهباززادگان, بیتا (1392) مقایسه اثر آتنولول، انالاپریل و هیدروکلروتیازید بر فشارخون Stage II. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 13 (3). ص.ص.247-254. شاپا 2228-7280

دوستکامی, حسین ، حسینیان, عدالت ، مظاهری, عفت ، اصلان آبادی, ناصر ، غفاری, صمد ، سهرابی, بهرام ، محمدزاده, ایرج ، پورفرضی, فرهاد ، مؤیدنیا, ناصر (1392) پیامدهای بالینی درمان بیماران مبتلا به ضایعات محل دو شاخه شدن عروق کرونر در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 13 (3). ص.ص.281-291. شاپا 2228-7280

حسینی اصل, سید سعید ، پورفرضی, فرهاد ، برزگر, ابوذر ، مأذنی, محمد ، فرهمند, نیما ، نیاستی, الهام ، یزدانبد, عباس ، دیده ور, رضا ، اخوان, هما ، ملک زاده, رضا (1392) اعطای کاهش استعداد ابتلا به سرطان معده در استان اردبیل توسط چند ریختی MTHFR C677T. Turkish Journal of Gastroenterology ــ 24 (2). ص.ص.117-121. شاپا 1300-4948

بوریری, مجید ، صمدی, فاطمه ، اعتمادی, آرش ، بابایی, مسعود ، احمدی, عماد ، شریفی, امیر هوشنگ ، نیک منش, آرش ، هوشيار, افشين ، پورفرضی, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، علیمحمدیان , معصومه ، ستوده, مسعود (1392) بررسی مورتالیته کانسر معده در مناطق بارز اپیدمیولوؤیک آن با پیگیری طولانی مدت ضایعات پره کانسر وس مرتبط با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در جمعیت عمومی. Archives of Iranian Medicine ــ 16 (6). ص.ص.243-247. شاپا 1029-2977

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، معصومی, عاطفه ، آقامحمدی, معصومه ، مظاهری, عفت (1392) تطابق با ماستكتومي : مطالعه كيفي در ايران. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 14 (3). ص.ص.2079-2084. شاپا 1513-7368

پورفرضی, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، دانشور, رضا ، صابری, سید حسین (1391) بررسی عوامل مؤثر در بروز سرطان کولورکتال. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (s5). ص.ص.56-64. شاپا 2228-7280

حبیب زاده, شهرام ، قبادی مراللو, حسن ، پورفرضی, فرهاد ، براک, منوچهر ، حضرتی, صادق ، معینی, آرزو ، خلیق, نغمه ، صالح زاده, فرهاد ، آقابالايی, محرم ، اناری, حسن ، قاسمی, احمد ، مؤیدنیا, ناصر ، میرزا آقازاده, محمد ، صادقی, اکرم ، بهبودی, صائمه ، غریبانی, مجید محمد ، مهرپور, روشنک ، علاف اصغری, امین ، رفیعی, مهدی ، کمال نیا, فرنگیس ، جمالی, اسماعیل ، خانجانیان, گیتا ، پورمحمد جان, ناهید (1391) عوامل همراه با تاخیر تشخیصی در بیماران مسلول استان اردبیل. فصلنامه بيماری هاي عفونی و گرمسيری ــ 17 (59). ص.ص.17-21. شاپا 1580-0192

پیری دوگاهه, هادی ، گل محمدی, محمد قاسم ، پورفرضی, فرهاد (1391) ارزیابی تست های الیزا و بروسلا کپت برای تشخیص بروسلوز انسانی. Iranian Journal of Microbiology ــ 5 (1). ص.ص.14-18. شاپا 2008-3289

براک, منوچهر ، پورفرضی, فرهاد ، جیرودی, شیما ، رحیمی, گیتی ، پهلوان, یاسمین (1391) بررسی اتیولوژی و تظاهرات بالینی عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (suppl). ص.ص.33-39. شاپا 2228-7280

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، امانی, فیروز ، علیمحمدی, حسین ، لطفی, ایلشن ، مظاهری, عفت (1391) سرطان پستان در استان اردبیل شمال غربی کشور ایران: یک مطالعه اپیدمیولوژیک. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 13 (4). ص.ص.1543-1545. شاپا 1513-7368

برازنده, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، قاجاریه سپانلو, صدف ، درخشان, محمدحسین ، ملک زاده, رضا (1391) اپیدمیولوژی زخم معده در ایران مطالعه ای براساس یافته های اندوسکوپیک بصورت سیستماتیک. Middle East Journal of Digestive Diseases ــ 4 (2). ص.ص.90-96. شاپا 2008-5249

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، امانی, فیروز ، پورفرضی, فرهاد ، همايونفر, نسرین ، کریم اللهی, منصوره ، صفیر, حجت اله ، حسینیان, عدالت (1391) بررسی ارتباط بین عفونت هلیکو باکتر پیلوري با سندرم حاد کرونر در شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (1). ص.ص.51-58. شاپا 2228-7280

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، سپهوند, نسرین ، حبیب زاده, شهرام ، باباپور, بهزاد ، دوستکامی, حسین ، فولادی, نسرین ، سیدجوادی, مهری (1391) بررسی زمان بین شروع علائم بالینی تا دریافت استرپتوکیناز در مبتلایان به سکته قلبی حاد. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (1). ص.ص.16-24. شاپا 2228-7280

پیری دوگاهه, هادی ، ولی نژاد, زهرا ، پورفرضی, فرهاد (1390) بررسی کارائی سه روش مختلف استخراج DNA بروسلا در نمونه هاي سرم انسان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك ــ 14 (7). ص.ص.40-48. شاپا 2008-644X

حبیب زاده, شهرام ، علیزاده, هما ، پورفرضی, فرهاد ، قاسمی, احمد ، امینی ملکی, طاهر (1390) بررسی میزان افت تحصیلی وعوامل موثر بر آن در دانشجویان. مجله سلامت و مراقبت ــ 13 (3). ص.ص.29-33. شاپا 2228-6799

عدالتخواه, حسن ، پورفرضی, فرهاد ، صادقی, همایون (1390) مقايسه تاثيرات درماني فلوتاميد خوراکی و سیپروترون در خانمها مبتلا به آکنه. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology ــ 4 . ص.ص.117-121. شاپا 1178-7015

پورفرضی, فرهاد ، براک, منوچهر ، بابایی, مسعود ، یزدانبد, عباس ، رحیمی, گیتی ، ملک زاده, رضا (1390) سرطان مري در استان اردبيل، گزارشي از ثبت سرطان مبتني بر جمعيت در ايران. govaresh ــ 16 (1). ص.ص.55-60. شاپا 2008-756x

پورفرضی, فرهاد ، انتشاری مقدم, افسانه ، یزدانبد, عباس ، تذکری, زهرا ، فرزانه, اسماعیل ، میرزا رحیمی, مهرداد (1390) بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندرم روده تحریک پذیر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (1). ص.ص.24-32. شاپا 2228-7280

محمدیان اردی, علی ، پورفرضی, فرهاد ، سامانی, علیرضا ، رادمهر, محمد ، نوروزی, ودود (1390) مقايسه بيدردي و عوارض انفوزيون مداوم اپيدورال بوپيواكائين با فنتانيل يا سوفنتانيل در بيماران جراحي ارتوپدي اندام تحتاني. فصلنامه بيهوشي و درد ــ 1 (3). ص.ص.57-62. شاپا 2228-6659

شکوهی, رضا ، سمرقندی, محمد رضا ، پورفرضی, فرهاد ، شیرزاد سیبنی, مهدی ، واحدی, حوریه (1390) حذف رنگ راكتيو بلك 5 از محيط هاي آبي با استفاده از جذب بر روي مهره هاي مغناطيسي آلژينات سديم سنتز شده. سلامت و محیط ایران ــ 4 (1). ص.ص.1-10. شاپا 2008-2029

عدالتخواه, حسن ، پورفرضی, فرهاد ، اکبری قوچانی, مونا (1389) مقایسه تاثیرات درمانی فلوتامید خوراکی و داکسی سایکلین در اکنه متوسط خانمها. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (4). ص.ص.330-339. شاپا 1735-2452

جستان, مارینا ، پورفرضی, فرهاد ، عبدلی, رضا (1389) مقایسه رژیم دو دارویی گلوکزآمین سولفات و پردنیزولون با رژیم تک دارویی گلوکزآمین سولفات در درمان استئوآرتریت زانو. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (3). ص.ص.199-206. شاپا 1735-2452

مولایی, سهیلا ، محبعلی, مهدی ، گنجی, اکبر ، پورفرضی, فرهاد ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار ، نصیری, مهراب ، سلیمان زاده, قشم ، فرج زاده, محمد ، زارعی, ذبیح اله (1389) سرواپيدميولوژی ليشمانيوز احشايی(كالاآزار) در استان اردبيل طی سال‌های 1388-1365. ارمغان دانش (فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج) ــ 15 (3). ص.ص.262-272. شاپا 1728-6506

بابایی, مسعود ، پورفرضی, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، چینی فروش, میرمهدی ، درخشان, محمدحسین ، موسوی, سید محسن ، صمدی, فاطمه ، رحیمی, گیتی (1389) سرطان معده در اردبیل , ایران- مرور و اطلاعات جدید در ثبت سرطان. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 11 (3). ص.ص.595-599. شاپا 1513-7368

امینی ثانی, نیره ، اهدایی وند, فرناز ، شمشیرگران, سید مرتضی ، مهاجری, منوچهر ، پورفرضی, فرهاد ، صادقیه اهری, سعید (1388) نقش روی کمکی در حاملگی: کارآزمایی تصادفی کنترل شده. Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics ــ 8 (2). ص.ص.67-71. شاپا 1735-2657

پورفرضی, فرهاد ، ویلن, آنا ، کالدور, جان ، ملک زاده, رضا (1388) نقش تغذیه و سایر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان معده در ایران - مطالعه مبتنی بر جامعه. international journal of cancer ــ 125 (8). ص.ص.1953-1960. شاپا 0020-7136

جستان, مارینا ، پورفرضی, فرهاد ، محرم زاد, یاشار (1388) بررسي تاثير رژيم دو دارويي گلوكزآمين و كلروكين در مقايسه با رژيم تك دارويي گلوكزآمين در درمان استئوآرتريت زانو. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (2). ص.ص.157-163. شاپا 1735-2452

ایرانپرور, منوچهر ، رستمی, خلیل ، پورفرضی, فرهاد ، دادخواه, مینو (1388) آدنوم دوبل پاراتیروئید همراه با کارسینومای پاپیلاری تیروئید. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 11 (2). ص.ص.203-205. شاپا 2074-1804

علیمحمدی, حسین ، فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، صفرزاده, مهران ، پورفرضی, فرهاد ، مظاهری, عفت (1387) سرواپیدمیولوژی توكسوپلاسموز در خانم ها بر اساس آزمایشات قبل از ازدواج. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.408-413. شاپا 1735-2452

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود ، پورفرضی, فرهاد (1387) مقايسه اثرات رمي فنتانيل و آلفنتانيل بر پاسخهاي قلبي عروقي به القاء بيهوشی و لوله‌گذاری تراشه در افراد مسن. Research Journal of Biological Sciences - RJBS ــ 3 (6). ص.ص.553-556. شاپا 1815-8846

محمدیان اردی, علی ، جهانگیری, سیف ا... ، نقی زاده باقی, عباس ، پورفرضی, فرهاد (1385) مطالعه مهارت هاي مديريت زمان به وسيله مديران دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. مدیریت سلامت ــ 9 (2). ص.ص.59-66. شاپا 2008-1200

طرح تحقیقاتی

حسینی اصل, سید سعید ، مأذنی, محمد ، پورفرضی, فرهاد (1392) بررسی ارتباط میان چندریختی MTHFR C677T و استعداد ابتلا به سرطان معده در استان اردبیل. [ طرح تحقیقاتی]

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، زارع اکبری, مهناز ، عناصری, هاله ، سیدجوادی, مهری (1391) ارزیابی میزان حساسیت واختصاصي بودن تروپونين T قلبی در تشخيص سکته حاد قلبی در بخش های قلب وCCU در بيمارستان امام خميني(ره) اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

حضرتی, صادق ، میرزا رحیمی, مهرداد ، پورفرضی, فرهاد ، عالی جهان, راحله ، احمدی هادی, پیمانه ، نخستین, بابک ، رحیم زاده, سهیلا ، جم, آرزو (1391) بررسي شيوع نارسي، ناهنجاري مادرزادي آشکار، وزن كم زمان تولد و عوامل مرتبط با آنها در نوزادان متولد شده در شهرستان اردبیل در سال 1389. [ طرح تحقیقاتی]

مولوی, پرویز ، بشرپور, سجاد ، صادقی موحد, فریبا ، ابوالحسن زاده, مسلم ، پورفرضی, فرهاد (1388) مقایسه رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی در بیماران وسواسی جبری و دیگر مبتلایان اختلالات نروتیک و افراد سالم. [ طرح تحقیقاتی]

شعبانی, مسعود ، پورفرضی, فرهاد (1379) بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد جمعيت گروه سني 49-15 سال شهرستان اردبيل نسبت به بهداشت دهان و دندان در شش ماهه اول سال 80. [ طرح تحقیقاتی]

محمدیان اردی, علی ، پورفرضی, فرهاد ، سامانی, علیرضا ، رادمهر, محمد ، نوروزی, ودود مقايسه بيدردي و عوارض انفوزيون مداوم اپيدورال بوپيواكائين با فنتانيل يا سوفنتانيل در بيماران جراحي ارتوپدي اندام تحتانی. [ طرح تحقیقاتی]

موضوع کنفرانس یا کارگاه

علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، حاجی جعفری, رضا (1395) بررسي دقت تشخيصي وجود آنتي ژن هليكوباكترپيلوري در مدفوع براي تعيين ابتلا به عفونت هليكوباكترپيلوري. در: The 9th International & 14th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Apr 19-22, 2016, Tehran- Iran.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، تقي زاده, جلال ، علیمحمدی, حسین ، رستم نژاد, معصومه (1392) تحلیل مشتري براساس اصول بازیاریابی اجتماعی و رابطه آن با انجام رفتارهای پرخطر در معتادین تزریقی با و بدون تزریق مشترک. در: هفتمين كنگره دانش اعتياد, 20-22 شهريور 1392, تهران.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، تقي زاده, جلال ، علیمحمدی, حسین ، رستم نژاد, معصومه (1392) بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک معتادین با تزریق مشترک. در: هفتمين كنگره دانش اعتياد, 20- 22 شهريور 1392, تهران .

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، مظاهری, عفت ، صادقیه اهری, سعید ، پورفرضی, فرهاد ، نباتیان اصل, مهدی (1392) ارزيابي شاخص هاي كيفيت آزمونهاي دوره فيزيوپاتولوژي دانشكده پزشكي اردبيل. در: چهاردهمین همایش كشوری آموزش پزشكی, 9-12 ارديبهشت 92, مرکز بین المللی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

صادقیه اهری, سعید ، پورفرضی, فرهاد ، امانی, فیروز ، نیک نژاد, محمدرضا (1392) پزشکان به عنوان متخصصین بهداشتی مدلی برای سبک زندگی سالم هستند. در: هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران, 26-24 اردیبهشت 1392, یاسوج - ایران.

قبادی مراللو, حسن ، محمد زاده لاری, شهرزاد ، پورفرضی, فرهاد ، محمودپور, افسون ، قانعی, مصطفی (1391) اثر آتورواستاتين در بيماران شيميائي ريوي با بيماري انسدادي مزمن: يك كارآزمائي باليني. در: 22nd Annual Congress of Eropean Respiratory Society, September 4, 2012, Austria - Vienna.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، معصومی, عاطفه (1391) فرایند تطابق و پذیرش ماستکتومی در بیماران با سرطان پستان. در: 2global congress for qualitative health research, 28-30 june 2012, milan-italy.

عالی جهان, راحله ، پورفرضی, فرهاد (1390) شیوع عفونتهای ادراری و عوامل خطر مرتبط در زنان باردار اردبیل. در: دومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش بارداری ایمن, 25-28 بهمن 1390, تهران - دانشگاه شهید بهشتی.

پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، صالحی, محدثه ، پیری دوگاهه, هادی ، صابری, سید حسین (1390) نقش شیردهی در پیشگیری از سرطان پستان. در: کنگره قرآن پژوهی و طب: همایش انسان سالم, 22 آبان 1390, اردبیل - ایران.

فولادی, نسرین ، همايونفر, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، معصومی, عاطفه (1390) رويكردي كيفي بر واكنش به ماستكتومي در زنان مبتلا به سرطان پستان. در: نهمين كنگره بين المللي بيماريهاي زنان و مامايي ايران, 20- 17 آبان, تهران.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، معصومی, عاطفه ، دینداربوسجین, سجاد (1390) پذیرش و انجام ماستکتومی در زنان مبتلا به سرطان پستان. در: کنگره علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19 آبان 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی اصل, سید سعید ، شیرزاد, زهره ، اخوان, هما ، یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، مأذنی, محمد ، دیده ور, رضا (1390) hTERT DNA سرمی به عنوان یک معرف برای سرطانهای معده و مری در استان اردبیل. در: ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer , 22-25 June, 2011, Barcelona, Spain .

پورفرضی, فرهاد ، حسینی اصل, سید سعید ، نیک منش, مهرداد ، اخوان, هما ، یزدانبد, عباس ، مأذنی, محمد ، دیده ور, رضا (1390) نقش چند ریختیهای ژنهای سیستم ترمیم DNA در پیش بینی سرطان معده. در: ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer , 22-25 June, 2011, Barcelona, Spain .

مأذنی, محمد ، حسینی اصل, سید سعید ، یزدانبد, عباس ، نیاستی, الهام ، پورفرضی, فرهاد ، دیده ور, رضا ، اخوان, هما (1390) چند ریختی P53-ARG72PRO استعداد ابتلا به سرطان معده را در اردبیل اعطا نمی کند. در: ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer , 22-25 June, 2011, Barcelona, Spain .

حسینی اصل, سید سعید ، یزدانبد, عباس ، فرهمند بیگی, نیما ، پورفرضی, فرهاد ، اخوان, هما ، مأذنی, محمد (1390) ارتباط معنی دار میان چند ریختی MTHFR C677T و سرطان معده در استان اردبیل. در: ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer , 22-25 June, 2011, Barcelona, Spain .

نیک منش, مهرداد ، حسینی اصل, سید سعید ، یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، دیده ور, رضا ، اخوان, هما (1390) عدم ارتباط میان چند ریختی حذف ـاضافه در ژن ACE و سرطان معده در استان اردبیل. در: ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer , 22-25 June, 2011, Barcelona, Spain .

پیری دوگاهه, هادی ، پورفرضی, فرهاد ، ولی نژاد, زهرا (1390) مقایسه سه روش مختلف استخراج DNA جهت ردیابی باکتری بروسلا در نمونه های سرم انسان. در: هفتمین همایش سراسری بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان, 27-29 اردیبهشت, یاسوج- ایران.

پیری دوگاهه, هادی ، پورفرضی, فرهاد (1389) مقایسه روش الیزا و آزمون استاندارد لوله ای (رایت) جهت تشخیص بروسلوز انسانی. در: چهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران, 18-20 آبان 1389, اصفهان.

پیری دوگاهه, هادی ، پورفرضی, فرهاد ، ملکی, دادرس (1389) ارزیابی آزمون بروسلاکپت در تشخیص بروسلوز انسانی. در: چهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران, 18-20 آبان 1389, اصفهان.

علیمحمدی, حسین ، فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، صفیر, حجت اله (1389) بررسی ارتباط بین عفونت هلیکو باکترپیلوری و ابتلا به سندرم حاد کرونر. در: چهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران, 18-20 آبان 1389, اصفهان.

انتشاری مقدم, افسانه ، یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، تذکری, زهرا ، فرزانه, اسماعیل ، میرزا رحیمی, مهرداد (1389) بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندروم روده تحریک پذیر. در: بیست و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران, 13-17 اردیبهشت 1389, مرکز همایشهای زکریای رازی.

فولادی, نسرین ، صلصالی, مهوش ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، همايونفر, نسرین (1388) اعتقادات معنوی و سلامت در بیماران مزمن. در: دومین همایش تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 28-30 بهمن 1388, کرمان.

فولادی, نسرین ، صلصالی, مهوش ، غفرانی پور, فضل الله ، پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین (1388) درک چگونگی فرایند اعتلاء سلامت در بیماران مزمن. در: دومین همایش تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 28-30 بهمن 1388, کرمان.

اخوان, هما ، برزگر, ابوذر ، نیک منش, مهرداد ، یزدانبد, عباس ، مأذنی, محمد ، پورفرضی, فرهاد ، دیده ور, رضا ، نوبخت, حسین ، بشیری, جعفر ، ملک زاده, رضا ، حسینی اصل, سید سعید (1388) ارتباط میان چند ریختی ARG72PRO در ژن TP53 و سرطان معده در استان اردبیل. در: 21st European students conference, 13-17th October, 2010, Berlin, Germany.

پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، شکوهی گوگانی, بهروز ، حاجی جعفری, رضا (1388) ارزیابی تست آنتی ژن هلیکوباکتر مدفوع در تشخیص عفونت هلیکو باکتر پیلوری. در: The 3rd EURASIA congress of infectious diseases, 1-4 october 2009, آذربایجان - باکو.

نفتچی, پروانه ، پورفرضی, فرهاد ، سعید دانش, فرانک (1388) جایگاه تحقیقات مرتبط با نظام سلامت در پایان نامه های دانشجویان پزشکی. در: اولین کنگره ملی توسعه تحقیقات نظام سلامت, 17-19 تيرماه 1388, شهركر.

ایرانپرور, منوچهر ، پورفرضی, فرهاد ، دادخواه, مینو (1388) بررسی مراقبت و پیامد مادر، جنین و نوزاد مادران مبتلا به دیابت بارداری در 1387. در: کنگره بین المللی دیابت و عوارض آن, 29-31 ارديبهشت 1388, یزد.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، آذرکلاه, آنیتا (1388) تبیین رفتارهای فردی موثر بر یادگیری در مرکز آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

فولادی, نسرین ، تذکری, زهرا ، آذرکلاه, آنیتا ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد (1388) بررسی عوامل پیشبرنده و کاهنده یادگیری در بخش آموزش مهارتهای بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

بابایی, مسعود ، جعفرزاده, حمید ، صمدی, فاطمه ، ملک زاده, رضا ، سجادی, علیرضا ، رمضانی, رشید ، فلاح, مهدی ، پورفرضی, فرهاد ، هایوکا, ج ، دیده ور, رضا ، شکوهی گوگانی, بهروز ، حکمت, شراره ، عقلمندی, سهیلا (1387) میزان بروز و مرگ و میر سرطان اولین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جامعه در ایران 1383 - 1385. در: COSA - IACR - ANZGOSA 2008 Joint Scientific Meeting, Sydney.

پورفرضی, فرهاد ، ویلن, آنا ، کالدور, جان ، ملک زاده, رضا (1387) شیوه زندگی و سرطان معده در ایران: نتایج مطالعه مبتنی بر جامعه. در: COSA - IACR - ANZGOSA 2008 Joint Scientific Meeting.

پایان نامه

کهنمویی, فریبا ، پورفرضی, فرهاد ، احسانی, سمانه (1395) بررسی سطح سرمی فاکتور رشد جفتی در بیماران مشکوک به پره اکلامپسی در پیشگویی پیامد بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

درگاهی, رقیه ، حسینی اصل, سید سعید ، پورفرضی, فرهاد ، قوامی, زهرا (1395) بررسی تاثیر ميزان سرمي cell free fetal DNA زنان باردار با زايمان زودرس خودبخودي. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رحیمی, گیتی ، پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، پیری دوگاهه, هادی ، چم حیدر, نوشین (1395) بررسي مقایسه اي اثر ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال در نرم کردن سرویکس در حاملگی های پست ترم. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، دانشیان, آیدا (1394) بررسی عوامل موثر بر تاخیر در مرحله قبل از تشخیص ، تشخیص و درمان بیماران با سرطان پستان با استفاده از مدل آندرسون. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، یوسفی, سجاد (1394) بررسی خشونت و مؤلفه‌ های تأثیر گذار بر آن در زنان با سرطان پستان با استفاده از سازه‌هاي آموزشی اکولوژیکی مدل PRECEDE در شهر اردبیل در سال 1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کهنمویی, فریبا ، پورفرضی, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، اسلام نژاد, خدیجه (1394) بررسی تاثیر عفونت هلیکوباکتر پیلوری در ابتلا به پره‌اکلامپسی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

الطافی, داور ، پورفرضی, فرهاد ، جعفرلو, دانیال (1392) بررسی سیر بالینی و یافته های دموگرافیک بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، تقي زاده, جلال (1390) تحلیل مشتری براساس اصول بازیاریابی اجتماعی و رابطه آن با انجام رفتارهای پرخطر در معتادین تزریقی با و بدون تزریق مشترک. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، پورفرضی, فرهاد ، محمودپور, افسون (1390) بررسي اثرات آتورواستاتين بر روي سطح سرمي hs- CRP و عملكرد ريوي در جانبازان شيميايي مبتلا به بيماريهاي انسدادي مزمن ريه. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرضی, فرهاد ، فیضی, ایرج ، موسی زاده, فاطمه (1390) بررسی تأثیر استفاده از چک لیست جراحی ایمن WHO در فراوانی مرگ و میر و عوارض بعد از اعمال جراحی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرضی, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، دانشور, رضا (1390) بررسی تاثیر عفونت هلیکو باکترپیلوری در ابتلا به کانسر کولورکتال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، لطفی, ایلشن (1390) بررسی مقایسه ای برخي ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان پستان در استان اردبیل از سال 89-82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، پورفرضی, فرهاد ، جیرودی, شیما (1390) فراوانی عفونتهای بیمارستانی و علل مرتبط با آن در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1389. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عدالتخواه, حسن ، پورفرضی, فرهاد ، خزدوز, حمید (1390) مقايسه شيوع هايپرپيگمانتاسيون بعد از التهاب در خانم هاي ملاسمائی و خانم هاي غيرملاسمايي مبتلا به آکنه. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، رضایی, مینو (1390) بررسی رابطه بین ویژگی های فردی و اجتماعی زنان بالای 30 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل با انجام آزمون های غربالگری سرطان پستان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی و ارزش پیشگویی کنندگی مدل در سال 90. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، صالحی, محدثه (1390) بررسي تأثير عوامل محيطي در ابتلا به سرطان پستان. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، کهنمویی, فریبا ، پورفرضی, فرهاد ، سبزواری, احمد (1390) بررسي بيماري سلياك در زوجهاي نابارور مراجعه كننده به چهار مركز خصوصي درماني سطح شهر اردبيل از مهرماه 89 تا ارديبهشت ماه 90. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، معصومی, عاطفه (1390) تبيين فرآيند پذيرش و تطابق با ماستکتومي در بيماران مبتلا به سرطان پستان ماستکتومي شده. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، پورفرضی, فرهاد ، نیک نژاد, محمدرضا (1389) بررسی فراوانی پرفشاری خون، اضافه وزن و چاقی و ارتباط آنها با شیوه زندگی (فعالیت فیزیکی، مصرف سیگار و عادات غذایی) در پزشکان شهر اردبیل در سال 89. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرضی, فرهاد ، محمدیان اردی, علی ، پارسیان, زهرا (1389) بررسی فراوانی مرگ و میر و عوارض بعد از اعمال جراحی در بیمارستان فاطمی اردبیل درشش ماه اول سال 1389. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، پورفرضی, فرهاد ، رضازاده پراپری, رضا (1389) بررسی وضعیت فرآیند آموزش بالینی در دوره های اکسترنی و اینترنی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی ، پورفرضی, فرهاد ، ولی نژاد, زهرا (1389) بررسی کارایی سه روش مختلف استخراج DNA بروسلا از سرم به روش PCR. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرضی, فرهاد ، حبیب زاده, شهرام ، صادق, سونیا (1389) بررسی کفایت آموزش باليني پزشكي جهت خدمت به عنوان پزشک خانواده از ديدگاه فارغ التحصيلان پزشکی در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، سپهوند, نسرین (1389) تعيين زمان دريافت استرپتوكيناز بعد از شروع علائم باليني در مبتلايان به سكته قلبي حاد و بررسي عوامل موثر بر آن. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، نامدار, نازنین (1389) بررسی عوامل موثر بر وقوع حوادث عروق مغزی در بیماران مبتلا به تنگی دریچه میترال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، عناصری, هاله (1389) بررسي مقايسه‌اي کارآئي تروپونين با ساير آنزيم‌هاي قلبي از نظر تشخيص سکته قلبي حاد در بيماران بستري در بيمارستان امام خميني(ره) اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی ، پورفرضی, فرهاد ، رسولی, مینا (1389) بررسي كارائي روش بروسلا كپت با تست هاي سرولوژيك رايج در تشخيص بروسلوز انساني. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرضی, فرهاد ، میرزا رحیمی, مهرداد ، خشنودی, ساناز (1388) بررسي نقش آغوز در پيشگيري از کنژونکتيويت نوزادي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

توتونچی, پريچهر ، پورفرضی, فرهاد ، آهنگرزاده, سميه (1388) بررسي شيوع تشنج ناشي از تب و خصوصيات باليني آن در كودكان زير 6 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش مركز بهداشت جنوب شهر تهران در سال 1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، تذکری, زهرا ، انتشاری مقدم, افسانه (1388) بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندرم روده تحریک پذیر. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، حاجی جعفری, رضا (1388) بررسي دقت تشخيصي وجود آنتي ژن هليکوباکترپيلوري در مدفوع براي تعيين ابتلا به عفونت هليکوباکترپيلوري. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

عدالتخواه, حسن ، پورفرضی, فرهاد ، اکبری قوچانی, مونا (1387) مقايسه تاثيرات درماني فلوتاميد و داکسي سايکلين در آکنه متوسط خانمها در سال 87-1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، پورفرضی, فرهاد ، دادخواه, مینو (1387) بررسي نحوه مراقبت وعاقبت مادر، جنين، نوزاد در بيماران با ديابت بارداري مراجعه کننده به بيمارستانها و مراکز بهداشتي،درماني شهر اردبيل طي سالهاي 87-1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جستان, مارینا ، پورفرضی, فرهاد ، عبدلی, رضا (1387) مقايسه اثر رژيم دودارويی گلوكزآمين و پردنيزولون با گلوكزآمين به تنهايی در درمان بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جستان, مارینا ، پورفرضی, فرهاد ، نجات بخش, سعیده (1387) مقايسه اثر رژيم دودارويي گلوكزآمين و كلروكين با گلوكزآمين به تنهايي در درمان بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، پورفرضی, فرهاد ، قاسمی, احمد ، امینی ملکی, طاهر (1387) بررسي ميزان افت تحصيلي و عوامل موثر برآن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باباپور, بهزاد ، حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، عتیقی, الهام (1386) بررسي مقايسه اي اثر آتنولول، انالاپريل و هيدروکلروتيازيد بر فشار خون stage II. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، سید موسوی, المیرا (1386) بررسي مقايسه اي ميزان مرگ و مير 3 ماهه بيماران با سکته قلبي حاد در بيماران سيگاري و غير سيگاري در بيمارستان بوعلي شهر اردبيل در سال 1385-1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فهرست در تاریخ 4 / 2 / 1397ایجاد شده است.